Selectionnez le mois :


31/12/2019:Tournoi n°20446 bubbly(1360)-nicadria22(1479):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20611 dalhmad50(2040)-glouton(2040):1-0
31/12/2019:Coupe Niveau 5 upsalin(2020)-jogador49(2010):1/2-1/2
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) moris54(1940)-willkommen54(2040):0-1
31/12/2019:Défi malvina(1330)-bubbly(1360):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cramsnellac(1800)-asvel69(1730):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20537 rvsinovitch(2010)-burgman(2060):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20308 pitouwb(1880)-verson(1890):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1430)-manonvan(1250):0-1
31/12/2019:Défi anumisme(1360)-marcol(1130):1/2-1/2
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pierrejean(1390)-anumisme(1450):1-0
31/12/2019:Le vieux Roi 25 roschecx(1710)-zozo(1690):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20595 bonamur(1950)-emmanuel(1960):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20564 nogean(1690)-jlr(1430):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20556 arno(1780)-scarfield(1810):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20559 arno(1800)-mazdaroket(2000):0-1
31/12/2019:Eq:Pirates du Mat-les modestes : breitenbach(2330)-alizarine(2390):1/2-1/2
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) maximax(1260)-manonvan(1250):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1890)-verson(1830):1-0
31/12/2019:Défi malvina(1300)-moisanmickael22(1430):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) nicadria22(1890)-cortaz(1860):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) patau(1740)-nimzoindien(1890):1/2-1/2
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) roidechecs(1270)-anumisme(1430):1-0
31/12/2019:TRANSVAL 01 turbo(1500)-yyyg(1610):1-0
31/12/2019:Memorial Lara LIII jyf(1860)-karkaskat(2180):0-1
31/12/2019:Tetraktus 34 yyyg(1590)-pgo(1720):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20629 verson(1870)-scarfield(1750):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20571 jlr(1440)-wenoketo(1560):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20383 sebastien(1430)-mathos(1370):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20558 mandrak(1640)-katastrofic(1420):0-1
31/12/2019:Eq:Pirates du Mat-les modestes : alizarine(2390)-breitenbach(2330):1/2-1/2
31/12/2019:Eq:Les Gens du Sud-O fou d hello : dragon(1830)-champignac(1720):1-0
31/12/2019:Défi kiki38(1470)-sylvia13(1620):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(999)-anumisme(1420):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1430)-lecavaliernoir(1600):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1010)-roidechecs(1260):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) roidechecs(1260)-supergirl(1010):1-0
31/12/2019:Défi arno(1770)-verson(1840):1/2-1/2
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) roidechecs(1280)-anumisme(1420):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) voyageur14(1370)-anumisme(1330):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) lilomars(1350)-holyhour(1790):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1430)-supergirl(1110):1-0
31/12/2019:Défi kaspy(1880)-morloch(1880):0-1
31/12/2019:Défi pgo(1740)-aubonnet(1870):0-1
31/12/2019:Défi arno(1780)-aubonnet(1870):0-1
31/12/2019:Défi cortaz(1920)-tinenfant(1840):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amanotep(1750)-burgman(2100):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1460)-pasq60(1290):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1050)-anumisme(1430):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20383 jlr(1390)-mathos(1370):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20573 artistepeintre(1570)-tiounet(1670):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20601 snarf(1700)-myka(1760):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20568 mokanne(1600)-danivarl(1470):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20547 loco11(1810)-daniel1(1710):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20523 mazdaroket(1960)-myka(1800):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20585 quasar999(1750)-myka(1750):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20562 supergirl(999)-lantana(1140):1-0
31/12/2019:Coupe Niveau 6 gortax(2250)-fly(2040):1-0
31/12/2019:Coupe Niveau 2 daniel1(1710)-domenico(1780):0-1
31/12/2019:Défi jlr(1380)-roger72(1480):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) titit1(1100)-supergirl(1000):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) xao(1550)-supergirl(999):1-0
31/12/2019:Défi roger72(1480)-jlr(1390):0-1
31/12/2019:Défi u27940(1970)-fly(2010):1/2-1/2
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) mano(1520)-roidechecs(1290):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) fly(2030)-maximeg(1860):1-0
31/12/2019:Défi cortaz(1780)-vvvv(1730):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20479 jaquechess(2000)-chess101(2099):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20341 chesslife(1780)-aramis(1640):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20585 verson(1860)-quasar999(1750):1-0
31/12/2019:Eq:Pirates du Mat-Les Gens du Sud : retraite53(2450)-swallow(2010):1-0
31/12/2019:Coupe Niveau 6 upsalin(1960)-fly(2060):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) mayaapof(1680)-renec(1760):0-1
31/12/2019:Défi rocketman(2130)-chocotov(2030):0-1
31/12/2019:Défi tbeau44(1710)-jbateraijean1er(1780):1-0
31/12/2019:Défi calcedoine(1830)-bilitis(1830):1-0
31/12/2019:Défi tbeau44(1710)-guillaumefi(1650):1-0
31/12/2019:Défi vvvv(1740)-pgo(1760):0-1
31/12/2019:Memorial Lara LIV legrillon(1720)-skalfa(1830):1-0
31/12/2019:SoyonsFous emmanuel(1930)-fly(2040):0-1
31/12/2019:Tournoi échelle division 2 gilcello(1860)-bim(2160):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20573 tiounet(1640)-magyar(1500):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20580 tartu(1710)-scarfield(1830):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20557 jlr(1430)-lamagouille(1510):0-1
31/12/2019:Eq:Pirates du Mat-Les Gens du Sud : eltche(2400)-emmanuel(1990):1-0
31/12/2019:Coupe Niveau 4 fly(1980)-silveur(1980):1/2-1/2
31/12/2019:Coupe Niveau 4 fly(2010)-silveur(1950):1/2-1/2
31/12/2019:Coupe Niveau 5 emmanuel(1970)-upsalin(1980):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1380)-supergirl(1000):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1380)-supergirl(1000):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-titit1(1100):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1010)-titit1(1090):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) titit1(1090)-supergirl(1010):1-0
31/12/2019:Amical( 5J+36H/c 30J Max ) cavalierfou(1550)-supergirl(1030):1-0
31/12/2019:Défi lecevenol(1270)-moisanmickael22(1430):0-1
31/12/2019:Défi luz(1660)-prince(1830):1/2-1/2
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jepi(1310)-tiounet(1610):0-1
31/12/2019:Défi debutdesoiree(1199)-turbo(1500):1-0
31/12/2019:Défi beru(1640)-c13e(1810):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bsam(1499)-rocinante(1490):1-0
31/12/2019:Défi kawa750(1650)-wenoketo(1660):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-roidechecs(1280):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-roidechecs(1280):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-titit1(1100):0-1
31/12/2019:Tetraktus 34 turbo(1490)-tartu(1730):0-1
31/12/2019:Tetraktus 35 vachefolle(2000)-turbo(1420):1-0
31/12/2019:Tournoi échelle division 1 tifointer(1760)-patau(1760):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20567 dersou(1920)-philou(1950):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20403 cobraxx10(2320)-breitenbach(2340):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20591 tartu(1710)-dersou(1840):1/2-1/2
31/12/2019:Tournoi n°20562 pasq60(1290)-lantana(1140):1-0
31/12/2019:Coupe Niveau 3 patau(1720)-intrigue(1750):0-1
31/12/2019:Coupe Niveau 2 panchoa(1610)-patau(1740):1-0
31/12/2019:Coupe Niveau 2 panchoa(1620)-samjf(1270):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-titit1(1110):0-1
31/12/2019:Défi dan84(1540)-cocola34(1499):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ziviol(1420)-dan84(1540):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) titit1(1110)-supergirl(1000):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) papymiche(1710)-patau(1720):0-1
31/12/2019:Défi chocotov(1990)-intrigue(1770):1-0
31/12/2019:Défi patau(1750)-aubonnet(1870):0-1
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ziviol(1430)-adrienne(1180):1-0
31/12/2019:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1760)-bsam(1419):1-0
31/12/2019:sorim2019 sorim(2100)-pgo(1740):1-0
31/12/2019:Tournoi n°20562 lantana(1140)-maurodi(999):0-1
31/12/2019:Défi moisanmickael22(1129)-koi34(1810):0-1
31/12/2019:Tournoi n°20430 willkommen54(2030)-dodogod(2090):1/2-1/2
31/12/2019:Tournoi n°20429 coups42(2520)-marmotte50(2340):1/2-1/2
01/01/2020:Défi hubble(1970)-chocotov(2000):0-1
01/01/2020:Défi doudou(1800)-gaulois(1499):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20428 simer(1690)-chess101(1799):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20383 mathos(1370)-samjf(1290):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20451 laurent(1770)-leet(1610):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20479 breitenbach(2290)-chess101(2099):1-0
01/01/2020:Défi pgo(1760)-cortaz(1780):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20619 erviaf(1840)-verson(1870):1/2-1/2
01/01/2020:Tournoi n°20622 verson(1870)-vvvv(1740):1-0
01/01/2020:Défi vvvv(1740)-tunellavage(1690):0-1
01/01/2020:Défi jlr(1390)-aigle12(1390):1-0
01/01/2020:Défi verson(1880)-framar(1810):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20520 kaiser69(1760)-kastraki(1610):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20544 jlr(1440)-kiki37(1500):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20561 jlr(1420)-samjf(1270):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20576 mudra(2210)-milarepa(2320):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20603 mokanne(1570)-tiounet(1610):0-1
01/01/2020:Coupe Niveau 3 patau(1740)-verson(1890):1-0
01/01/2020:Coupe Niveau 4 shaka(2060)-patau(1760):1-0
01/01/2020:Défi chess54(1550)-xao(1560):0-1
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) rocinante(1480)-nuitetoilee(1460):0-1
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1770)-upsalin(1980):0-1
01/01/2020:Tetraktus 34 karkaskat(2180)-turbo(1490):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20479 chess101(2099)-kiki(2290):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20502 louis76(1850)-burgman(2020):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20469 sorim(2100)-chessgaston(2210):1/2-1/2
01/01/2020:Tournoi n°20361 blackbishop(1930)-lepiton(2060):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20570 erviaf(1860)-scarfield(1800):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20611 petitjoueur(2210)-dalhmad50(2060):1/2-1/2
01/01/2020:Tournoi n°20566 intrigue(1750)-scarfield(1800):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20620 warriorette(1890)-oranmore(1960):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20607 bofbof(1850)-louis76(1860):1-0
01/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-cotenstock : mazdaroket(1990)-eloyoy(1940):1-0
01/01/2020:Coupe Niveau 2 patau(1740)-jlouism(1620):1-0
01/01/2020:Coupe Niveau 4 shaka(2060)-pgo(1780):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1900)-blackbishop(1910):1/2-1/2
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1790)-angerpat(1470):1-0
01/01/2020:Défi fly(1980)-velvet77(1799):1-0
01/01/2020:Défi jlr(1360)-gambitor(1470):0-1
01/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) verson(1840)-nimzoindien(1890):0-1
01/01/2020:Défi epervier14(1360)-katastrofic(1480):1/2-1/2
01/01/2020:Défi fr7d(1570)-temistocles(1440):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tryphon(1500)-tiounet(1610):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) adrienne(1190)-chobi(1740):0-1
01/01/2020:Défi verson(1900)-nicadria22(1850):0-1
01/01/2020:Tartaruga7 electronlibre(1910)-ptitefrez(2060):0-1
01/01/2020:le ROI est mort 11 lecevenol(1310)-sebastien(1550):0-1
01/01/2020:TRANSVAL 2 epervier14(1410)-lecevenol(1310):0-1
01/01/2020:Le vieux Roi 26 morice(1840)-intrigue(1780):1-0
01/01/2020:Noyeux Joëlle tiounet(1660)-intrigue(1760):1-0
01/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame tiounet(1610)-tartu(1690):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20604 ghostdog(1640)-verson(1840):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20566 aramis(1730)-intrigue(1750):1/2-1/2
01/01/2020:Tournoi n°20560 mojo(1890)-gonzok67(1740):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20620 bofbof(1890)-oranmore(1960):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20604 verson(1850)-aramis(1720):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20576 milarepa(2320)-retraite53(2450):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20635 scarfield(1770)-intrigue(1750):1-0
01/01/2020:Coupe Niveau 2 domenico(1780)-c13e(1700):1-0
01/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(1970)-jaquechess(2020):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pascalou50(1760)-amour(1010):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) warriorette(1900)-chessgaston(2230):1/2-1/2
01/01/2020:Tournoi n°20406 baranowsky(1810)-picasso(1910):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20529 gatzo(1499)-bofbof(1870):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20581 chessgaston(2210)-shaka(2070):1/2-1/2
01/01/2020:Tournoi n°20576 retraite53(2450)-mudra(2210):1-0
01/01/2020:Coupe Niveau 2 mick13(1740)-jlr(1420):1-0
01/01/2020:Défi cortaz(1880)-fr7d(1550):1-0
01/01/2020:Défi steflam(1600)-lilomars(1350):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chesslife(1790)-gonzok67(1800):1/2-1/2
01/01/2020:Défi hubble(1990)-regor(1990):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20276 pgo(1800)-c13e(1800):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20620 oranmore(1960)-verson(1860):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20584 aramis(1730)-dersou(1800):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20625 connecticcut(1750)-tiounet(1610):1-0
01/01/2020:Coupe Niveau 2 coyotov(1720)-tifointer(1750):1/2-1/2
01/01/2020:Coupe Niveau 4 domenico(1790)-shaka(2060):0-1
01/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2060)-shaka(2070):0-1
01/01/2020:Défi maximeg(1860)-sylvia13(1630):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1420)-titine(1320):1-0
01/01/2020:Défi turbo(1460)-rocinante(1480):1-0
01/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame tartu(1690)-turbo(1430):1-0
01/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame turbo(1430)-tartu(1690):1-0
01/01/2020:Memorial Lara LIII jyf(1860)-mathador93(1490):1-0
01/01/2020:Tetraktus 34 yyyg(1590)-fly(2040):0-1
01/01/2020:Tournoi échelle division 3 supergirl(999)-bruno93(2230):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20531 snarf(1740)-legrillon(1720):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20620 warriorette(1890)-bofbof(1890):1-0
01/01/2020:Tournoi n°20529 jlr(1460)-gatzo(1499):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20622 verson(1870)-1thibou(1880):0-1
01/01/2020:Eq:Pirates du Mat-les modestes : grouik(2270)-thierry7ardeche(2060):1-0
01/01/2020:Eq:Fair play-LA CITE ARDENTE : lejardinier(2140)-bigbobo(2330):0-1
01/01/2020:Coupe Niveau 3 intrigue(1750)-silveur(1980):0-1
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) aigle12(1430)-teacup(1620):0-1
01/01/2020:Défi malvina(1320)-geld108(1540):0-1
01/01/2020:Défi swallow(2010)-hubble(1980):1-0
01/01/2020:Défi arzbro(1510)-gilberthellemans(1600):0-1
01/01/2020:Défi jmr(1660)-maluel(1670):0-1
01/01/2020:Défi midas(1690)-maluel(1670):1-0
01/01/2020:Défi sorim(2120)-reemyyy(1680):0-1
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jepi(1499)-genpolf(1790):0-1
01/01/2020:Défi intrigue(1770)-trueman(1960):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1770)-jpjay(1840):0-1
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) rocinante(1490)-perepeinard34(1460):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ohnopleyel(1420)-teacup(1620):0-1
01/01/2020:Noël 2019 n°4 francus(1740)-bruno93(2270):0-1
01/01/2020:Noël 2019 n°4 bruno93(2270)-verson(1840):1-0
01/01/2020:TRANSVAL 01 tiounet(1740)-epervier14(1380):1-0
01/01/2020:Memorial Lara LIII karkaskat(2180)-jyf(1860):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20194 philou(1940)-jogador49(1970):1/2-1/2
01/01/2020:Tournoi n°20519 wenoketo(1600)-scipio(1540):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20547 vvvv(1710)-shaka(1859):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20604 ghostdog(1640)-albescab(1730):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20559 manulatus(1970)-mazdaroket(2000):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20429 amgadgong(2510)-oscar(2350):1-0
01/01/2020:CC Dec19 kasad(1940)-rahamchess(1820):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20597 gonzok67(1740)-pj612(1810):1/2-1/2
01/01/2020:Tournoi n°20621 gonzok67(1700)-joel(1590):1-0
01/01/2020:Coupe Niveau 3 elghribi(1930)-senegaulois(1920):0-1
01/01/2020:Coupe Niveau 3 silveur(1990)-domenico(1800):1-0
01/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1800)-upsalin(1970):0-1
01/01/2020:Amical( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-cavalierfou(1580):0-1
01/01/2020:Défi rocketman(2100)-artorg(2050):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jub(1030)-anumisme(1420):0-1
01/01/2020:Défi automne(2029)-fafamanga(2190):0-1
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) spizdee(1800)-asvel69(1720):0-1
01/01/2020:Défi goedendag(1930)-jpjay(1840):0-1
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) philou(1920)-gege24(2190):1-0
01/01/2020:Défi albescab(1700)-ghostdog(1670):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) mdc(1780)-pasq60(1290):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chobi(1730)-tifointer(1760):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1460)-lilith(1300):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jub(1030)-anumisme(1420):0-1
01/01/2020:sorim2019 jyf(1860)-karkaskat(2180):0-1
01/01/2020:Noyeux Joëlle fly(2050)-connecticcut(1740):1-0
01/01/2020:Memorial Lara LIII fly(1980)-mathador93(1490):1-0
01/01/2020:Tetraktus 35 tiounet(1610)-pascalou50(1760):1/2-1/2
01/01/2020:Tournoi n°20582 dersou(1720)-quasar999(1750):1/2-1/2
01/01/2020:Tournoi n°20366 wenoketo(1630)-c13e(1700):0-1
01/01/2020:Tournoi n°20500 kawa750(1600)-erviaf(1830):0-1
01/01/2020:CC Dec19 kasad(1940)-lemonde(2180):0-1
01/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-Vikings : aslente(2300)-ryba(1850):1-0
01/01/2020:Coupe Niveau 4 vodouz(2170)-onetwoyve(1840):1-0
01/01/2020:Coupe Niveau 1 panchoa(1580)-jlr(1410):0-1
01/01/2020:Coupe Niveau 2 panchoa(1650)-intrigue(1750):0-1
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) warriorette(1900)-goedendag(1940):0-1
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) penelope45(1320)-kerenor(1750):0-1
01/01/2020:Défi pseudo(1050)-anumisme(1370):0-1
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) albescab(1720)-chobi(1730):1-0
01/01/2020:Défi degun(1940)-nicadria22(1870):0-1
01/01/2020:Défi wenoketo(1660)-gilberthellemans(1610):1-0
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pascalou50(1790)-jimi50(1890):0-1
01/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amour(1010)-pascalou50(1770):0-1
01/01/2020:Tetraktus 35 vachefolle(2000)-pascalou50(1760):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20621 joel(1600)-pilouface(1490):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20572 petitjoueur(2200)-ratzi(2150):1-0
02/01/2020:CC Dec19 lemonde(2180)-joraq(2390):1-0
02/01/2020:CC Dec19 lemonde(2180)-kasad(1940):1-0
02/01/2020:Coupe Niveau 5 breitenbach(2290)-verson(1830):1-0
02/01/2020:Défi fredoparis(1700)-jbateraijean1er(1780):0-1
02/01/2020:Halloween 2019 n°3 sebastien(1420)-yyyg(1460):1-0
02/01/2020:Tetraktus 34 tiounet(1660)-yyyg(1590):1-0
02/01/2020:Tetraktus 35 tiounet(1610)-rons(2610):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20520 kastraki(1610)-erviaf(1840):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20597 verson(1840)-snarf(1690):1-0
02/01/2020:Coupe Niveau 4 bruno93(2140)-upsalin(1960):1-0
02/01/2020:Coupe Niveau 4 upsalin(1970)-shaka(2060):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) fragol(1700)-jmjustice(1620):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) venaline(2220)-jipix(2190):1-0
02/01/2020:Défi fisher(1620)-mano(1530):0-1
02/01/2020:Défi hubble(2000)-elghribi(1890):0-1
02/01/2020:Défi superman(1770)-maximeg(1780):1-0
02/01/2020:Défi turbo(1430)-cocola34(1499):0-1
02/01/2020:Défi patau(1710)-intrigue(1750):1-0
02/01/2020:Défi fisher(1630)-gilberthellemans(1600):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1510)-matlepuma(1320):1-0
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) titine(1300)-perepeinard34(1450):1/2-1/2
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) intrigue(1760)-vb83(1540):0-1
02/01/2020:Défi hubble(2000)-verson(1890):1-0
02/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame qsdmlk(1660)-petitlulu64(1660):1-0
02/01/2020:Tetraktus 33 rahamchess(1810)-zozo(1650):1-0
02/01/2020:Tetraktus 34 yyyg(1590)-karkaskat(2180):0-1
02/01/2020:Tournoi n°19775 wegaman(1890)-fly(1990):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20536 mage(1890)-verson(1830):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20565 gognol(1940)-emmanuel(1940):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20496 joel(1610)-sebastien(1550):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20549 jm29(1600)-sebastien(1550):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20555 poireau(1580)-danivarl(1470):0-1
02/01/2020:Eq:Du sucre et des vices-O fou d hello : yab414(1650)-ptitefrez(2050):0-1
02/01/2020:Coupe Niveau 2 patau(1710)-legionnaire(1610):1/2-1/2
02/01/2020:Coupe Niveau 3 verson(1870)-silveur(1990):1/2-1/2
02/01/2020:Défi baloo(1430)-sebastien(1430):1-0
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-anumisme(1360):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) voyageur14(1350)-anumisme(1380):1-0
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1530)-kiki(2290):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1430)-amour(1010):1-0
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amour(1010)-pasq60(1300):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) marcol(1100)-anumisme(1360):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) marcol(1090)-anumisme(1380):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vvvv(1750)-oscar(2350):0-1
02/01/2020:Défi tartu(1730)-nitch(2120):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pasq60(1300)-anumisme(1460):1-0
02/01/2020:Défi anumisme(1450)-malvina(1310):1-0
02/01/2020:Défi cramsnellac(1860)-regor(2010):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) malvina(1300)-anumisme(1420):1-0
02/01/2020:happy games sebastien(1420)-lecevenol(1300):0-1
02/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame tartu(1690)-tiounet(1610):0-1
02/01/2020:Tournoi échelle champions ramses2(2550)-fly(2050):1-0
02/01/2020:Tournoi échelle division 3 bruno93(2140)-pro2000(1629):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20605 katastrofic(1430)-wenoketo(1660):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20545 burgman(2070)-franroc(2190):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20625 connecticcut(1750)-verson(1880):1-0
02/01/2020:Eq:Royal Kids-O fou d hello : legrillon(1700)-superman(1780):0-1
02/01/2020:Coupe Niveau 4 c13e(1720)-kasad(1960):1-0
02/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2030)-silveur(1990):1/2-1/2
02/01/2020:Coupe Niveau 3 dersou(1910)-upsalin(1980):0-1
02/01/2020:Défi rocinante(1490)-dan84(1550):0-1
02/01/2020:Défi speedyfil(1500)-castor(1420):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20567 fly(2020)-dersou(1920):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20518 minecraft(2100)-jmarcboury(1930):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20584 dersou(1720)-xercott(1800):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20585 myka(1750)-simer(1750):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20585 simer(1740)-quasar999(1750):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20635 erviaf(1840)-scarfield(1760):0-1
02/01/2020:Eq:CHESS MASTER-les fous de bassans : bassdark(2010)-kasad(1950):1-0
02/01/2020:Eq:CHESS MASTER-les fous de bassans : kasad(1950)-bassdark(2010):0-1
02/01/2020:Eq:Vikings-Royal Kids : pgo(1760)-pascalou50(1750):0-1
02/01/2020:Défi gambitor(1450)-lilomars(1350):1-0
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) mathildedn(1390)-anumisme(1420):1-0
02/01/2020:Défi( 5J+72H/c 100J Max ) lilomars(1300)-sipharki(999):1-0
02/01/2020:Défi marcol(1110)-lilomars(1369):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) lecevenol(1300)-anumisme(1380):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cavalierfou(1550)-anumisme(1420):1-0
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vvvv(1750)-patau(1760):0-1
02/01/2020:Défi debutdesoiree(1199)-titit1(1150):1-0
02/01/2020:Défi kerenor(1710)-aigle31000(1320):1-0
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1450)-manonvan(1250):1-0
02/01/2020:Défi lecevenol(1270)-anumisme(1460):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pascalou50(1770)-amour(1010):1-0
02/01/2020:Noël 2019 n°5 pro2000(1329)-patrick(1590):0-1
02/01/2020:Noyeux Joëlle intrigue(1760)-connecticcut(1740):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20479 chess101(2099)-nicodemouscron(2150):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20493 kasad(1950)-chomi64(1890):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20595 bonamur(1950)-manulatus(1980):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20518 jmarcboury(1930)-oranmore(1980):0-1
02/01/2020:CC Dec19 joraq(2390)-rahamchess(1820):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20553 thierry7ardeche(2070)-nicodemouscron(2110):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20576 retraite53(2450)-argento(2450):1/2-1/2
02/01/2020:Coupe Niveau 6 lemonde(2330)-dalhmad50(2080):1-0
02/01/2020:Défi turbo(1430)-neddy(1340):1-0
02/01/2020:Défi cramsnellac(1860)-chocotov(2000):1/2-1/2
02/01/2020:Défi morloch(1870)-claudius94(2170):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) kaspy(1840)-alain34(2180):0-1
02/01/2020:Défi zozo(1640)-kinkin(1820):1-0
02/01/2020:Défi tiounet(1610)-moisanmickael22(1430):1-0
02/01/2020:Défi manulatus(1980)-bibisept(2000):0-1
02/01/2020:sorim2019 upsalin(1990)-jyf(1860):0-1
02/01/2020:Le vieux Roi 26 tiounet(1660)-morice(1840):1/2-1/2
02/01/2020:Le vieux Roi 26 intrigue(1780)-morice(1840):1/2-1/2
02/01/2020:Tetraktus 34 tartu(1730)-yyyg(1590):1-0
02/01/2020:Tetraktus 35 turbo(1420)-tiounet(1610):1/2-1/2
02/01/2020:Tournoi n°20458 bonamur(1910)-mage(1840):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20446 jlr(1400)-bubbly(1360):1-0
02/01/2020:Tournoi n°20511 verson(1850)-ambroisie(1780):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20529 magyar(1500)-jlr(1420):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20614 jlr(1420)-wenoketo(1650):0-1
02/01/2020:Défi ohnopleyel(1360)-tian(1330):1-0
02/01/2020:Défi kasad(1950)-ambroisie(1780):0-1
02/01/2020:Défi moisanmickael22(1149)-morloch(1900):0-1
02/01/2020:Défi goedendag(1930)-jimi50(1910):0-1
02/01/2020:Défi moisanmickael22(1149)-albescab(1730):0-1
02/01/2020:Défi wenoketo(1620)-jmr(1660):1/2-1/2
02/01/2020:Défi regor(1990)-jpjay(1840):1-0
02/01/2020:Défi pj612(1800)-jpjay(1840):1-0
02/01/2020:Défi nicadria22(1860)-jpjay(1840):1-0
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) temistocles(1430)-dan84(1540):1-0
02/01/2020:Défi patau(1820)-ambroisie(1780):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ziviol(1430)-kiki38(1580):0-1
02/01/2020:Défi moisanmickael22(1489)-jimi50(1860):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cavalierfou(1409)-epervier14(1450):1-0
02/01/2020:Défi moisanmickael22(1500)-gobois(1670):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1760)-benjamin(1819):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) joel(1610)-pierrejean(1400):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pascalou50(1780)-vb83(1520):1-0
02/01/2020:Défi jpjay(1840)-verson(1830):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20605 qsdmlk(1670)-katastrofic(1430):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20607 hubble(2000)-bofbof(1850):0-1
02/01/2020:Tournoi n°20615 scarfield(1750)-myka(1760):0-1
02/01/2020:Eq:LES CHATTERBOX-Vikings : doriphore(2050)-tombelaine(2200):1-0
02/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-O fou d hello : harrypotter(1700)-yab414(1660):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) thierry06(1700)-moisanmickael22(1009):1-0
02/01/2020:Défi hubble(2070)-jazzzz(1990):0-1
02/01/2020:Défi silv(2190)-rocketman(2120):1-0
02/01/2020:Défi koi34(1810)-moisanmickael22(1129):1-0
02/01/2020:Défi moisanmickael22(1149)-midas(1640):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1460)-turbo(1460):0-1
02/01/2020:Défi doudou(1790)-pourquoipas(1540):1-0
02/01/2020:Défi moisanmickael22(1430)-pgo(1760):0-1
02/01/2020:Défi guillaumefi(1680)-tiounet(1730):0-1
02/01/2020:Défi roschecx(1710)-gambitmiau(1660):1-0
02/01/2020:Défi albescab(1700)-kaspy(1880):1-0
02/01/2020:Défi thierry06(1710)-moisanmickael22(1500):1-0
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) turbo(1470)-perepeinard34(1450):1-0
02/01/2020:Défi morloch(1890)-trueman(1960):1-0
02/01/2020:Défi manulatus(1980)-burgman(2120):0-1
02/01/2020:Défi moisanmickael22(1499)-achille85(2040):0-1
02/01/2020:Défi cortaz(1780)-alain84(1740):1-0
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bsam(1369)-aureleg(999):1-0
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) degun(1940)-nicadria22(1850):0-1
02/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) manonvan(1250)-maitressesse(1490):0-1
02/01/2020:Le vieux Roi 25 roschecx(1710)-janolapin(1790):0-1
03/01/2020:Coupe Niveau 4 shaka(2060)-fly(2020):1-0
03/01/2020:Défi moisanmickael22(1499)-jipepe(1610):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tichaton(1520)-nuitetoilee(1410):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20267 ngeorget(2480)-cobraxx10(2390):1-0
03/01/2020:Tournoi n°20473 moisanmickael22(1149)-aubonnet(1349):0-1
03/01/2020:Défi hubble(2070)-fafamanga(2210):1/2-1/2
03/01/2020:Défi kasad(1940)-ravanh(2220):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pro2000(1429)-anumisme(1430):0-1
03/01/2020:QuatreCavaliersAnglais tiounet(1670)-rahamchess(1800):1-0
03/01/2020:Tournoi n°20473 jlr(1410)-moisanmickael22(1149):1-0
03/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Vikings : alizarine(2450)-ngeorget(2510):1/2-1/2
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) adeleblancsec(1520)-rocinante(1470):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-titit1(1110):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) geld108(1540)-temistocles(1450):1-0
03/01/2020:Défi maximeg(1860)-moisanmickael22(1500):1-0
03/01/2020:CC Dec19 kasad(1940)-joraq(2390):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20602 nicadria22(1850)-verson(1900):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20624 emmanuel(1980)-verson(1800):1-0
03/01/2020:Coupe Niveau 3 verson(1840)-jlr(1450):1-0
03/01/2020:Coupe Niveau 3 verson(1820)-upsalin(1980):1/2-1/2
03/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1900)-patau(1750):1-0
03/01/2020:Défi joelcouturier(1300)-anumisme(1380):1-0
03/01/2020:Défi kasad(1940)-maxzur(1590):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) mayaapof(1630)-patau(1820):0-1
03/01/2020:Défi guillaumefi(1650)-zozo(1700):0-1
03/01/2020:Défi beru(1720)-intrigue(1770):1-0
03/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame turbo(1430)-qsdmlk(1660):1-0
03/01/2020:Tournoi échelle division 2 patau(1740)-jlouism(1640):1-0
03/01/2020:Tournoi échelle division 1 jajaf1959(1810)-upsalin(1960):0-1
03/01/2020:Tournoi échelle division 2 pgo(1760)-zozo(1650):1/2-1/2
03/01/2020:Tournoi n°20118 mayaapof(1720)-c13e(1750):1-0
03/01/2020:Tournoi n°20579 bed2bed(2010)-verson(1820):1-0
03/01/2020:Tournoi n°20631 wenoketo(1680)-joel(1600):1-0
03/01/2020:Tournoi n°20537 burgman(2050)-breitenbach(2290):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20584 xercott(1790)-quasar999(1750):1-0
03/01/2020:Tournoi n°20635 patau(1740)-intrigue(1760):1/2-1/2
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cathy17(1000)-marcol(1070):1/2-1/2
03/01/2020:Défi ohnopleyel(1440)-malvina(1360):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) asvel69(1760)-trebillig(1690):0-1
03/01/2020:Défi gatzo(1499)-rocinante(1510):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jub(1060)-anumisme(1430):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) adeleblancsec(1490)-perepeinard34(1460):0-1
03/01/2020:Défi moisanmickael22(1430)-julia(1490):1-0
03/01/2020:Défi arzbro(1480)-jlr(1390):1-0
03/01/2020:Défi chomi64(1930)-kaspy(1880):1-0
03/01/2020:Défi regor(2000)-berniechev(2050):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1900)-verson(1820):0-1
03/01/2020:Le vieux Roi 25 janolapin(1790)-zozo(1690):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20401 legrillon(1680)-c13e(1760):1-0
03/01/2020:Tournoi n°20629 quasar999(1770)-verson(1870):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20570 leet(1680)-kawa750(1630):1-0
03/01/2020:Tournoi n°20594 verson(1790)-kiki51(1730):1-0
03/01/2020:Tournoi n°20614 wenoketo(1660)-kawa750(1650):1-0
03/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-Vikings : goedendag(2000)-aslente(2200):1/2-1/2
03/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-Vikings : aslente(2200)-goedendag(2000):1-0
03/01/2020:Coupe Niveau 3 kasad(1950)-gonzok67(1740):0-1
03/01/2020:Coupe Niveau 2 legionnaire(1610)-tifointer(1750):0-1
03/01/2020:Coupe Niveau 7 domenico(1780)-levelmax(2860):0-1
03/01/2020:Coupe Niveau 2 domenico(1790)-gonzok67(1710):1-0
03/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1800)-verson(1880):0-1
03/01/2020:Défi chobi(1710)-genpolf(1790):0-1
03/01/2020:Défi pierrejean(1390)-katastrofic(1460):0-1
03/01/2020:Défi youliyouli(1810)-arno(1770):1-0
03/01/2020:Défi kawa750(1640)-lewern(1809):1-0
03/01/2020:Défi pgo(1760)-albescab(1750):1-0
03/01/2020:Tetraktus 35 vachefolle(2000)-rons(2610):0-1
03/01/2020:CC Nov19 Asc(3/4) patau(1780)-tinenfant(1840):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20615 albescab(1760)-simer(1740):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20628 verson(1790)-vachefolle(2010):0-1
03/01/2020:Eq:les grenades-cotenstock : eloyoy(1960)-saurug(2480):0-1
03/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2050)-verson(1870):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) renec(1760)-mayaapof(1600):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) maximax(1260)-perepeinard34(1420):0-1
03/01/2020:Défi wenoketo(1620)-bidoche(1660):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) lilomars(1350)-holyhour(1780):0-1
03/01/2020:Défi pgo(1750)-sangoan212(1499):0-1
03/01/2020:Défi anglais(1410)-tiounet(1630):0-1
03/01/2020:Défi fly(2050)-regor(2010):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) temistocles(1440)-patau(1740):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1740)-cortaz(1780):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amour(1000)-pascalou50(1760):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20625 tiounet(1610)-aramis(1720):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20516 alien(1340)-maunaloa(1499):1-0
03/01/2020:Tournoi n°20608 bofbof(1840)-korto66(1809):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20641 francus(1760)-quasar999(1730):0-1
03/01/2020:Coupe Niveau 3 mick13(1740)-fly(1970):0-1
03/01/2020:Défi roschecx(1710)-superman(1740):0-1
03/01/2020:Défi moulric(1910)-riothamus(1740):1-0
03/01/2020:Défi skalfa(1800)-chocotov(2000):0-1
03/01/2020:Défi lancov(1910)-morloch(1860):1-0
03/01/2020:Défi goedendag(1950)-papillon22(1910):0-1
03/01/2020:Défi albescab(1760)-tiounet(1610):0-1
03/01/2020:Défi feudevorant(1910)-chocotov(2010):0-1
03/01/2020:Défi jazzzz(1990)-morloch(1880):1-0
03/01/2020:Défi regor(2030)-bilitis(1910):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1470)-vb83(1510):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) benjamin(1819)-fragol(1730):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) gaynormand(1790)-jajaf1959(1820):1-0
03/01/2020:Défi degun(1940)-u27940(1940):1-0
03/01/2020:Noël 2019 n°4 alien(1430)-yyyg(1570):0-1
03/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame tartu(1690)-qsdmlk(1660):0-1
03/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame tiounet(1610)-turbo(1430):1-0
03/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame qsdmlk(1660)-turbo(1430):1-0
03/01/2020:Bananier et pommes sautées supergirl(1000)-intrigue(1750):0-1
03/01/2020:Tournoi échelle division 3 supergirl(1000)-bofbof(1850):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20588 katastrofic(1460)-pro2000(1499):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20588 mathildedn(1350)-katastrofic(1470):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20576 mudra(2210)-alain64(2260):1-0
03/01/2020:Tournoi n°20622 legros(1820)-verson(1870):1/2-1/2
03/01/2020:Coupe Niveau 3 tinenfant(1830)-patau(1780):1-0
03/01/2020:Coupe Niveau 2 jlouism(1640)-aramoor77(1720):0-1
03/01/2020:Coupe Niveau 4 shaka(2050)-patau(1760):1-0
03/01/2020:Coupe Niveau 4 upsalin(1980)-patau(1750):1-0
03/01/2020:Défi fr7d(1580)-castor(1460):1-0
03/01/2020:Défi genpolf(1790)-jconetti(1700):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) titit1(1130)-supergirl(1000):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1460)-turbo(1460):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) gilberthellemans(1520)-linselleschti(1560):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pionfou(1670)-patau(1710):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) turbo(1460)-perepeinard34(1460):1-0
03/01/2020:Défi castor(1430)-julia(1490):1-0
03/01/2020:Défi alain84(1740)-pgo(1760):1-0
03/01/2020:Défi hubble(1980)-bibisept(2000):0-1
03/01/2020:Défi gobois(1640)-sangoan212(1499):1/2-1/2
03/01/2020:Amical( 5J+36H/c 30J Max ) tichaton(1520)-mainecoon(2020):0-1
03/01/2020:Défi youpla14(1690)-tbeau44(1690):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1540)-tartu(1700):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1770)-pascalou50(1780):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1740)-upsalin(1980):0-1
03/01/2020:Amical( 5J+36H/c 30J Max ) cavalierfou(1580)-supergirl(1000):1-0
03/01/2020:Amical( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-cavalierfou(1580):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tiounet(1610)-patau(1770):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) turbo(1470)-perepeinard34(1420):1-0
03/01/2020:sorim2019 sorim(2100)-jyf(1860):1-0
03/01/2020:Tetraktus 35 rons(2610)-turbo(1420):1-0
03/01/2020:Tetraktus 35 pascalou50(1760)-emmanuel(1960):0-1
03/01/2020:Tournoi échelle champions ramses2(2550)-elghribi(1960):1-0
03/01/2020:Tournoi n°20605 kawa750(1650)-jlr(1420):0-1
03/01/2020:Eq:Royal Kids-O fou d hello : superman(1780)-legrillon(1700):0-1
03/01/2020:Eq:Les Rebelles-CHESS MASTER : baudoin(1930)-zayka(1960):0-1
03/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-Mission Impossible : tyakyx(2240)-ryba(1940):1-0
03/01/2020:Coupe Niveau 5 blackbishop(1900)-oscar(2350):0-1
03/01/2020:Coupe Niveau 3 upsalin(1970)-elghribi(1890):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) lecavaliernoir(1600)-perepeinard34(1430):1-0
03/01/2020:Défi ambroisie(1780)-kasad(1950):1-0
03/01/2020:Défi tiounet(1610)-gatzo(1499):0-1
03/01/2020:Défi tiounet(1720)-sangoan212(1499):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) temistocles(1440)-korto66(1809):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) voyageur14(1370)-rocinante(1510):1-0
03/01/2020:Défi dan84(1550)-rocinante(1470):0-1
03/01/2020:Memorial Lara LIV legrillon(1720)-salut(1940):0-1
03/01/2020:Tournoi n°20463 benjidu04(999)-alien(1150):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) maximeg(1850)-nicadria22(1860):0-1
03/01/2020:Défi doudou(1770)-alain84(1700):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) berjay(1750)-amanotep(1750):0-1
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) legros(1830)-fragol(1730):1-0
03/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bofbof(1860)-warriorette(1920):1-0
03/01/2020:Heureux mariés mathador93(1480)-c13e(1700):0-1
04/01/2020:Heureux mariés stripchess3(1640)-c13e(1700):1-0
04/01/2020:Anglaise4Cavaliers youliyouli(1810)-baudoin(1960):0-1
04/01/2020:CMC Niveau 3 zeus87(1960)-aphatsum(2320):0-1
04/01/2020:Tournoi n°20516 zanatany(1370)-maunaloa(1499):1-0
04/01/2020:Défi arno(1780)-c13e(1800):1-0
04/01/2020:Le vieux Roi 25 rahamchess(1800)-roschecx(1710):0-1
04/01/2020:Le vieux Roi 25 zozo(1690)-rahamchess(1800):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20484 sam94(1570)-thierry22(1610):0-1
04/01/2020:Tournoi n°20623 dalhmad50(2060)-burgman(2090):1/2-1/2
04/01/2020:Coupe Niveau 4 verson(1820)-jogador49(1860):1/2-1/2
04/01/2020:Défi c13e(1700)-zozo(1710):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) velvet77(1559)-burgman(2050):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) burgman(2070)-velvet77(1529):1-0
04/01/2020:Défi sergiodevienne(1760)-vvvv(1740):1-0
04/01/2020:Tournoi échelle division 2 pgo(1780)-patau(1770):1/2-1/2
04/01/2020:CC Dec19 joraq(2390)-kasad(1940):1-0
04/01/2020:Défi roquefort(1920)-chomi64(1900):0-1
04/01/2020:Défi vvvv(1750)-lancov(1880):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) nicadria22(1860)-cortaz(1780):0-1
04/01/2020:Défi sorim(2100)-apocalypce(2020):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ecjc(2010)-jipepe(1640):1-0
04/01/2020:Défi teacup(1620)-dan84(1540):1-0
04/01/2020:Noël 2019 n°6 mimie(1640)-supergirl(999):1-0
04/01/2020:Le vieux Roi 25 janolapin(1790)-tartu(1660):1-0
04/01/2020:Le vieux Roi 25 tartu(1660)-rahamchess(1800):0-1
04/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame turbo(1430)-tiounet(1610):0-1
04/01/2020:Tournoi n°20541 nogean(1670)-wenoketo(1600):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20594 gaynormand(1790)-verson(1800):0-1
04/01/2020:CC Dec19 rahamchess(1820)-lemonde(2180):0-1
04/01/2020:Tournoi n°20588 jlr(1410)-mathildedn(1350):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20608 korto66(1809)-tiounet(1610):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20624 verson(1830)-desaintfegor(1890):1/2-1/2
04/01/2020:Tournoi n°20634 verson(1780)-albescab(1790):0-1
04/01/2020:Tournoi n°20451 leet(1610)-verson(1870):0-1
04/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-Danielsen City : e2e4(2150)-mazdaroket(1980):1-0
04/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LA CITE ARDENTE : hachevitch(2510)-orchidee(2480):1/2-1/2
04/01/2020:Coupe Niveau 6 elghribi(1890)-fly(2050):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1750)-christian(1720):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) teacup(1630)-perepeinard34(1370):0-1
04/01/2020:Défi anglais(1410)-payne42(1640):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) maximax(1250)-perepeinard34(1450):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1440)-maximax(1250):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1890)-jajaf1959(1810):1-0
04/01/2020:Le vieux Roi 25 rahamchess(1800)-tartu(1660):1-0
04/01/2020:TRANSVAL 01 lecevenol(1310)-epervier14(1380):1-0
04/01/2020:TRANSVAL 2 epervier14(1410)-sebastien(1550):0-1
04/01/2020:Tournoi n°20510 sebastien(1570)-jlr(1410):0-1
04/01/2020:Eq:les modestes-les grenades : saurug(2470)-sherezo(2690):1/2-1/2
04/01/2020:Défi cortaz(1870)-ohnopleyel(1440):1-0
04/01/2020:Défi kerenor(1740)-ohnopleyel(1420):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-titit1(1110):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1500)-flmnh(1730):1/2-1/2
04/01/2020:Défi moisanmickael22(1129)-sorim(2090):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1400)-nanaluce(1240):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) turbo(1430)-perepeinard34(1440):1-0
04/01/2020:Défi morloch(1870)-chocotov(2010):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) maitressesse(1490)-vb83(1530):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) rocinante(1480)-perepeinard34(1440):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-cavalierfou(1620):0-1
04/01/2020:sorim2019 karkaskat(2180)-jyf(1860):1-0
04/01/2020:sorim2019 pgo(1740)-jyf(1860):0-1
04/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame tiounet(1610)-lecevenol(1270):1-0
04/01/2020:Tetraktus 34 tartu(1730)-karkaskat(2180):0-1
04/01/2020:Tetraktus 35 karkaskat(2160)-tiounet(1610):1-0
04/01/2020:Tournoi échelle élite chronik(2150)-zax(2090):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20627 dersou(1890)-verson(1850):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20596 bruno93(2039)-nicodemouscron(2100):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20584 arno(1780)-quasar999(1750):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20627 dersou(1890)-quasar999(1730):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20614 kawa750(1650)-vb83(1530):0-1
04/01/2020:Coupe Niveau 4 verson(1790)-fly(2020):1/2-1/2
04/01/2020:Coupe Niveau 6 alain64(2260)-fly(2010):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-roidechecs(1290):0-1
04/01/2020:Défi moisanmickael22(1149)-viki(1820):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) maximeg(1860)-nicadria22(1860):1/2-1/2
04/01/2020:Défi aigle12(1420)-jlr(1360):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1360)-supergirl(1000):1-0
04/01/2020:Défi tiounet(1660)-moisanmickael22(1500):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1380)-amour(1010):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amour(1000)-pascalou50(1770):0-1
04/01/2020:Amical( 5J+36H/c 30J Max ) cavalierfou(1620)-supergirl(1000):1-0
04/01/2020:Bananier et pommes sautées fly(2030)-tiounet(1630):1-0
04/01/2020:Bananier et pommes sautées stripchess3(1600)-supergirl(1000):1-0
04/01/2020:soyez sympa papyrolo(1930)-francis94(1990):1-0
04/01/2020:Memorial Lara LIII mathador93(1490)-petitlulu64(1680):1-0
04/01/2020:Suisse Sep19 R8 domenico(1800)-bubblegum(1890):0-1
04/01/2020:Tournoi n°20176 c13e(1820)-doriphore(2050):0-1
04/01/2020:Tournoi n°20634 simer(1750)-verson(1820):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-roidechecs(1300):1-0
04/01/2020:Défi zozo(1710)-c13e(1710):1/2-1/2
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) stripchess3(1580)-supergirl(999):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) den(1900)-fly(2030):0-1
04/01/2020:Défi pj612(1800)-vvvv(1740):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) roidechecs(1300)-supergirl(1000):1-0
04/01/2020:Défi lecevenol(1280)-anumisme(1440):0-1
04/01/2020:Défi angerpat(1450)-tiounet(1660):0-1
04/01/2020:Défi berniechev(2050)-ecjc(2030):0-1
04/01/2020:Défi gilberthellemans(1610)-mokanne(1570):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) manonvan(1260)-baloo(1390):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1370)-supergirl(1000):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-pascalou50(1770):0-1
04/01/2020:le ROI est mort 11 sebastien(1550)-epervier14(1350):1-0
04/01/2020:Anglaise4Cavaliers youliyouli(1810)-salut(1990):1-0
04/01/2020:Bananier et pommes sautées intrigue(1750)-supergirl(1000):1-0
04/01/2020:Bananier et pommes sautées tiounet(1630)-supergirl(1000):1-0
04/01/2020:Bananier et pommes sautées supergirl(1000)-tiounet(1630):0-1
04/01/2020:Zukertort tiounet(1660)-salut(1910):1-0
04/01/2020:Tetraktus 35 turbo(1420)-karkaskat(2160):0-1
04/01/2020:Tetraktus 35 onjoue(2000)-tiounet(1610):1-0
04/01/2020:Tetraktus 35 pascalou50(1760)-onjoue(2000):0-1
04/01/2020:Tournoi échelle division 3 holyhour(1810)-zozo(1640):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20342 c13e(1700)-lyly(1550):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20591 dersou(1840)-clemm(1740):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20361 manulatus(1920)-lepiton(2060):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20576 alain64(2260)-retraite53(2450):0-1
04/01/2020:Tournoi n°20595 manulatus(1980)-hubble(1980):0-1
04/01/2020:Tournoi n°20625 verson(1850)-aramis(1720):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20601 verson(1830)-bidoche(1670):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20608 verson(1870)-korto66(1809):0-1
04/01/2020:Coupe Niveau 7 upsalin(1970)-levelmax(2860):0-1
04/01/2020:Défi reemyyy(1680)-intrigue(1760):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1280)-poireau(1620):0-1
04/01/2020:Défi wenoketo(1680)-tartu(1680):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) algors(1700)-fragol(1710):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-pascalou50(1760):0-1
04/01/2020:Amical( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-cavalierfou(1630):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) djayphil(2070)-pascalou50(1770):1-0
04/01/2020:Défi mc2108(1170)-supergirl(1000):1-0
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-jepi(1290):0-1
04/01/2020:Bouddha beste alien(1220)-sorim(2090):0-1
04/01/2020:Tournoi n°20512 arno(1800)-mazdaroket(1980):1-0
04/01/2020:Tournoi n°20516 maunaloa(1499)-dersou(1499):0-1
04/01/2020:Tournoi n°20584 quasar999(1750)-aramis(1730):0-1
04/01/2020:Tournoi n°20618 tiounet(1630)-kastraki(1660):1-0
04/01/2020:Coupe Niveau 2 mick13(1700)-laurent(1770):1-0
04/01/2020:Coupe Niveau 2 tifointer(1770)-domenico(1770):0-1
04/01/2020:Coupe Niveau 2 jlr(1410)-tifointer(1770):0-1
04/01/2020:Coupe Niveau 3 dersou(1910)-domenico(1800):0-1
04/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) desaintfegor(1880)-jbateraijean1er(1820):1/2-1/2
04/01/2020:Défi jlr(1500)-roxane(1500):1-0
04/01/2020:Défi sangoan212(1499)-gobois(1640):0-1
04/01/2020:Le vieux Roi 26 sebastien(1590)-stripchess3(1560):1-0
04/01/2020:Memorial Lara LIV stripchess3(1590)-salut(1940):1/2-1/2
04/01/2020:Tetraktus 35 stripchess3(1610)-pascalou50(1760):1-0
05/01/2020:Tournoi n°20560 albescab(1710)-mojo(1890):1-0
05/01/2020:Défi kaspy(1890)-chomi64(1880):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) nuitetoilee(1520)-jeanphilippe(999):1-0
05/01/2020:Tournoi n°20562 maurodi(999)-pasq60(1290):1-0
05/01/2020:Coupe Niveau 3 jogador49(1870)-saltimbanque(1780):1-0
05/01/2020:Défi cortaz(1960)-cloclo(1780):1-0
05/01/2020:Défi temistocles(1440)-doudou(1790):0-1
05/01/2020:Noyeux Joëlle alien(1370)-upsalin(1950):0-1
05/01/2020:Coupe Niveau 3 jogador49(1950)-tartu(1730):1-0
05/01/2020:Défi vvvv(1750)-guillaumefi(1650):1-0
05/01/2020:Défi wenoketo(1560)-maya24(1630):1-0
05/01/2020:Défi vvvv(1710)-verson(1830):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20017 pionfou(1700)-jpmr(1580):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20600 wenoketo(1620)-vb83(1510):1-0
05/01/2020:Tournoi n°20569 pier13(1800)-bofbof(1810):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20418 scarfield(1780)-c13e(1740):1-0
05/01/2020:Coupe Niveau 3 verson(1860)-coyotov(1730):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) kawa750(1640)-jipepe(1630):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1520)-chobi(1730):1/2-1/2
05/01/2020:Défi benjamin(1819)-jpjay(1840):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1440)-manonvan(1250):1-0
05/01/2020:Défi aubonnet(1870)-papymiche(1710):1-0
05/01/2020:Coucou intrigue(1700)-stripchess3(1600):0-1
05/01/2020:Suisse Sep19 R8 emmanuel69(1790)-rahamchess(1810):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20519 katastrofic(1460)-jlr(1420):1-0
05/01/2020:Tournoi n°20600 wenoketo(1620)-jlr(1410):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20627 quasar999(1770)-verson(1870):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20598 jipepe(1650)-wenoketo(1590):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20629 jbateraijean1er(1810)-verson(1870):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20516 maunaloa(1499)-jlr(1420):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20558 wenoketo(1580)-sebastien(1560):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20589 sebastien(1580)-wenoketo(1570):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20606 kiki37(1500)-jlr(1420):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20644 wenoketo(1680)-verson(1780):1-0
05/01/2020:Coupe Niveau 2 c13e(1790)-pionfou(1680):0-1
05/01/2020:Coupe Niveau 3 upsalin(1990)-verson(1810):1-0
05/01/2020:Défi anumisme(1400)-bigoudi(1020):1-0
05/01/2020:Défi algors(1720)-jepi(1310):1-0
05/01/2020:Défi cocola34(1499)-lecevenol(1250):1-0
05/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame tartu(1690)-lecevenol(1270):1-0
05/01/2020:Bananier et pommes sautées intrigue(1750)-tiounet(1630):0-1
05/01/2020:Bananier et pommes sautées tiounet(1630)-intrigue(1750):1/2-1/2
05/01/2020:Tetraktus 35 turbo(1420)-emmanuel(1960):0-1
05/01/2020:Tournoi échelle division 3 pro2000(1429)-supergirl(999):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20520 erviaf(1850)-kaiser69(1760):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20283 ficherre(2270)-vickort(2310):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20486 youliyouli(1820)-kichmat(1970):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20602 nicadria22(1850)-spizdee(1820):1-0
05/01/2020:Eq:LES CHATTERBOX-Pirates du Mat : jazzzz(1990)-rackam(2140):0-1
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1630)-alien(1270):0-1
05/01/2020:Défi johndyson(2460)-steflam(1530):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tunellavage(1680)-ryba(1970):0-1
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1280)-poireau(1620):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1110)-maximax(1260):1-0
05/01/2020:Défi zayka(1960)-chomi64(1920):0-1
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amour(1000)-pasq60(1320):0-1
05/01/2020:Défi rocinante(1470)-turbo(1460):1-0
05/01/2020:QuatreCavaliersAnglais petitlulu64(1680)-bertelsen(1690):1-0
05/01/2020:sorim2019 fly(1990)-sorim(2100):0-1
05/01/2020:Bananier et pommes sautées fly(2030)-supergirl(1000):1-0
05/01/2020:Tournoi n°20516 dersou(1499)-jlr(1440):1-0
05/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Les Gens du Sud : swallow(2010)-retraite53(2450):0-1
05/01/2020:Coupe Niveau 6 ramses2(2520)-alain64(2260):1-0
05/01/2020:Coupe Niveau 5 shaka(2060)-verson(1870):1-0
05/01/2020:Défi lens37(2380)-osteo(2510):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amour(1000)-anumisme(1370):0-1
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1440)-turbo(1430):0-1
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1380)-badgirl(999):1-0
05/01/2020:Défi ramo(1730)-guillaumefi(1650):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ziviol(1420)-perepeinard34(1430):1/2-1/2
05/01/2020:Défi gobois(1680)-gilberthellemans(1610):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1370)-cavalierfou(1600):0-1
05/01/2020:Noël 2019 n°5 blackbishop(1910)-karkaskat(2160):1-0
05/01/2020:sorim2019 sorim(2100)-upsalin(1990):1-0
05/01/2020:Le vieux Roi 26 roschecx(1730)-pgo(1720):1-0
05/01/2020:Noyeux Joëlle upsalin(1950)-connecticcut(1740):0-1
05/01/2020:Tournoi échelle division 2 patau(1750)-francus(1760):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20517 panchoa(1580)-sebastien(1540):1-0
05/01/2020:Tournoi n°20595 emmanuel(1960)-manulatus(1980):1-0
05/01/2020:Tournoi n°20622 vvvv(1740)-legros(1820):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20641 verson(1790)-francus(1760):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20642 verson(1780)-tartu(1670):1-0
05/01/2020:Eq:LES CHATTERBOX-Danielsen City : patau(1720)-xao(1560):1-0
05/01/2020:Coupe Niveau 4 c13e(1790)-patau(1720):1-0
05/01/2020:Coupe Niveau 4 rahamchess(1800)-upsalin(1990):1-0
05/01/2020:Coupe Niveau 4 upsalin(1990)-tinenfant(1810):0-1
05/01/2020:Coupe Niveau 4 upsalin(1940)-jaquechess(2010):0-1
05/01/2020:Coupe Niveau 4 intrigue(1750)-verson(1800):0-1
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1380)-voyageur14(1360):0-1
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tichaton(1520)-minon(2050):0-1
05/01/2020:Défi burgman(2050)-didov(1880):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1380)-badgirl(999):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vvvv(1700)-chobi(1730):1/2-1/2
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pascalou50(1750)-hberlioz(1680):1-0
05/01/2020:Défi morloch(1860)-regor(2010):0-1
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) simer(1740)-vb83(1530):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1430)-maitressesse(1490):0-1
05/01/2020:Défi cortaz(1790)-tartu(1690):1-0
05/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame qsdmlk(1660)-tartu(1690):1-0
05/01/2020:Tournoi échelle division 3 badgirl(999)-bofbof(1880):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20326 chatak(2380)-vickort(2320):1/2-1/2
05/01/2020:Tournoi n°20619 patau(1750)-scarfield(1740):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20593 degun(1970)-jmarcboury(1910):1-0
05/01/2020:Tournoi n°20619 patau(1750)-dersou(1900):1/2-1/2
05/01/2020:Tournoi n°20641 francus(1760)-scarfield(1760):1-0
05/01/2020:Eq:Vikings-Les Seigneurs de l Atlantide : tumultusgallicus(1420)-vostok(1530):1-0
05/01/2020:Coupe Niveau 4 verson(1840)-touff(2090):1/2-1/2
05/01/2020:Coupe Niveau 3 intrigue(1760)-clematis(1820):0-1
05/01/2020:Coupe Niveau 3 tinenfant(1820)-upsalin(1960):0-1
05/01/2020:Défi rocketman(2050)-cioran(2380):0-1
05/01/2020:Défi mauro(1890)-moisanmickael22(1499):0-1
05/01/2020:Défi speedyfil(1550)-jojo91(1520):0-1
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pionfou(1670)-patau(1710):1-0
05/01/2020:Défi morloch(1870)-ecjc(2030):0-1
05/01/2020:Défi morloch(1860)-den(1900):1-0
05/01/2020:Défi tartu(1680)-wenoketo(1680):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) maximax(1260)-perepeinard34(1450):0-1
05/01/2020:Défi lancov(1890)-chomi64(1900):0-1
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amanotep(1800)-patau(1760):0-1
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) gambitor(1460)-manonvan(1250):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) minon(2050)-mick(1920):1/2-1/2
05/01/2020:Défi tranquille(2220)-morloch(1880):1-0
05/01/2020:Défi aubonnet(1750)-payne42(1650):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1750)-matsonic(1790):1/2-1/2
05/01/2020:Défi tiounet(1640)-cortaz(1800):0-1
05/01/2020:Le vieux Roi 26 pgo(1720)-yyyg(1590):1-0
05/01/2020:Noyeux Joëlle intrigue(1760)-upsalin(1950):1/2-1/2
05/01/2020:Tournoi n°20451 kastraki(1650)-laurent(1770):1-0
05/01/2020:Tournoi n°20539 scarfield(1790)-leet(1680):1-0
05/01/2020:Tournoi n°20629 quasar999(1770)-jbateraijean1er(1810):1-0
05/01/2020:Tournoi n°20634 quasar999(1730)-simer(1730):1-0
05/01/2020:Tournoi n°20608 korto66(1809)-scarfield(1760):1-0
05/01/2020:Tournoi n°20607 fredbauduret(1940)-hubble(2000):0-1
05/01/2020:Tournoi n°20645 scarfield(1770)-tiounet(1700):1-0
05/01/2020:Eq:Mission Impossible-LES CHATTERBOX : jazzzz(2010)-apage(2040):1/2-1/2
05/01/2020:Défi lecevenol(1300)-kerenor(1700):0-1
05/01/2020:Défi didov(1920)-fly(2020):0-1
05/01/2020:Défi campa(1750)-jpjay(1830):0-1
05/01/2020:Défi guillaumefi(1650)-sergiodevienne(1730):0-1
05/01/2020:Défi nicadria22(1890)-degun(1920):1-0
05/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) warriorette(1920)-bofbof(1860):1-0
05/01/2020:Défi malvina(1330)-chrispga(1340):0-1
05/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame qsdmlk(1660)-lecevenol(1270):1-0
05/01/2020:Tetraktus 35 pascalou50(1760)-rons(2610):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20579 bed2bed(2010)-manulatus(1970):0-1
06/01/2020:Défi aigle31000(1320)-crocro34(1440):0-1
06/01/2020:Défi achille85(2070)-albescab(1700):1-0
06/01/2020:Défi moisanmickael22(1500)-den(1900):0-1
06/01/2020:Défi tiounet(1660)-moisanmickael22(1490):1-0
06/01/2020:Défi kawa750(1650)-wenoketo(1660):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) aubonnet(1930)-bassdark(2030):1-0
06/01/2020:Noël 2019 n°3 legrillon(1740)-domenico(1790):1/2-1/2
06/01/2020:Coucou stripchess3(1600)-ptitefrez(2050):0-1
06/01/2020:Tournoi échelle division 2 ephixe(1750)-daniel1(1710):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20628 vachefolle(2010)-xey(1920):1-0
06/01/2020:Coupe Niveau 3 shaka(2110)-francus(1720):0-1
06/01/2020:Coupe Niveau 4 upsalin(1970)-shaka(2060):1-0
06/01/2020:Défi pheno(1660)-maya24(1660):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) link(1200)-anumisme(1420):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bruno93(2039)-breitenbach(2290):1-0
06/01/2020:Tournoi n°19974 emmanuel(1980)-ficherre(2250):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20581 shaka(2070)-burgman(2100):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20552 doriphore(2000)-stefanmate(2019):0-1
06/01/2020:Coupe Niveau 3 clematis(1780)-verson(1850):1/2-1/2
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pierrejean(1400)-joel(1590):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20441 fab(1910)-c13e(1860):1-0
06/01/2020:Eq:LES CHATTERBOX-O fou d hello : hberlioz(1660)-debutdesoiree(1109):1-0
06/01/2020:Eq:Pirates du Mat-O fou d hello : biquet(1870)-jojodu35(1550):1-0
06/01/2020:Eq:Pirates du Mat-O fou d hello : jojodu35(1550)-biquet(1870):0-1
06/01/2020:Coupe Niveau 3 saltimbanque(1780)-jmarcboury(1910):0-1
06/01/2020:Coupe Niveau 4 upsalin(1970)-shaka(2110):1-0
06/01/2020:Défi tinenfant(1830)-moisanmickael22(1129):1-0
06/01/2020:Défi tryphon(1550)-linselleschti(1560):1-0
06/01/2020:Défi jpjay(1820)-arno(1770):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amour(1000)-anumisme(1380):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) badgirl(999)-amour(1000):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tian(1320)-anumisme(1460):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) turbo(1490)-perepeinard34(1400):1-0
06/01/2020:Bananier et pommes sautées tiounet(1630)-fly(2030):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20573 kastraki(1640)-artistepeintre(1570):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20601 simer(1760)-bidoche(1660):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20626 dingue(1390)-jlr(1460):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20645 tiounet(1700)-jbateraijean1er(1800):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20645 verson(1820)-tiounet(1700):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20529 yann56(1480)-jlr(1450):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20612 zanatany(1400)-zozo(1650):0-1
06/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LA CITE ARDENTE : halhor(2490)-eltche(2390):1/2-1/2
06/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LA CITE ARDENTE : roka(2170)-jaquechess(2000):1-0
06/01/2020:Défi intrigue(1750)-koi34(1820):1/2-1/2
06/01/2020:Défi hubble(1970)-rocketman(2150):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) badgirl(999)-anumisme(1380):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bertelsen(1650)-hberlioz(1690):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) nanaluce(1240)-anumisme(1460):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) fragol(1720)-chobi(1730):1/2-1/2
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chevalice(1570)-tiounet(1630):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1460)-turbo(1430):1-0
06/01/2020:Défi jimi50(1890)-hubble(2000):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) zozo(1690)-tiounet(1670):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bertelsen(1670)-goedendag(1940):1/2-1/2
06/01/2020:Tournoi n°20508 burgman(2020)-thierry7ardeche(2070):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20625 verson(1880)-snarf(1690):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20626 dingue(1390)-katastrofic(1400):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20642 simer(1730)-verson(1780):0-1
06/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LA CITE ARDENTE : orchidee(2480)-hachevitch(2510):1/2-1/2
06/01/2020:Coupe Niveau 3 doriphore(2010)-c13e(1800):1-0
06/01/2020:Coupe Niveau 3 verson(1820)-domenico(1800):0-1
06/01/2020:Coupe Niveau 4 intrigue(1750)-shaka(2070):0-1
06/01/2020:Défi ragg(1580)-pourquoipas(1530):0-1
06/01/2020:Défi koi34(1820)-arno(1750):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pgo(1770)-ghostdog(1640):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1370)-badgirl(999):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1900)-burgman(2100):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1420)-maximax(1250):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) rocinante(1480)-hberlioz(1660):0-1
06/01/2020:Défi tartu(1690)-maximeg(1840):0-1
06/01/2020:Défi pj612(1800)-tartu(1690):1-0
06/01/2020:QuatreCavaliersAnglais rahamchess(1800)-bertelsen(1690):1-0
06/01/2020:Noyeux Joëlle connecticcut(1740)-intrigue(1760):1/2-1/2
06/01/2020:Zukertort salut(1910)-goedendag(1970):0-1
06/01/2020:Tournoi échelle champions upsalin(1980)-ramses2(2550):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20538 cuda71(1970)-pasctin(1990):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20496 c13e(1690)-sebastien(1550):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20639 wenoketo(1690)-tartu(1700):1/2-1/2
06/01/2020:Eq:Mission Impossible-LES CHATTERBOX : apage(2040)-jazzzz(2010):1-0
06/01/2020:Eq:les fous de bassans-Les Gens du Sud : kasad(1930)-dragon(1840):0-1
06/01/2020:Défi calcedoine(1800)-alain84(1720):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alain84(1730)-loki51(1790):1-0
06/01/2020:Défi malvina(1310)-roustan(1169):1-0
06/01/2020:Noyeux Joëlle upsalin(1950)-intrigue(1760):0-1
06/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame lecevenol(1270)-tiounet(1610):0-1
06/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame turbo(1430)-lecevenol(1270):1-0
06/01/2020:CC Hiver 2019 pgcbies(2810)-levelmax(2890):1/2-1/2
06/01/2020:Tournoi n°20420 dingue(1460)-sebastien(1520):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20289 manulatus(1940)-touff(2080):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20642 tartu(1670)-simer(1730):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20648 verson(1810)-nicadria22(1880):1-0
06/01/2020:Eq:les fous de bassans-Les Gens du Sud : dragon(1840)-kasad(1930):1-0
06/01/2020:Coupe Niveau 4 shaka(2090)-patau(1750):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tartu(1710)-chevalice(1560):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pionfou(1660)-clemm(1730):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) gonzok67(1780)-asvel69(1690):1/2-1/2
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1430)-tumultusgallicus(1470):0-1
06/01/2020:Défi jpjay(1840)-eloyoy(1950):0-1
06/01/2020:Défi jpjay(1840)-regor(1990):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pionfou(1650)-samjf(1270):1-0
06/01/2020:Défi roidechecs(1330)-kerenor(1680):0-1
06/01/2020:Défi trueman(1970)-morloch(1860):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) patau(1750)-nimzoindien(1900):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) verson(1790)-nimzoindien(1910):1-0
06/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame lecevenol(1270)-tartu(1690):1-0
06/01/2020:Zukertort goedendag(1970)-salut(1910):1-0
06/01/2020:Zukertort salut(1910)-onjoue(1990):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20541 panchoa(1620)-artistepeintre(1580):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20562 roustan(1169)-maurodi(999):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20578 ambroisie(1780)-papillon22(1870):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20565 beruriernoir77(1939)-gognol(1940):0-1
06/01/2020:CC Dec19 Asc(1/2) zax(2090)-salut(1940):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20590 chactas(1570)-pilouface(1510):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20590 magyar(1520)-chactas(1570):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20609 katastrofic(1420)-mandrak(1630):0-1
06/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-Mission Impossible : pascalj24(2210)-mazdaroket(1940):1-0
06/01/2020:Eq:Royal Kids-Mission Impossible : defense(1960)-afeyte(1710):0-1
06/01/2020:Coupe Niveau 6 alain64(2250)-fly(2070):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) asvel69(1720)-pierre1(1700):1-0
06/01/2020:Défi vvvv(1720)-pgo(1750):1-0
06/01/2020:Défi tinenfant(1850)-superman(1780):1/2-1/2
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1430)-malvina(1310):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1680)-6nations(1740):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) manonvan(1250)-perepeinard34(1440):0-1
06/01/2020:Défi chess54(1510)-dan84(1540):0-1
06/01/2020:Défi papillon22(1920)-jpjay(1840):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1670)-pgo(1700):0-1
06/01/2020:Défi maximax(1250)-roidechecs(1350):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cavalierfou(1640)-badgirl(999):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) fredoparis(1680)-noos(1670):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1430)-hberlioz(1670):1-0
06/01/2020:Défi katastrofic(1470)-mokanne(1590):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1460)-turbo(1440):0-1
06/01/2020:Défi pgo(1730)-dave04(1420):1-0
06/01/2020:Défi cortaz(1800)-wenoketo(1680):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1720)-tiounet(1670):1-0
06/01/2020:Tetraktus 35 karkaskat(2160)-vachefolle(2000):0-1
06/01/2020:Tetraktus 35 karkaskat(2160)-pascalou50(1760):1-0
06/01/2020:Tetraktus 35 pascalou50(1760)-turbo(1420):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20354 arno(1730)-c13e(1690):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20541 panchoa(1620)-sebastien(1550):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20629 scarfield(1760)-jbateraijean1er(1810):0-1
06/01/2020:Tournoi n°20576 argento(2450)-alain64(2260):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20551 vangogh(2070)-ryba(1950):1-0
06/01/2020:Tournoi n°20607 louis76(1850)-fly(2070):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ycar(1670)-cortaz(1950):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) goedendag(1920)-bofbof(1870):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1510)-jpmr(1580):0-1
06/01/2020:Défi kerenor(1680)-zanatany(1380):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1280)-poireau(1620):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1620)-alien(1280):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hinnol(1840)-pascalou50(1720):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1640)-pascalou50(1750):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jeanluc88(2230)-mick(1920):1-0
06/01/2020:Défi aubonnet(1750)-asvel69(1690):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ziviol(1420)-perepeinard34(1430):0-1
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) holyhour(1780)-matlepuma(1320):1-0
06/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1530)-cramsnellac(1840):0-1
06/01/2020:Défi maximeg(1840)-cortaz(1800):1-0
06/01/2020:QuatreCavaliersAnglais rahamchess(1800)-mathador93(1490):1-0
06/01/2020:Anglaise4Cavaliers onjoue(1960)-baudoin(1960):1-0
06/01/2020:Memorial Lara LIV salut(1940)-karkaskat(2190):1/2-1/2
06/01/2020:Zukertort salut(1910)-tiounet(1660):1-0
06/01/2020:Tournoi échelle division 2 ephixe(1740)-patau(1760):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20250 c13e(1820)-manulatus(1970):0-1
07/01/2020:Tournoi n°20607 hubble(2000)-louis76(1850):1-0
07/01/2020:Défi cioran(2430)-coups42(2500):1/2-1/2
07/01/2020:Défi tropa(1530)-scipio(1540):1-0
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1640)-alien(1270):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tropa(1540)-kawa750(1640):0-1
07/01/2020:Défi moisanmickael22(1430)-jimi50(1910):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chessgaston(2220)-tichaton(1520):1-0
07/01/2020:Défi gilberthellemans(1620)-tiounet(1630):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) samjf(1280)-pionfou(1670):0-1
07/01/2020:Noël 2019 n°5 maya24(1650)-pro2000(1329):1-0
07/01/2020:octobre19 c13e(1700)-yab414(1690):1/2-1/2
07/01/2020:Tournoi échelle champions ptitefrez(2050)-upsalin(1950):0-1
07/01/2020:CMC Niveau 4 zeus87(1940)-aphatsum(2340):0-1
07/01/2020:CMC Niveau 1 alien(1469)-petitlulu64(1480):0-1
07/01/2020:CMC Niveau 2 zeus87(1910)-zincou75(1920):1-0
07/01/2020:CMC Niveau 4 aphatsum(2320)-zeus87(1940):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20607 fly(2070)-hubble(2000):1-0
07/01/2020:Défi ngeorget(2510)-kasad(1950):1-0
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) stripchess3(1650)-c13e(1690):0-1
07/01/2020:Défi penelope45(1320)-sebastien(1420):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) pascalou50(1750)-djayphil(2070):1/2-1/2
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) maya24(1640)-temistocles(1440):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20620 verson(1860)-warriorette(1890):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20593 shaka(1980)-jmarcboury(1910):1/2-1/2
07/01/2020:Tournoi n°20607 fly(2070)-fredbauduret(1940):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20641 verson(1790)-fooy33(1720):0-1
07/01/2020:Tournoi n°20641 fooy33(1720)-francus(1760):0-1
07/01/2020:Tournoi n°20645 jbateraijean1er(1800)-verson(1820):1-0
07/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Les Gens du Sud : verson(1820)-roka(2170):0-1
07/01/2020:Coupe Niveau 3 blackbishop(1900)-harrypotter(1690):1-0
07/01/2020:Coupe Niveau 2 mayaapof(1700)-harrypotter(1670):1-0
07/01/2020:Coupe Niveau 2 harrypotter(1690)-jlr(1400):1-0
07/01/2020:Coupe Niveau 5 upsalin(1990)-alain64(2230):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) berjay(1750)-6nations(1740):1-0
07/01/2020:Défi moisanmickael22(1129)-defre(1970):0-1
07/01/2020:Défi zozo(1640)-vvvv(1710):1-0
07/01/2020:Bouddha beste upsalin(2010)-stripchess3(1580):0-1
07/01/2020:Tetraktus 35 rons(2610)-onjoue(2000):1-0
07/01/2020:Tetraktus 35 turbo(1420)-onjoue(2000):0-1
07/01/2020:Tournoi n°20653 hubble(1950)-fab(1900):1-0
07/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-LES CHATTERBOX : harrypotter(1680)-hberlioz(1610):0-1
07/01/2020:Coupe Niveau 4 elghribi(1970)-griffedours(2000):0-1
07/01/2020:Coupe Niveau 3 harrypotter(1660)-elghribi(1920):1/2-1/2
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) mimie(1630)-perepeinard34(1410):1-0
07/01/2020:Défi malvina(1330)-bigoudi(1060):1-0
07/01/2020:Défi eltche(2430)-cioran(2400):0-1
07/01/2020:Défi speedyfil(1550)-tartu(1640):1/2-1/2
07/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) rons(2630)-coups42(2510):1/2-1/2
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1450)-mimie(1640):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pro2000(1329)-pasq60(1300):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) fragol(1730)-gaulois(1739):0-1
07/01/2020:Défi albescab(1750)-degun(1940):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alain34(2180)-tiounet(1610):1-0
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ecjc(2030)-claudus(1850):1-0
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chessgaston(2220)-warriorette(1920):1-0
07/01/2020:Défi dave04(1420)-bim(2170):0-1
07/01/2020:Défi trueman(1950)-vvvv(1700):1-0
07/01/2020:QuatreCavaliersAnglais intrigue(1670)-stripchess3(1610):0-1
07/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame tiounet(1610)-qsdmlk(1660):1-0
07/01/2020:Tournoi échelle division 3 c13e(1750)-holyhour(1820):0-1
07/01/2020:Tournoi n°20354 c13e(1690)-verson(1870):1/2-1/2
07/01/2020:Tournoi n°20647 gatzo(1999)-u27940(1940):1/2-1/2
07/01/2020:Défi kaspi007(2180)-coincoin18(2200):0-1
07/01/2020:Défi pgo(1780)-bidoche(1660):1-0
07/01/2020:Défi cortaz(1820)-pgo(1720):0-1
07/01/2020:Défi hubble(1980)-zayka(1950):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alain84(1720)-patau(1740):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) marcol(1070)-anumisme(1450):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) dave04(1420)-amanotep(1770):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) nicadria22(1880)-hubble(1940):1-0
07/01/2020:Gisèle 43 karkaskat(2200)-zorglub42(1980):1-0
07/01/2020:Gisèle 43 emmanuel(2000)-zorglub42(1980):1-0
07/01/2020:TRANSVAL 2 pionisole(1440)-alien(1320):1-0
07/01/2020:Tetraktus 34 stefanmate(2090)-karkaskat(2180):1-0
07/01/2020:Zukertort connecticcut(1740)-salut(1910):0-1
07/01/2020:Tournoi échelle division 2 domenico(1800)-verson(1840):0-1
07/01/2020:Tournoi n°20529 yann56(1480)-gatzo(1499):0-1
07/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-O fou d hello : champignac(1720)-dragon(1830):0-1
07/01/2020:Coupe Niveau 4 elghribi(1960)-superlolo83(2010):1-0
07/01/2020:Coupe Niveau 3 shaka(1980)-saltimbanque(1780):1-0
07/01/2020:Défi neddy(1360)-epervier14(1430):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1370)-amour(1000):1-0
07/01/2020:Défi tbeau44(1700)-cortaz(1780):0-1
07/01/2020:Défi sergiodevienne(1740)-chevalice(1540):1-0
07/01/2020:Défi moisanmickael22(1430)-doudou(1790):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) connecticcut(1740)-jipepe(1630):1-0
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) fragol(1730)-clemm(1740):0-1
07/01/2020:sorim2019 fly(1990)-jyf(1860):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20569 shaka(1859)-pier13(1800):1-0
07/01/2020:Eq:Du sucre et des vices-O fou d hello : mudra(2200)-sanvic76(2030):1-0
07/01/2020:Coupe Niveau 1 katastrofic(1420)-stefanmate(1649):0-1
07/01/2020:Coupe Niveau 3 jogador49(1880)-daniel1(1710):1-0
07/01/2020:Coupe Niveau 4 shaka(2060)-jaquechess(1980):1-0
07/01/2020:Défi jbateraijean1er(1780)-youliyouli(1830):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) gilmade(1670)-teacup(1650):1-0
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) claudius94(2200)-moulric(1910):1-0
07/01/2020:Défi gilberthellemans(1590)-maxzur(1570):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1410)-teacup(1600):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1660)-upsalin(1970):1-0
07/01/2020:Le vieux Roi 25 tartu(1660)-harrypotter(1660):1/2-1/2
07/01/2020:Anglaise4Cavaliers salut(1990)-youliyouli(1810):1-0
07/01/2020:Tournoi échelle élite karkaskat(2190)-burgman(2100):1-0
07/01/2020:Tournoi échelle élite karkaskat(2160)-franroc(2180):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20572 ratzi(2150)-dalhmad50(2050):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20631 joel(1590)-zanatany(1440):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20564 joel(1610)-sebastien(1560):0-1
07/01/2020:Tournoi n°20649 dersou(1890)-verson(1820):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20618 kastraki(1660)-magyar(1520):1-0
07/01/2020:Eq:LES CHATTERBOX-O fou d hello : ephixe(1730)-yab414(1660):0-1
07/01/2020:Coupe Niveau 4 harrypotter(1690)-upsalin(2020):1/2-1/2
07/01/2020:Défi max2007(1220)-sebastien(1430):0-1
07/01/2020:Défi gambitmiau(1600)-roschecx(1710):0-1
07/01/2020:Défi bertelsen(1660)-intrigue(1750):0-1
07/01/2020:Défi burgman(2090)-pourquoipas(1550):1-0
07/01/2020:Défi mayaapof(1610)-aubonnet(1750):0-1
07/01/2020:Défi tartu(1710)-chobi(1740):1/2-1/2
07/01/2020:Défi mano(1520)-buzz84(1530):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) artistepeintre(1570)-amanotep(1740):0-1
07/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame lecevenol(1270)-turbo(1430):0-1
07/01/2020:Zukertort salut(1910)-pascalou50(1750):1-0
07/01/2020:Tournoi échelle division 2 jygi(2250)-pgo(1750):1-0
07/01/2020:Tournoi échelle division 2 tifointer(1760)-patau(1720):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20617 jyf(1820)-patau(1770):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20628 gognol(1910)-vachefolle(2010):0-1
07/01/2020:Tournoi n°20644 leet(1700)-wenoketo(1680):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20633 volatile(2450)-alain64(2240):1-0
07/01/2020:Eq:les modestes-cotenstock : alain64(2250)-thierry7ardeche(2070):1-0
07/01/2020:Coupe Niveau 6 senegaulois(1930)-fly(2000):1-0
07/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2030)-shaka(2110):0-1
07/01/2020:Coupe Niveau 5 elghribi(1890)-upsalin(1970):1-0
07/01/2020:Coupe Niveau 3 patau(1750)-jaquechess(1980):0-1
07/01/2020:Défi superman(1750)-youliyouli(1800):1-0
07/01/2020:Défi arzbro(1510)-intrigue(1750):0-1
07/01/2020:Défi fly(2010)-hubble(1980):1-0
07/01/2020:Défi jpjay(1840)-elghribi(1880):0-1
07/01/2020:Défi kaspy(1860)-killfish(1990):1-0
07/01/2020:Défi kerenor(1640)-augustin(1350):1/2-1/2
07/01/2020:Défi youliyouli(1840)-arno(1770):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1750)-hberlioz(1670):1-0
07/01/2020:Défi fly(2060)-regor(1990):1-0
07/01/2020:Défi roxane(1500)-castor(1420):1-0
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) rocinante(1490)-panchoa(1640):1-0
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) christian(1720)-patau(1720):0-1
07/01/2020:Défi degun(1960)-fly(2060):0-1
07/01/2020:Défi goedendag(1930)-louis76(1850):1/2-1/2
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jpjay(1830)-patau(1750):1-0
07/01/2020:Défi moisanmickael22(1430)-mokanne(1570):0-1
07/01/2020:TRANSVAL 2 lecevenol(1310)-pionisole(1440):0-1
07/01/2020:Zukertort pascalou50(1750)-salut(1910):0-1
07/01/2020:Tetraktus 35 onjoue(2000)-karkaskat(2160):1-0
07/01/2020:Tetraktus 35 vachefolle(2000)-onjoue(2000):1/2-1/2
07/01/2020:Tournoi échelle division 3 clematis(1780)-vesperale(1340):1-0
07/01/2020:Tournoi échelle division 1 elghribi(1880)-domenico(1800):1-0
07/01/2020:Tournoi échelle division 1 upsalin(1980)-elghribi(1880):0-1
07/01/2020:Suisse Sep19 R8 doriphore(1990)-connecticcut(1760):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20618 tiounet(1610)-panchoa(1640):0-1
07/01/2020:Tournoi n°20621 pilouface(1490)-wenoketo(1680):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20450 lyly(1560)-vesperale(1550):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20407 alien(1170)-vesperale(1570):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20559 stefanmate(2080)-arno(1800):1-0
07/01/2020:Tournoi n°20635 scarfield(1770)-patau(1740):1-0
07/01/2020:Coupe Niveau 3 bofbof(1850)-silveur(1990):1-0
07/01/2020:Coupe Niveau 3 upsalin(1990)-elghribi(1890):1-0
07/01/2020:Défi morloch(1880)-kaby771(2050):0-1
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1710)-hberlioz(1660):1-0
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tunellavage(1690)-maya24(1670):1-0
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) gortax(2280)-coups42(2510):1/2-1/2
07/01/2020:Défi trueman(1930)-christian(1720):1-0
07/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) francus(1750)-vb83(1590):1-0
07/01/2020:Le vieux Roi 26 yyyg(1590)-roschecx(1730):0-1
08/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-LES CHATTERBOX : verson(1850)-uji40(1720):0-1
08/01/2020:Coupe Niveau 3 kasad(1960)-patau(1810):0-1
08/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2050)-upsalin(1980):1/2-1/2
08/01/2020:Coupe Niveau 4 patau(1750)-intrigue(1750):1/2-1/2
08/01/2020:Défi pfr78(1499)-lecevenol(1310):1-0
08/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1910)-patau(1710):1-0
08/01/2020:Le vieux Roi 26 morice(1840)-yyyg(1590):1-0
08/01/2020:Le vieux Roi 26 yyyg(1590)-morice(1840):0-1
08/01/2020:Tetraktus 33 salut(1990)-zozo(1650):1-0
08/01/2020:Tournoi échelle division 3 lecevenol(1320)-vesperale(1550):1-0
08/01/2020:Tournoi échelle division 3 vesperale(1570)-alien(1170):0-1
08/01/2020:Tournoi échelle division 3 vesperale(1570)-stripchess3(1580):0-1
08/01/2020:Tournoi n°20627 verson(1860)-legrillon(1730):1-0
08/01/2020:Tournoi n°20590 mokanne(1560)-oliver5(1490):1-0
08/01/2020:Tournoi n°20603 tiounet(1610)-vulcain14(1520):0-1
08/01/2020:Eq:Royal Kids-Les Rebelles : uliczny(1930)-skyfall(2040):1/2-1/2
08/01/2020:Eq:LES CHATTERBOX-O fou d hello : debutdesoiree(1109)-hberlioz(1660):1-0
08/01/2020:Coupe Niveau 3 kasad(1950)-harpadol(2039):0-1
08/01/2020:Coupe Niveau 5 alain64(2270)-tinenfant(1830):1-0
08/01/2020:Coupe Niveau 3 jaquechess(1980)-verson(1840):0-1
08/01/2020:Coupe Niveau 2 verson(1780)-patau(1750):1-0
08/01/2020:Coupe Niveau 3 tartu(1630)-verson(1830):1-0
08/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1920)-verson(1830):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jub(1060)-anumisme(1370):0-1
08/01/2020:Défi moisanmickael22(1499)-mauro(1890):1-0
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tiounet(1680)-patau(1710):0-1
08/01/2020:Défi intrigue(1760)-mvagusta(1730):0-1
08/01/2020:Défi benjamin(1960)-goedendag(1920):1-0
08/01/2020:Défi wenoketo(1680)-zozo(1660):1-0
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chevalice(1540)-vb83(1510):0-1
08/01/2020:Défi u27940(1950)-burgman(2090):0-1
08/01/2020:Défi pseudo(1040)-anumisme(1390):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) teacup(1630)-zozo(1700):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) swallow2(2110)-swallow(2030):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) titine(1310)-pseudo(1090):1-0
08/01/2020:Défi tartu(1640)-gobois(1690):1-0
08/01/2020:Défi vvvv(1690)-tiounet(1700):1-0
08/01/2020:Défi feudevorant(1910)-zayka(1970):1-0
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1440)-titine(1320):1-0
08/01/2020:Défi rocinante(1480)-epervier14(1450):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) katastrofic(1470)-jetjet91330(2150):0-1
08/01/2020:Défi aubonnet(1870)-intrigue(1780):1-0
08/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) blackbishop(1920)-nimzoindien(1900):1-0
08/01/2020:Défi verson(1780)-cortaz(1800):1-0
08/01/2020:Défi trueman(1930)-christian(1720):1-0
08/01/2020:Défi christian(1720)-trueman(1930):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) rocinante(1480)-bsam(1489):1-0
08/01/2020:Halloween 2019 n°2 c13e(1750)-brettsinclair(1760):1-0
08/01/2020:Le vieux Roi 25 roschecx(1710)-tartu(1660):0-1
08/01/2020:TRANSVAL 2 pionisole(1440)-epervier14(1410):1/2-1/2
08/01/2020:Tetraktus 35 stripchess3(1610)-turbo(1420):1-0
08/01/2020:Tournoi échelle division 3 sebastien(1550)-vesperale(1570):1-0
08/01/2020:Tournoi échelle champions zax(2080)-jogador49(1880):0-1
08/01/2020:Tournoi n°20649 verson(1820)-doudou(1770):0-1
08/01/2020:Tournoi n°20565 beruriernoir77(1939)-rvsinovitch(2010):0-1
08/01/2020:Tournoi n°20627 ephixe(1760)-dersou(1890):0-1
08/01/2020:Tournoi n°20648 verson(1810)-desaintfegor(1890):0-1
08/01/2020:Eq:O fou d hello-LES CHATTERBOX : jazzzz(1980)-yab414(1660):1-0
08/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-LES CHATTERBOX : uji40(1720)-verson(1850):1-0
08/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-les modestes : verson(1850)-thierry7ardeche(2060):0-1
08/01/2020:Coupe Niveau 3 verson(1850)-emmanuel(1970):0-1
08/01/2020:Amical( 5J+36H/c 30J Max ) lancien57(1590)-april(2130):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) verson(1820)-nimzoindien(1910):1-0
08/01/2020:Défi sylvia13(1660)-mayaapof(1600):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) joelcouturier(1290)-anumisme(1460):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) joel(1600)-pierrejean(1410):1-0
08/01/2020:Le vieux Roi 26 roschecx(1730)-yyyg(1590):1-0
08/01/2020:Zukertort onjoue(1990)-salut(1910):1/2-1/2
08/01/2020:Tetraktus 35 onjoue(2000)-stripchess3(1610):0-1
08/01/2020:Tetraktus 35 emmanuel(1960)-stripchess3(1610):1-0
08/01/2020:Tournoi n°20490 pionfou(1700)-artistepeintre(1580):1-0
08/01/2020:Tournoi n°20601 snarf(1700)-simer(1760):0-1
08/01/2020:Tournoi n°20649 wenoketo(1700)-doudou(1770):0-1
08/01/2020:Tournoi n°20532 vulcain14(1510)-qsdmlk(1650):1/2-1/2
08/01/2020:Tournoi n°20546 xercott(1790)-intrigue(1720):1/2-1/2
08/01/2020:Tournoi n°20555 zanatany(1430)-poireau(1580):0-1
08/01/2020:Tournoi n°20604 myka(1750)-ghostdog(1640):0-1
08/01/2020:Tournoi n°20615 myka(1760)-simer(1750):1-0
08/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Vikings : aslente(2220)-roka(2170):1/2-1/2
08/01/2020:Eq:Royal Kids-O fou d hello : yab414(1660)-tartu(1680):0-1
08/01/2020:Coupe Niveau 3 panchoa(1620)-kasad(1950):1-0
08/01/2020:Coupe Niveau 4 jogador49(2010)-salut(1950):1/2-1/2
08/01/2020:Coupe Niveau 4 tifointer(1780)-kasad(1960):1-0
08/01/2020:Coupe Niveau 6 jogador49(2010)-oscar(2360):1/2-1/2
08/01/2020:Coupe Niveau 4 daniel1(1710)-tifointer(1770):1/2-1/2
08/01/2020:Coupe Niveau 4 upsalin(1980)-panchoa(1640):1-0
08/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2050)-touff(2080):1-0
08/01/2020:Défi cloclo(1790)-superman(1780):1-0
08/01/2020:Défi hubble(2010)-oswaldo(1900):0-1
08/01/2020:Défi wenoketo(1620)-mayaapof(1600):1/2-1/2
08/01/2020:Défi superman(1780)-cloclo(1800):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1660)-perepeinard34(1460):1-0
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tbeau44(1700)-chobi(1740):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) rocinante(1500)-hberlioz(1660):0-1
08/01/2020:Défi jogador49(1910)-jpjay(1840):1-0
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chobi(1730)-bylka(1800):0-1
08/01/2020:Défi lecevenol(1270)-anumisme(1450):1-0
08/01/2020:Défi titine(1320)-tian(1310):1-0
08/01/2020:Défi vvvv(1700)-tartu(1690):0-1
08/01/2020:Défi vvvv(1700)-maximeg(1850):0-1
08/01/2020:Noyeux Joëlle upsalin(1950)-fly(2050):1/2-1/2
08/01/2020:Tournoi échelle division 1 ephixe(1740)-tifointer(1760):1-0
08/01/2020:Tournoi échelle division 3 sebastien(1460)-holyhour(1780):0-1
08/01/2020:Coupe Niveau 4 elghribi(1920)-jogador49(1860):1-0
08/01/2020:Coupe Niveau 3 elghribi(1890)-gonzok67(1710):1-0
08/01/2020:Défi castor(1420)-roger72(1520):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pionfou(1660)-samjf(1270):1-0
08/01/2020:Défi david969(1860)-chocotov(2020):0-1
08/01/2020:Défi elghribi(1890)-david969(1860):1-0
08/01/2020:Défi kaspy(1880)-amanotep(1730):1-0
08/01/2020:Défi maya24(1630)-steflam(1510):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) lilomars(1340)-manonvan(1260):0-1
08/01/2020:Défi pj612(1810)-nicadria22(1880):0-1
08/01/2020:Tetraktus 35 emmanuel(1960)-vachefolle(2000):0-1
08/01/2020:Tournoi échelle division 3 bofbof(1860)-pro2000(1239):1-0
08/01/2020:Tournoi échelle division 3 bofbof(1870)-jpmr(1620):1-0
08/01/2020:Tournoi n°20326 alain64(2260)-chatak(2380):1/2-1/2
08/01/2020:Tournoi n°20657 degun(1930)-upsalin(1940):0-1
08/01/2020:Tournoi n°20529 gatzo(1499)-magyar(1490):1-0
08/01/2020:Tournoi n°20656 kawa750(1600)-patau(1710):1-0
08/01/2020:Tournoi n°20559 manulatus(1970)-stefanmate(2080):0-1
08/01/2020:Tournoi n°20615 scarfield(1750)-albescab(1760):1-0
08/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-cotenstock : burgman(2100)-artorg(2040):1/2-1/2
08/01/2020:Coupe Niveau 5 upsalin(1970)-mudra(2220):0-1
08/01/2020:Défi bilitis(1900)-fly(2040):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) teacup(1630)-ohnopleyel(1440):1-0
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bofbof(1870)-goedendag(1930):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) maxzur(1570)-scipio(1540):0-1
08/01/2020:Défi nicadria22(1860)-burgman(2090):1/2-1/2
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) goedendag(1940)-picasso(1930):0-1
08/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) holyhour(1770)-lilomars(1340):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20590 oliver5(1490)-chactas(1580):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20633 volatile(2450)-bruno93(2320):1-0
09/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LA CITE ARDENTE : alizarine(2360)-bigbobo(2370):1/2-1/2
09/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LA CITE ARDENTE : bigbobo(2370)-alizarine(2360):1/2-1/2
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) goedendag(1930)-aubonnet(1950):1/2-1/2
09/01/2020:Tournoi échelle champions ramses2(2550)-salut(1980):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20600 zukchess(1700)-pro2000(1629):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1740)-jyf(1810):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) djayphil(2090)-bruno93(2180):0-1
09/01/2020:Noël 2019 n°4 yyyg(1570)-c13e(1670):0-1
09/01/2020:CC Oct19 Asc(1/4) cioran(2460)-doriphore(2020):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20604 myka(1750)-verson(1840):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20641 scarfield(1760)-verson(1800):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cathy17(1090)-anumisme(1370):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) gambitor(1450)-cavalierfou(1550):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) turbo(1490)-perepeinard34(1400):1-0
09/01/2020:Tetraktus 35 rons(2610)-emmanuel(1960):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20591 clemm(1740)-bofbof(1770):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20622 1thibou(1880)-legros(1820):0-1
09/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-cotenstock : artorg(2040)-burgman(2100):1-0
09/01/2020:Eq:Pirates du Mat-les grenades : eltche(2430)-craghack(2420):0-1
09/01/2020:Coupe Niveau 5 upsalin(1990)-jogador49(1950):0-1
09/01/2020:Coupe Niveau 4 tifointer(1760)-stefanmate(2120):0-1
09/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1810)-patau(1750):1-0
09/01/2020:Défi verson(1840)-arno(1750):1-0
09/01/2020:Défi david969(1860)-plaisance(1900):0-1
09/01/2020:Défi fly(2020)-hubble(1940):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chevalice(1540)-cyberdogbert(1340):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cocodou(1880)-campa(1680):1-0
09/01/2020:Défi bruno93(2019)-kasad(1940):1-0
09/01/2020:Memorial Lara LIII jyf(1860)-petitlulu64(1680):1/2-1/2
09/01/2020:Tournoi n°20541 artistepeintre(1580)-sebastien(1550):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20400 petitlulu64(1690)-louis67(1560):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20519 wenoketo(1620)-sebastien(1540):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20333 c13e(1700)-yab414(1700):1/2-1/2
09/01/2020:Tournoi n°20643 sebastien(1470)-zanatany(1440):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20601 bidoche(1670)-myka(1760):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20400 foxie519(1630)-petitlulu64(1690):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20527 wenoketo(1610)-sebastien(1540):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20584 xercott(1790)-aramis(1730):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20622 vvvv(1740)-1thibou(1880):0-1
09/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LechiquierDesHurlus : hibou(1859)-roka(2190):1-0
09/01/2020:Eq:Vikings-Royal Kids : seb(1750)-skalfa(1810):1-0
09/01/2020:Coupe Niveau 3 senegaulois(1920)-saltimbanque(1800):1-0
09/01/2020:Défi fabio985(1840)-kiki38(1490):1-0
09/01/2020:Défi serjo(1320)-joelcouturier(1220):1-0
09/01/2020:Défi burgman(2090)-bilitis(1940):0-1
09/01/2020:Défi tbeau44(1700)-wenoketo(1680):1-0
09/01/2020:Défi youliyouli(1840)-goedendag(1950):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chobi(1730)-mdc(1780):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jajaf1959(1820)-patau(1760):0-1
09/01/2020:octobre19 c13e(1700)-chesslife(1780):1-0
09/01/2020:TRANSVAL 01 alien(1280)-epervier14(1380):1-0
09/01/2020:TRANSVAL 01 zozo(1650)-sebastien(1560):0-1
09/01/2020:Le vieux Roi 26 pgo(1720)-sebastien(1590):1-0
09/01/2020:Le vieux Roi 26 sebastien(1590)-tiounet(1660):0-1
09/01/2020:le ROI est mort 12 sebastien(1470)-tiounet(1700):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20489 wenoketo(1670)-sebastien(1550):1/2-1/2
09/01/2020:Tournoi n°20631 wenoketo(1690)-zanatany(1440):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20577 sebastien(1570)-wenoketo(1570):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20571 sebastien(1550)-wenoketo(1560):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20596 nicodemouscron(2100)-shaka(2040):1/2-1/2
09/01/2020:Tournoi n°20527 sebastien(1540)-joel(1620):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20532 joel(1610)-sebastien(1550):1-0
09/01/2020:CC Dec19 joraq(2390)-lemonde(2180):0-1
09/01/2020:Eq:les grenades-Les Seigneurs de l Atlantide : mrmatchnul(2330)-pgcbies(2820):0-1
09/01/2020:Coupe Niveau 1 stefanmate(1649)-sebastien(1550):0-1
09/01/2020:Coupe Niveau 4 daniel1(1710)-bruno93(2140):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pasq60(1320)-amour(1000):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bofbof(1870)-minon(2050):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1380)-marcol(1080):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) nanaluce(1260)-anumisme(1350):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) marcol(1070)-anumisme(1420):0-1
09/01/2020:Défi bilitis(1930)-degun(1940):0-1
09/01/2020:Noël 2019 n°5 ephixe(1740)-blackbishop(1910):0-1
09/01/2020:Noël 2019 n°5 ephixe(1740)-blackbishop(1910):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20489 sebastien(1550)-mathador93(1490):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20598 wenoketo(1590)-sebastien(1550):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20498 chactas(1600)-c13e(1700):0-1
09/01/2020:CC Dec19 Asc(2/2) gonzok67(1770)-sebastien(1560):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20553 jetjet91330(2120)-stefanmate(2080):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20592 joel(1600)-sebastien(1600):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20634 simer(1750)-albescab(1790):1-0
09/01/2020:Coupe Niveau 4 kasad(1950)-upsalin(2020):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1420)-serjo(1340):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) temistocles(1410)-mathador93(1490):1-0
09/01/2020:Défi anumisme(1400)-pseudo(1030):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) holyhour(1770)-jub(1030):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) gilberthellemans(1600)-chevalice(1580):0-1
09/01/2020:le ROI est mort 10 turbo(1460)-sebastien(1440):1/2-1/2
09/01/2020:Le vieux Roi 25 tiounet(1640)-rahamchess(1800):0-1
09/01/2020:Le vieux Roi 26 sebastien(1590)-yyyg(1590):1-0
09/01/2020:le ROI est mort 12 tiounet(1700)-sebastien(1470):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20599 verson(1830)-emmanuel(1980):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20589 katastrofic(1470)-sebastien(1590):0-1
09/01/2020:Eq:Pirates du Mat-les modestes : alizarine(2450)-pilinapolgar(2530):1/2-1/2
09/01/2020:Coupe Niveau 3 verson(1820)-senegaulois(1920):1-0
09/01/2020:Coupe Niveau 4 stefanmate(2080)-legros(1820):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1670)-pascalou50(1750):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bofbof(1880)-warriorette(1910):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) samjf(1270)-anumisme(1440):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1420)-sebastien(1510):0-1
09/01/2020:Défi pj612(1790)-superman(1780):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1430)-nanaluce(1240):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1540)-magyar(1520):1-0
09/01/2020:Suisse Sep19 R7 emmanuel69(1800)-doriphore(2000):0-1
09/01/2020:CC Hiver 2019 pgcbies(2810)-escargot08(2860):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20549 mayaapof(1600)-katastrofic(1420):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20618 panchoa(1640)-kastraki(1660):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20567 fly(2020)-philou(1950):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20648 desaintfegor(1890)-nicadria22(1880):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20627 verson(1840)-ephixe(1760):1-0
09/01/2020:Coupe Niveau 4 upsalin(1990)-stefanmate(2080):1-0
09/01/2020:Coupe Niveau 4 senegaulois(1920)-upsalin(1950):1-0
09/01/2020:Coupe Niveau 1 sebastien(1460)-samjf(1280):1-0
09/01/2020:Coupe Niveau 4 rackam(2150)-upsalin(1990):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) maximeg(1840)-aubonnet(1950):0-1
09/01/2020:Défi fly(1980)-ambroisie(1780):1/2-1/2
09/01/2020:Défi lens37(2390)-joraq(2410):0-1
09/01/2020:Défi vvvv(1710)-youliyouli(1830):0-1
09/01/2020:Défi doudou(1790)-tbeau44(1700):1-0
09/01/2020:Défi anumisme(1380)-lecevenol(1270):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) youliyouli(1840)-patau(1720):0-1
09/01/2020:Défi framar(1810)-vvvv(1730):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ziviol(1460)-sebastien(1540):0-1
09/01/2020:Défi pgo(1720)-wenoketo(1680):1-0
09/01/2020:Défi pgo(1720)-wenoketo(1680):1-0
09/01/2020:le ROI est mort 11 mathador93(1490)-lecevenol(1310):1-0
09/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame epervier14(1490)-tartu(1690):0-1
09/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame tiounet(1610)-stripchess3(1600):0-1
09/01/2020:Bananier et pommes sautées fly(2030)-intrigue(1750):0-1
09/01/2020:le ROI est mort 12 lecevenol(1270)-tiounet(1700):0-1
09/01/2020:le ROI est mort 12 tiounet(1700)-turbo(1490):1-0
09/01/2020:le ROI est mort 12 turbo(1490)-tiounet(1700):0-1
09/01/2020:le ROI est mort 12 turbo(1490)-sebastien(1470):1-0
09/01/2020:Tetraktus 33 karkaskat(2190)-rahamchess(1810):1-0
09/01/2020:Zukertort stripchess3(1560)-salut(1910):0-1
09/01/2020:Tournoi échelle division 3 jygi(2250)-pro2000(1299):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20534 sebastien(1560)-lyly(1540):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20408 legrillon(1680)-jm29(1590):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20626 katastrofic(1410)-pierrejean(1400):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20627 legrillon(1740)-dersou(1890):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20632 samjf(1280)-augustin(1350):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) manonvan(1240)-pasq60(1320):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1690)-cathy17(1070):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) viki(1800)-orchidee(2480):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cathy17(1060)-anumisme(1440):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) minon(2050)-bofbof(1880):1-0
09/01/2020:TRANSVAL 2 alien(1320)-sebastien(1550):0-1
09/01/2020:Le vieux Roi 26 sebastien(1590)-pgo(1720):0-1
09/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame stripchess3(1600)-tiounet(1610):0-1
09/01/2020:soyez sympa pioupiou22(1890)-papillon22(1860):0-1
09/01/2020:Tetraktus 35 karkaskat(2160)-stripchess3(1610):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20590 oliver5(1490)-magyar(1520):1-0
09/01/2020:Tournoi n°20568 oliver5(1490)-mokanne(1600):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20589 jm29(1580)-wenoketo(1570):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20595 manulatus(1980)-fbeley(1930):0-1
09/01/2020:Tournoi n°20595 manulatus(1980)-fbeley(1930):0-1
09/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LES CHATTERBOX : hberlioz(1650)-biquet(1870):0-1
09/01/2020:Coupe Niveau 5 fly(2060)-bruno93(2230):0-1
09/01/2020:Défi max2007(1220)-kerenor(1730):1-0
09/01/2020:Défi gilberthellemans(1600)-speedyfil(1510):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1410)-hberlioz(1670):0-1
09/01/2020:Défi gobois(1670)-moisanmickael22(1430):1-0
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1440)-riton(1079):0-1
09/01/2020:Défi moisanmickael22(1129)-viki(1820):0-1
09/01/2020:Défi cortaz(1890)-roschecx(1710):1-0
09/01/2020:Défi moisanmickael22(1500)-wenoketo(1570):0-1
09/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1430)-vb83(1580):0-1
10/01/2020:Noël 2019 n°3 ramses2(2550)-legrillon(1740):1-0
10/01/2020:CC Dec19 Asc(2/2) patau(1750)-stripchess3(1590):1-0
10/01/2020:Memorial Lara LIV tartu(1730)-skalfa(1830):1-0
10/01/2020:Tetraktus 35 stripchess3(1610)-rons(2610):0-1
10/01/2020:CMC Niveau 2 rahamchess(1780)-aphatsum(2340):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20612 debutdesoiree(1660)-jlr(1410):1-0
10/01/2020:Défi chomi64(1900)-kaspy(1910):1-0
10/01/2020:Défi moisanmickael22(1500)-doudou(1790):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20628 xey(1920)-verson(1850):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20652 oranmore(1970)-vachefolle(2010):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20507 verson(1810)-donjon(1680):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20642 ghostdog(1650)-verson(1780):1-0
10/01/2020:Eq:les modestes-Pirates du Mat : orchidee(2510)-escargot08(2910):0-1
10/01/2020:Eq:les modestes-Pirates du Mat : eltche(2430)-chrislee76(2600):0-1
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1710)-flmnh(1730):1-0
10/01/2020:Défi fly(2050)-hubble(1980):1-0
10/01/2020:Défi verson(1810)-nicadria22(1880):0-1
10/01/2020:Défi tartu(1710)-guillaumefi(1650):1-0
10/01/2020:Défi guillaumefi(1650)-doudou(1760):0-1
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) zukchess(1700)-patau(1750):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20654 tiounet(1690)-intrigue(1690):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20620 oranmore(1960)-mage(1880):1-0
10/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Vikings : ratzi(2160)-blutch70(2200):1-0
10/01/2020:Défi chomi64(1900)-cocodou(1880):1/2-1/2
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1410)-turbo(1490):1-0
10/01/2020:Défi turbo(1490)-rocinante(1490):0-1
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) dan84(1530)-rocinante(1490):1-0
10/01/2020:Défi zayka(1960)-morloch(1880):1/2-1/2
10/01/2020:Défi burgman(2050)-apocalypce(2020):1/2-1/2
10/01/2020:Défi lecevenol(1290)-anumisme(1370):0-1
10/01/2020:Bananier et pommes sautées ptitefrez(2060)-intrigue(1750):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20407 alien(1170)-yyyg(1590):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20539 leet(1680)-verson(1820):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20647 verson(1820)-u27940(1940):1/2-1/2
10/01/2020:Tournoi n°20638 tartu(1670)-jlr(1490):1-0
10/01/2020:Eq:Pirates du Mat-O fou d hello : roka(2180)-yab414(1660):1-0
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) titine(1300)-perepeinard34(1460):1-0
10/01/2020:Défi wenoketo(1700)-tiounet(1700):1-0
10/01/2020:Défi cortaz(1800)-koi34(1820):0-1
10/01/2020:Memorial Lara LV tiounet(1660)-pgo(1740):0-1
10/01/2020:Tournoi échelle division 2 patau(1710)-verson(1830):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20656 patau(1710)-francus(1800):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20562 lantana(1140)-roustan(1269):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20617 patau(1750)-vvvv(1700):0-1
10/01/2020:Eq:Du sucre et des vices-O fou d hello : sanvic76(2030)-mudra(2200):0-1
10/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Danielsen City : fuji972(2050)-rackam(2100):1-0
10/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Vikings : lecavaliernoir(1530)-sp52(2330):0-1
10/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-les modestes : thierry7ardeche(2060)-verson(1850):1-0
10/01/2020:Défi zozo(1690)-gobois(1680):1-0
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cortaz(1790)-patau(1730):0-1
10/01/2020:Défi joelcouturier(1310)-malvina(1280):1-0
10/01/2020:Défi kaspy(1880)-chomi64(1910):1-0
10/01/2020:Défi daingni(1199)-viki(1800):0-1
10/01/2020:Défi katastrofic(1420)-baloo(1400):1-0
10/01/2020:Le vieux Roi 25 rahamchess(1800)-zozo(1690):1/2-1/2
10/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame petitlulu64(1660)-tiounet(1610):1-0
10/01/2020:Zukertort salut(1910)-connecticcut(1740):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20511 ambroisie(1780)-geantvert(1730):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20598 wenoketo(1590)-jlr(1420):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20632 samjf(1280)-jlr(1470):0-1
10/01/2020:Coupe Niveau 1 alien(1310)-jlr(1440):0-1
10/01/2020:Coupe Niveau 3 tifointer(1760)-elghribi(1890):0-1
10/01/2020:Coupe Niveau 3 verson(1810)-domenico(1790):0-1
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pasq60(1320)-anumisme(1360):0-1
10/01/2020:Défi thierry06(1710)-berjay(1750):1-0
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) christie(1100)-anumisme(1360):0-1
10/01/2020:Défi geld108(1560)-fr7d(1560):0-1
10/01/2020:Défi arno(1780)-retinolls(1950):0-1
10/01/2020:Défi den(1880)-chomi64(1930):1-0
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1640)-thierry06(1700):1-0
10/01/2020:Défi tiounet(1650)-daingni(1069):0-1
10/01/2020:Heureux mariés pgo(1750)-c13e(1700):1-0
10/01/2020:QuatreCavaliersAnglais skalfa(1790)-rahamchess(1800):0-1
10/01/2020:TRANSVAL 01 sebastien(1560)-turbo(1500):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20493 philou(1940)-kasad(1950):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20452 xao(1560)-wenoketo(1690):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20575 scarfield(1820)-baranowsky(1730):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20649 doudou(1770)-dersou(1890):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20579 verson(1820)-stefanmate(2120):0-1
10/01/2020:Coupe Niveau 3 kasad(1960)-domenico(1810):0-1
10/01/2020:Défi chomi64(1930)-jimi50(1880):1-0
10/01/2020:Défi christian(1720)-trueman(1930):0-1
10/01/2020:Noël 2019 n°6 stefanmate(2070)-shaka(2040):0-1
10/01/2020:sorim2019 salut(1940)-fly(1990):0-1
10/01/2020:Grob salut(1900)-upsalin(1960):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20490 c13e(1680)-artistepeintre(1580):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20590 magyar(1520)-mokanne(1560):1/2-1/2
10/01/2020:Tournoi n°20538 pasctin(1990)-berniechev(2010):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20645 scarfield(1770)-jbateraijean1er(1810):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20556 scarfield(1810)-fab(1890):1-0
10/01/2020:Tournoi n°20612 jlr(1430)-zanatany(1400):1-0
10/01/2020:Eq:les modestes-Pirates du Mat : chrislee76(2600)-eltche(2430):1-0
10/01/2020:Coupe Niveau 3 jogador49(1930)-silveur(1950):1/2-1/2
10/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) baudoin(1960)-jipix(2210):0-1
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) kerenor(1750)-ohnopleyel(1440):0-1
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) kerenor(1640)-jepi(1300):1-0
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1620)-alien(1280):0-1
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1530)-aramis(1730):1-0
10/01/2020:Défi pro2000(1499)-roidechecs(1280):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20297 c13e(1800)-kaiser69(1710):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20453 c13e(1790)-jbateraijean1er(1950):0-1
10/01/2020:CC Oct19 volatile(2510)-chrislee76(2560):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20581 burgman(2100)-chessgaston(2210):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20649 wenoketo(1700)-dersou(1890):0-1
10/01/2020:Tournoi n°20606 katastrofic(1430)-kiki37(1500):0-1
10/01/2020:Eq:Pirates du Mat-les grenades : craghack(2300)-eltche(2450):1/2-1/2
10/01/2020:Eq:Pirates du Mat-les grenades : craghack(2420)-eltche(2430):1-0
10/01/2020:Eq:les modestes-Pirates du Mat : escargot08(2910)-orchidee(2510):1-0
10/01/2020:Coupe Niveau 2 laurent(1770)-panchoa(1610):0-1
10/01/2020:Coupe Niveau 2 alien(1410)-domenico(1770):0-1
10/01/2020:Coupe Niveau 4 elghribi(1880)-verson(1830):1-0
10/01/2020:Coupe Niveau 7 elghribi(1890)-lemonde(2380):0-1
10/01/2020:Défi superman(1780)-koi34(1800):1-0
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) elghribi(1880)-aubonnet(1950):0-1
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1280)-poireau(1620):0-1
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1620)-alien(1280):1-0
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) viki(1810)-salut(1870):0-1
10/01/2020:Défi tiounet(1690)-cortaz(1840):0-1
10/01/2020:Défi campa(1710)-calcedoine(1830):0-1
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1620)-alien(1280):1-0
10/01/2020:Défi trueman(1950)-chomi64(1930):0-1
10/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) matlepuma(1320)-maitressesse(1490):0-1
10/01/2020:Noyeux Joëlle fly(2050)-alien(1370):1-0
10/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame lecevenol(1270)-qsdmlk(1660):1-0
10/01/2020:Bananier et pommes sautées tiounet(1630)-legrillon(1730):0-1
10/01/2020:Bananier et pommes sautées legrillon(1730)-tiounet(1630):1-0
10/01/2020:Grob goedendag(1930)-bofbof(1880):0-1
10/01/2020:Grob bofbof(1880)-goedendag(1930):1-0
10/01/2020:Memorial Lara LV pgo(1740)-tiounet(1660):1-0
10/01/2020:Tournoi échelle division 1 elghribi(1890)-ephixe(1740):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20510 c13e(1690)-jmjustice(1610):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20658 joel(1580)-wenoketo(1690):0-1
11/01/2020:Coupe Niveau 3 jogador49(1880)-elghribi(1890):1-0
11/01/2020:Coupe Niveau 3 elghribi(1890)-domenico(1800):0-1
11/01/2020:Coupe Niveau 4 shaka(2110)-fly(2030):1-0
11/01/2020:Coupe Niveau 1 alien(1450)-samjf(1250):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) den(1900)-fly(2060):0-1
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) mauro(1890)-aristote62(2310):0-1
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) samjf(1270)-kerenor(1640):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-augustin(1370):1-0
11/01/2020:Heureux mariés fly(2030)-c13e(1700):1-0
11/01/2020:Jaune est la révolution 8 salut(1900)-fly(2040):1-0
11/01/2020:CMC Niveau 3 rahamchess(1800)-aphatsum(2320):0-1
11/01/2020:CMC Niveau 3 aphatsum(2320)-zeus87(1940):0-1
11/01/2020:CMC Niveau 2 zeus87(1960)-zincou75(1900):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20594 kiki51(1730)-simer(1760):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20507 donjon(1680)-geantvert(1730):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20588 sebastien(1490)-jlr(1420):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20611 petitjoueur(2210)-breitenbach(2280):1/2-1/2
11/01/2020:Coupe Niveau 7 levelmax(2860)-breitenbach(2310):1-0
11/01/2020:Défi bournivergne(2270)-rocketman(2110):1-0
11/01/2020:Défi fabian67(2090)-rocketman(2100):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ghostdog(1650)-toucco67(1680):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pierrejean(1400)-tigris8536(1499):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20277 c13e(1800)-jyf(1880):1/2-1/2
11/01/2020:CC Nov19 Asc(1/4) hogar(2910)-rons(2610):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20484 thierry22(1630)-c13e(1700):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20577 jlr(1440)-sebastien(1570):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20654 intrigue(1690)-jlr(1510):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20653 fab(1900)-manulatus(1960):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20612 zozo(1650)-jlr(1450):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20526 jlr(1420)-alien(1290):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20556 fab(1890)-arno(1780):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20615 simer(1740)-gilcello(1860):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20615 albescab(1760)-gilcello(1860):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20642 verson(1780)-albescab(1790):1-0
11/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LES CHATTERBOX : biquet(1870)-hberlioz(1650):0-1
11/01/2020:Coupe Niveau 2 verson(1790)-sebastien(1590):1-0
11/01/2020:Défi bibisept(2010)-hubble(1990):1/2-1/2
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1540)-castor(1430):1-0
11/01/2020:Défi rocketman(2120)-hubble(2010):1-0
11/01/2020:Défi aubonnet(1349)-chrispga(1250):1-0
11/01/2020:TRANSVAL 01 zozo(1650)-petitlulu64(1640):0-1
11/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame stripchess3(1600)-turbo(1430):1-0
11/01/2020:Grob bofbof(1880)-upsalin(1960):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20647 gatzo(2039)-verson(1820):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20672 wenoketo(1680)-jlr(1510):0-1
11/01/2020:Eq:les modestes-Les diplomates : fred(2740)-johndyson(2400):1/2-1/2
11/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-Danielsen City : mazdaroket(1980)-e2e4(2150):1-0
11/01/2020:Défi niko(2260)-bournivergne(2250):0-1
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1360)-amour(1000):0-1
11/01/2020:Défi intrigue(1760)-algors(1720):0-1
11/01/2020:Défi tartu(1740)-sergiodevienne(1720):0-1
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1650)-bertelsen(1670):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) linselleschti(1610)-geld108(1530):1-0
11/01/2020:Défi maximeg(1830)-cortaz(1820):1-0
11/01/2020:Défi tartu(1710)-aubonnet(1870):0-1
11/01/2020:Défi tartu(1680)-jimi50(1930):1-0
11/01/2020:Défi tartu(1680)-zozo(1670):0-1
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1650)-rocinante(1500):1-0
11/01/2020:Tournoi échelle division 3 supergirl(1000)-jygi(2250):0-1
11/01/2020:CC Aut19 conde7(2840)-eldiablo90(2840):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20167 c13e(1890)-hinnol(1830):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20596 shaka(2050)-emmanuel(2010):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20653 nicadria22(1880)-verson(1850):1/2-1/2
11/01/2020:Tournoi n°20653 verson(1820)-fab(1900):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20652 vachefolle(2010)-ovo(2000):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20649 verson(1820)-wenoketo(1700):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20569 plaisance(1950)-oranmore(1970):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20628 emmanuel(1990)-gognol(1910):1-0
11/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-Les Seigneurs de l Atlantide : verson(1850)-capitaine(2210):0-1
11/01/2020:Coupe Niveau 4 c13e(1830)-fly(2020):0-1
11/01/2020:Coupe Niveau 2 panchoa(1620)-daniel1(1710):1-0
11/01/2020:Coupe Niveau 5 shaka(2070)-elghribi(1880):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) lilou(1390)-anumisme(1380):0-1
11/01/2020:Défi dan84(1550)-fabio985(1860):1/2-1/2
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) rocinante(1500)-anumisme(1380):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1510)-clemm(1720):0-1
11/01/2020:Défi cortaz(1800)-zozo(1630):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) castor(1430)-rocinante(1480):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) temistocles(1430)-dan84(1560):0-1
11/01/2020:Noël 2019 n°6 shaka(2040)-daniel1(1710):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20313 c13e(1690)-spizdee(1790):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20468 c13e(1800)-verson(1870):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20312 c13e(1700)-fredoparis(1730):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20429 marmotte50(2340)-alain64(2250):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20401 c13e(1760)-spizdee(1790):1/2-1/2
11/01/2020:Tournoi n°20402 francis95(2060)-petitjoueur(2150):1/2-1/2
11/01/2020:Tournoi n°20647 verson(1820)-berniechev(2070):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20614 wenoketo(1660)-vb83(1530):1-0
11/01/2020:Coupe Niveau 3 verson(1830)-c13e(1800):1/2-1/2
11/01/2020:Coupe Niveau 3 verson(1820)-silveur(1990):0-1
11/01/2020:Défi tunellavage(1730)-c13e(1700):1-0
11/01/2020:Défi bibisept(1970)-morloch(1870):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) christie(1100)-manonvan(1260):0-1
11/01/2020:Défi verson(1830)-asiyade(1809):1-0
11/01/2020:le ROI est mort 12 tiounet(1700)-lecevenol(1270):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20635 legrillon(1740)-scarfield(1770):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20618 mokanne(1570)-panchoa(1640):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20630 mazdaroket(2000)-emmanuel(2000):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20312 c13e(1690)-aramis(1650):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20339 challenger2015(1700)-c13e(1710):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20441 verson(1860)-c13e(1860):1-0
11/01/2020:Coupe Niveau 3 verson(1860)-c13e(1780):1-0
11/01/2020:Coupe Niveau 2 intrigue(1660)-c13e(1690):1/2-1/2
11/01/2020:Coupe Niveau 3 legionnaire(1610)-intrigue(1760):0-1
11/01/2020:Coupe Niveau 2 coyotov(1730)-tifointer(1760):0-1
11/01/2020:Coupe Niveau 4 gonzok67(1730)-upsalin(1980):1/2-1/2
11/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1790)-upsalin(1990):0-1
11/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1800)-tartu(1630):1-0
11/01/2020:Défi c13e(1700)-pj612(1790):0-1
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) manonvan(1260)-augustin(1350):1-0
11/01/2020:Défi sylvia13(1610)-tiounet(1670):1-0
11/01/2020:Noyeux Joëlle zorglub42(1960)-intrigue(1760):1-0
11/01/2020:Noyeux Joëlle connecticcut(1740)-upsalin(1950):0-1
11/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame tiounet(1610)-epervier14(1490):1-0
11/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame epervier14(1490)-tiounet(1610):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20271 c13e(1800)-legrillon(1750):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20594 simer(1760)-gaynormand(1790):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20645 tiounet(1700)-aramis(1720):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20494 breitenbach(2290)-jipix(2190):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20618 mokanne(1560)-tiounet(1630):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20642 simer(1730)-ghostdog(1650):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20660 scarfield(1780)-simer(1740):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20662 desaintfegor(1900)-dersou(1910):1-0
11/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-Mission Impossible : tyakyx(2280)-chronik(2130):1/2-1/2
11/01/2020:Eq:Les Rebelles-CHESS MASTER : chocotov(2020)-walnux(1960):1-0
11/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LES CHATTERBOX : patau(1740)-roka(2180):0-1
11/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2020)-stefanmate(2060):1/2-1/2
11/01/2020:Coupe Niveau 4 picasso(1940)-patau(1760):1-0
11/01/2020:Coupe Niveau 2 legionnaire(1610)-patau(1720):0-1
11/01/2020:Coupe Niveau 3 legionnaire(1610)-domenico(1790):0-1
11/01/2020:Coupe Niveau 4 upsalin(1960)-elghribi(1920):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1740)-aubonnet(1960):0-1
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1580)-kiki(2280):0-1
11/01/2020:Défi cortaz(1880)-luz(1710):0-1
11/01/2020:Défi jpjay(1840)-elghribi(1880):0-1
11/01/2020:Défi alain84(1730)-doudou(1780):0-1
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1400)-turbo(1490):1-0
11/01/2020:Défi tiounet(1680)-patau(1720):0-1
11/01/2020:Coucou pgo(1720)-emmanuel(1990):1-0
11/01/2020:Tetraktus 34 stripchess3(1560)-tartu(1730):0-1
11/01/2020:Memorial Lara LV fly(2040)-tiounet(1660):1-0
11/01/2020:Memorial Lara LV tiounet(1660)-fly(2040):1-0
11/01/2020:Memorial Lara LV connecticcut(1780)-tiounet(1660):1-0
11/01/2020:Tournoi échelle division 3 xey(1950)-c13e(1810):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20490 c13e(1680)-magyar(1520):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20343 c13e(1710)-scarfield(1750):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20375 scarfield(1750)-c13e(1710):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20581 stefanmate(2120)-shaka(2070):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20660 patau(1700)-scarfield(1780):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20662 dersou(1910)-francus(1810):1-0
11/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LechiquierDesHurlus : roka(2190)-hibou(1859):1-0
11/01/2020:Eq:O fou d hello-Vikings : doudou(1760)-junior1966(1500):1-0
11/01/2020:Coupe Niveau 3 patau(1750)-c13e(1840):1-0
11/01/2020:Coupe Niveau 2 lemonde(1799)-c13e(1720):1-0
11/01/2020:Coupe Niveau 5 silveur(1990)-shaka(2060):0-1
11/01/2020:Défi chocotov(2040)-goedendag(1930):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) sylvia13(1620)-pascalou50(1760):0-1
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) dudu34(1710)-dan84(1410):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) c13e(1680)-chobi(1730):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) patau(1710)-nimzoindien(1910):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chobi(1750)-gonzok67(1720):0-1
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) scarfield(1800)-hberlioz(1680):1-0
11/01/2020:Noël 2019 n°4 c13e(1670)-alien(1430):1-0
11/01/2020:Bouddha beste sorim(2090)-alien(1220):1-0
11/01/2020:Anglaise4Cavaliers baudoin(1960)-karkaskat(2180):0-1
11/01/2020:Le vieux Roi 26 intrigue(1780)-roschecx(1730):0-1
11/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame qsdmlk(1660)-epervier14(1490):1-0
11/01/2020:Tournoi n°20429 marmotte50(2340)-amgadgong(2510):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20468 c13e(1750)-vachefolle(1930):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20506 joel(1610)-c13e(1700):0-1
11/01/2020:Tournoi n°20668 wenoketo(1680)-joel(1600):1-0
11/01/2020:Défi jconetti(1690)-kiki51(1720):1/2-1/2
11/01/2020:Défi clematis(1850)-koi34(1830):1-0
11/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) dan84(1550)-chobi(1760):1-0
11/01/2020:Tetraktus 33 rahamchess(1810)-salut(1990):0-1
11/01/2020:Memorial Lara LV karkaskat(2130)-tiounet(1660):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20536 stefanmate(1879)-manulatus(1970):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20453 c13e(1800)-berniechev(1990):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20636 glouton(2040)-nicodemouscron(2100):0-1
12/01/2020:Coupe Niveau 3 c13e(1790)-dalhmad50(1900):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pascalou50(1750)-vb83(1580):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pascalou50(1750)-onjoue(2030):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1660)-perepeinard34(1410):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pascalou50(1730)-hberlioz(1650):1-0
12/01/2020:octobre19 yab414(1690)-c13e(1700):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20517 c13e(1700)-wenoketo(1640):0-1
12/01/2020:Défi c13e(1730)-vvvv(1730):1-0
12/01/2020:Défi vvvv(1710)-doudou(1770):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cloclo(1790)-aubonnet(2000):0-1
12/01/2020:Bouddha beste stripchess3(1580)-dragon(1830):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20357 c13e(1700)-tiounet(1640):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20629 verson(1870)-comeback(1799):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1780)-linselleschti(1570):1-0
12/01/2020:Défi cortaz(1800)-nicadria22(1880):1-0
12/01/2020:Tournoi échelle division 2 morice(1810)-verson(1820):1/2-1/2
12/01/2020:Tournoi n°20462 sebastien(1590)-legrillon(1690):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20611 breitenbach(2270)-dalhmad50(2060):1/2-1/2
12/01/2020:Tournoi n°20620 mage(1870)-warriorette(1890):0-1
12/01/2020:Défi jmr(1660)-sylvia13(1630):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) mdc(1800)-aubonnet(1950):0-1
12/01/2020:Défi neddy(1340)-calisege2008(1410):1-0
12/01/2020:Défi roidechecs(1270)-anumisme(1420):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) roidechecs(1290)-anumisme(1360):1-0
12/01/2020:Défi pseudo(1050)-mc2108(1210):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) manonvan(1260)-turbo(1490):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) manonvan(1250)-perepeinard34(1410):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pasq60(1300)-sebastien(1580):0-1
12/01/2020:Défi cortaz(1800)-jpjay(1850):1-0
12/01/2020:Défi tbeau44(1720)-cortaz(1800):0-1
12/01/2020:Défi turbo(1480)-cavalierfou(1620):0-1
12/01/2020:Bouddha beste upsalin(2010)-sorim(2090):1/2-1/2
12/01/2020:Grob upsalin(1960)-bofbof(1880):0-1
12/01/2020:Tournoi échelle division 3 jlr(1510)-badgirl(999):1-0
12/01/2020:Tournoi échelle division 3 bofbof(1860)-jlr(1510):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20508 jetjet91330(2110)-burgman(2040):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20536 mage(1890)-stefanmate(2019):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20569 pier13(1800)-oranmore(1970):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20339 intrigue(1700)-c13e(1690):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20509 c13e(1700)-oliver5(1530):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20655 verson(1830)-simer(1750):0-1
12/01/2020:CC Ete 2019 alizarine(2380)-conde7(2850):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20673 dersou(1920)-verson(1820):1/2-1/2
12/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Les Rebelles : maitreabord(2760)-alizarine(2370):1-0
12/01/2020:Coupe Niveau 3 saltimbanque(1800)-elghribi(1940):0-1
12/01/2020:Coupe Niveau 4 shaka(2060)-jogador49(1870):1/2-1/2
12/01/2020:Coupe Niveau 3 elghribi(1880)-senegaulois(1920):1-0
12/01/2020:Défi tartu(1740)-youliyouli(1810):1/2-1/2
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pro2000(1629)-cathy17(1060):0-1
12/01/2020:Défi tbeau44(1700)-chobi(1750):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) breitenbach(2270)-nimzoindien(1900):1-0
12/01/2020:Défi christian(1720)-youliyouli(1840):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) manonvan(1250)-jepi(1290):0-1
12/01/2020:Le vieux Roi 26 yyyg(1590)-sebastien(1590):0-1
12/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame epervier14(1490)-lecevenol(1270):1-0
12/01/2020:20 20 H tiounet(1620)-sebastien(1510):0-1
12/01/2020:20 20 H sebastien(1510)-tiounet(1620):1-0
12/01/2020:Memorial Lara LV tiounet(1660)-karkaskat(2130):0-1
12/01/2020:Memorial Lara LV turbo(1500)-pgo(1740):0-1
12/01/2020:Memorial Lara LV turbo(1500)-tiounet(1660):0-1
12/01/2020:Memorial Lara LV tiounet(1660)-turbo(1500):1-0
12/01/2020:Memorial Lara LV intrigue(1710)-tiounet(1660):0-1
12/01/2020:Tournoi échelle division 2 pgo(1720)-morice(1810):1-0
12/01/2020:Suisse Sep19 R9 verson(1820)-pascalou50(1740):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20582 quasar999(1750)-jbateraijean1er(1770):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20586 sam94(1560)-zozo(1660):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20656 francus(1800)-coyotov(1730):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20584 quasar999(1750)-dersou(1800):0-1
12/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LA CITE ARDENTE : jaquechess(2000)-roka(2170):0-1
12/01/2020:Eq:O fou d hello-Fair play : lool(2480)-debutdesoiree(1660):0-1
12/01/2020:Coupe Niveau 3 elghribi(1880)-jogador49(1880):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1680)-tiounet(1620):1-0
12/01/2020:Défi jbateraijean1er(1790)-roquefort(1850):1-0
12/01/2020:Défi tiounet(1700)-arno(1760):0-1
12/01/2020:Défi doudou(1770)-vvvv(1690):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1670)-jimi50(1920):0-1
12/01/2020:Noël 2019 n°5 karkaskat(2160)-ephixe(1740):0-1
12/01/2020:Le vieux Roi 26 intrigue(1780)-sebastien(1590):1-0
12/01/2020:Memorial Lara LV pgo(1740)-intrigue(1710):1-0
12/01/2020:Memorial Lara LV pgo(1740)-connecticcut(1780):1/2-1/2
12/01/2020:Memorial Lara LV tiounet(1660)-intrigue(1710):1-0
12/01/2020:Tournoi échelle division 1 verson(1830)-elghribi(1890):0-1
12/01/2020:Tournoi échelle division 1 elghribi(1930)-ephixe(1780):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20629 comeback(1799)-scarfield(1750):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20653 hubble(1950)-verson(1820):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20592 sebastien(1580)-qsdmlk(1660):0-1
12/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-cotenstock : jimi50(1880)-tjspret(1790):1-0
12/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-Les Seigneurs de l Atlantide : capitaine(2210)-verson(1850):1-0
12/01/2020:Coupe Niveau 4 shaka(2060)-elghribi(1880):1/2-1/2
12/01/2020:Défi julia(1500)-jlr(1510):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) mc2108(1180)-anumisme(1360):0-1
12/01/2020:Défi ghostdog(1650)-c13e(1750):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1370)-vb83(1590):1-0
12/01/2020:Défi vvvv(1690)-marmotte50(2340):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) vachefolle(2060)-onjoue(2020):1/2-1/2
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) scarfield(1750)-teacup(1620):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1590)-holyhour(1770):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pionfou(1670)-samjf(1270):0-1
12/01/2020:Bananier et pommes sautées tiounet(1630)-jogador49(1910):0-1
12/01/2020:Bananier et pommes sautées brettsinclair(1730)-supergirl(1000):1-0
12/01/2020:20 20 H tiounet(1620)-tartu(1690):1-0
12/01/2020:20 20 H tartu(1690)-tiounet(1620):0-1
12/01/2020:Memorial Lara LV pgo(1740)-turbo(1500):0-1
12/01/2020:Memorial Lara LV intrigue(1710)-pgo(1740):1-0
12/01/2020:Tournoi échelle division 3 jygi(2250)-jlr(1480):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20496 c13e(1680)-joel(1610):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20622 birdy(1780)-verson(1870):0-1
12/01/2020:CC Ete 2019 conde7(2850)-alizarine(2380):1-0
12/01/2020:CC Dec19 Asc(1/2) chrislee76(2620)-zax(2090):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20559 arno(1800)-manulatus(1970):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20553 bobo(2210)-jetjet91330(2130):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20632 jlr(1480)-katastrofic(1410):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20632 katastrofic(1410)-augustin(1350):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20632 katastrofic(1410)-samjf(1280):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20649 dersou(1890)-arno(1760):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20674 jogador49(1950)-verson(1820):1/2-1/2
12/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LechiquierDesHurlus : philou(1960)-gilberthellemans(1610):0-1
12/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-Mission Impossible : joel(1600)-vostok(1560):1-0
12/01/2020:Coupe Niveau 2 yyyg(1490)-c13e(1760):0-1
12/01/2020:Coupe Niveau 6 jogador49(1860)-upsalin(1950):1-0
12/01/2020:Coupe Niveau 4 jogador49(1870)-zax(2100):1/2-1/2
12/01/2020:Coupe Niveau 3 daniel1(1710)-elghribi(1900):0-1
12/01/2020:Coupe Niveau 3 elghribi(1920)-verson(1820):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1460)-sebastien(1510):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) yyyg(1510)-fly(2020):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) legrillon(1740)-hberlioz(1660):1/2-1/2
12/01/2020:Défi titine(1320)-lecevenol(1300):1/2-1/2
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) titine(1300)-anumisme(1460):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) warriorette(1900)-bofbof(1880):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bofbof(1880)-warriorette(1900):0-1
12/01/2020:happy games sebastien(1420)-yyyg(1460):1-0
12/01/2020:happy games epervier14(1460)-yyyg(1460):0-1
12/01/2020:TRANSVAL 01 yyyg(1610)-lecevenol(1310):0-1
12/01/2020:Le vieux Roi 26 stripchess3(1560)-yyyg(1590):1-0
12/01/2020:Bananier et pommes sautées jogador49(1910)-tiounet(1630):0-1
12/01/2020:le ROI est mort 12 lecevenol(1270)-turbo(1490):0-1
12/01/2020:Tournoi échelle division 1 salut(1910)-tifointer(1760):1-0
12/01/2020:Tournoi échelle division 3 sebastien(1590)-c13e(1670):1-0
12/01/2020:Tournoi échelle champions jogador49(1870)-fly(2020):1-0
12/01/2020:Tournoi échelle division 2 patau(1760)-daniel1(1710):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20656 papillon22(1900)-francus(1800):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20656 coyotov(1730)-kawa750(1600):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20545 willkommen54(2010)-burgman(2070):1/2-1/2
12/01/2020:Tournoi n°20621 wenoketo(1680)-gonzok67(1700):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20499 c13e(1670)-wenoketo(1680):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20609 mandrak(1630)-panchoa(1620):1-0
12/01/2020:Eq:les grenades-LES CHATTERBOX : pgcbies(2820)-doriphore(2040):1-0
12/01/2020:Eq:Fair play-Mission Impossible : maya24(1650)-warriorette(1900):0-1
12/01/2020:Coupe Niveau 3 elghribi(1890)-panchoa(1620):1-0
12/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1800)-jaquechess(1980):1/2-1/2
12/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2030)-senegaulois(1940):0-1
12/01/2020:Coupe Niveau 5 elghribi(1940)-c13e(1650):1-0
12/01/2020:Défi c13e(1760)-midas(1670):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) scipio(1510)-angelyakke(1510):0-1
12/01/2020:Défi c13e(1790)-turbo(1530):1/2-1/2
12/01/2020:Défi tunellavage(1680)-wenoketo(1620):1-0
12/01/2020:Défi pourquoipas(1540)-kiki38(1600):1-0
12/01/2020:Défi fisher(1620)-maluel(1640):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) jajaf1959(1780)-nimzoindien(1900):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1410)-rocinante(1490):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) c13e(1740)-simer(1800):0-1
12/01/2020:Défi jmr(1660)-aubonnet(1750):0-1
12/01/2020:Défi pierrejean(1410)-zanatany(1440):1-0
12/01/2020:Défi pierrejean(1410)-maluel(1640):1-0
12/01/2020:Défi gobois(1700)-pourquoipas(1570):1-0
12/01/2020:Défi nicadria22(1900)-goedendag(1930):1/2-1/2
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1640)-upsalin(1930):1/2-1/2
12/01/2020:Défi bouffon(1940)-tiounet(1650):1-0
12/01/2020:Halloween 2019 n°2 vesperale(1300)-sylvainwb(1690):0-1
12/01/2020:20 20 H tiounet(1620)-turbo(1460):1-0
12/01/2020:20 20 H turbo(1460)-tiounet(1620):0-1
12/01/2020:Memorial Lara LV connecticcut(1780)-turbo(1500):0-1
12/01/2020:Memorial Lara LV tiounet(1660)-connecticcut(1780):1-0
12/01/2020:Tournoi échelle division 3 c13e(1660)-bofbof(1880):1/2-1/2
12/01/2020:Tournoi n°20565 emmanuel(1940)-rvsinovitch(2010):1/2-1/2
12/01/2020:Tournoi n°20622 legros(1820)-birdy(1780):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20539 c13e(1730)-scarfield(1770):1-0
12/01/2020:Tournoi n°20587 papyrolo(1970)-nico(1960):0-1
12/01/2020:Tournoi n°20641 fooy33(1720)-scarfield(1760):1-0
12/01/2020:Eq:O fou d hello-Fair play : debutdesoiree(1660)-lool(2480):1-0
12/01/2020:Coupe Niveau 3 patau(1740)-elghribi(1890):0-1
12/01/2020:Coupe Niveau 3 elghribi(1880)-silveur(1990):1-0
12/01/2020:Défi cortaz(1900)-caraca2(1810):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1280)-poireau(1620):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1620)-alien(1280):1/2-1/2
12/01/2020:Défi grognasse(1520)-xao(1570):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bofbof(1900)-warriorette(1900):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1290)-poireau(1620):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1460)-joelcouturier(1290):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) adeleblancsec(1490)-vb83(1530):1-0
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) desaintfegor(1890)-jbateraijean1er(1810):1-0
12/01/2020:Défi albescab(1800)-koi34(1830):0-1
12/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1360)-joelcouturier(1300):0-1
12/01/2020:Noyeux Joëlle alien(1370)-connecticcut(1740):0-1
12/01/2020:Noyeux Joëlle alien(1370)-fly(2050):0-1
12/01/2020:Noyeux Joëlle connecticcut(1740)-alien(1370):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20513 wenoketo(1660)-c13e(1700):1/2-1/2
13/01/2020:Tournoi n°20652 vachefolle(2010)-korto66(2109):0-1
13/01/2020:Défi cortaz(1800)-fisher(1620):1/2-1/2
13/01/2020:CMC Niveau 1 petitlulu64(1480)-pro2000(1699):1-0
13/01/2020:CMC Niveau 3 aphatsum(2330)-zeus87(1960):1-0
13/01/2020:CMC Niveau 4 aphatsum(2300)-zeus87(2000):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20634 snarf(1690)-verson(1780):0-1
13/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Mission Impossible : apage(2060)-biquet(1860):1-0
13/01/2020:Coupe Niveau 6 coups42(2520)-breitenbach(2270):1/2-1/2
13/01/2020:Tournoi échelle élite jogador49(1870)-karkaskat(2170):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20484 sam94(1570)-bobbietje(1540):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20623 breitenbach(2270)-dalhmad50(2060):1-0
13/01/2020:Défi xav(1550)-moisanmickael22(1440):1-0
13/01/2020:Défi vvvv(1690)-fly(2030):0-1
13/01/2020:Défi fly(2050)-regor(1990):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) scarfield(1740)-asvel69(1700):1-0
13/01/2020:Bouddha beste stripchess3(1580)-upsalin(2010):1/2-1/2
13/01/2020:Tournoi n°20616 supergirl(1020)-mc2108(1170):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20638 tartu(1630)-raymar(1630):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20638 pionfou(1660)-tartu(1640):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20673 dersou(1920)-nicadria22(1910):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20602 spizdee(1820)-tinenfant(1820):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20642 albescab(1790)-tartu(1670):1-0
13/01/2020:Coupe Niveau 4 jmarcboury(1980)-kasad(1950):1-0
13/01/2020:Coupe Niveau 6 pherce(2260)-lemonde(2280):0-1
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pilouface(1490)-ziviol(1430):0-1
13/01/2020:Défi intrigue(1760)-sergiodevienne(1740):0-1
13/01/2020:Défi papymiche(1720)-vvvv(1740):0-1
13/01/2020:Défi regor(2000)-fly(2060):0-1
13/01/2020:Amical( 5J+36H/c 30J Max ) badgirl(999)-cavalierfou(1640):0-1
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) turbo(1470)-perepeinard34(1420):0-1
13/01/2020:Défi mathildedn(1400)-perepeinard34(1410):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1430)-hberlioz(1660):0-1
13/01/2020:TRANSVAL 01 alien(1280)-lecevenol(1310):1-0
13/01/2020:Tournoi échelle division 2 tifointer(1760)-domenico(1800):0-1
13/01/2020:Tournoi échelle division 3 jmarcboury(1900)-badgirl(999):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20621 jlr(1450)-joel(1590):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20376 c13e(1720)-mandrak(1590):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20611 glouton(2040)-petitjoueur(2210):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20652 ovo(2000)-oranmore(1970):1-0
13/01/2020:CC Dec19 Asc(1/2) zax(2090)-chrislee76(2620):0-1
13/01/2020:CC Dec19 Asc(1/2) verson(1830)-chrislee76(2620):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20602 verson(1870)-picasso(1930):1/2-1/2
13/01/2020:Tournoi n°20636 kiki(2280)-glouton(2040):1-0
13/01/2020:Coupe Niveau 3 elghribi(1880)-tinenfant(1820):1-0
13/01/2020:Coupe Niveau 2 tartu(1660)-intrigue(1670):1/2-1/2
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1560)-alien(1440):1-0
13/01/2020:Défi arno(1750)-pj612(1800):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) joelcouturier(1290)-ys07(1290):0-1
13/01/2020:Amical( 5J+36H/c 30J Max ) matsonic(1790)-kiki24(2030):1/2-1/2
13/01/2020:Défi roger72(1490)-malvina(1320):1-0
13/01/2020:Défi(MC)( 5J+36H/c 30J Max ) pro2000(1499)-oxteball(1480):0-1
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pro2000(1499)-oxteball(1480):0-1
13/01/2020:Défi kerenor(1650)-roidechecs(1240):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) nimzoindien(1900)-verson(1850):0-1
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pasq60(1320)-amour(1000):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-gambitor(1490):1-0
13/01/2020:Gisèle 44 intrigue(1690)-tiounet(1620):1-0
13/01/2020:Suisse Sep19 R9 mudra(2250)-1thibou(1890):1-0
13/01/2020:CC Oct19 Asc(2/4) tinenfant(1870)-jogador49(1990):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20555 zanatany(1430)-c13e(1700):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20652 hubble(1950)-vachefolle(2010):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20611 berniz(2160)-glouton(2040):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20621 jlr(1450)-pilouface(1490):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20600 pro2000(1629)-vb83(1510):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20607 louis76(1860)-fredbauduret(1940):1/2-1/2
13/01/2020:Tournoi n°20666 mudra(2250)-coups42(2500):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20661 zanatany(1420)-tartu(1690):1-0
13/01/2020:Eq:les grenades-Les Seigneurs de l Atlantide : capitaine(2210)-craghack(2390):0-1
13/01/2020:Coupe Niveau 3 intrigue(1690)-domenico(1800):0-1
13/01/2020:Défi maurodi(999)-roger72(1500):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pierrejean(1410)-joel(1580):0-1
13/01/2020:Défi papymiche(1700)-vvvv(1700):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1370)-pasq60(1310):0-1
13/01/2020:Défi cortaz(1810)-alain84(1740):0-1
13/01/2020:Défi tiounet(1620)-wenoketo(1680):1-0
13/01/2020:Noël 2019 n°6 daniel1(1710)-saruman(1710):1-0
13/01/2020:Memorial Lara LIII petitlulu64(1680)-jyf(1860):0-1
13/01/2020:Memorial Lara LV turbo(1500)-intrigue(1710):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20680 verson(1820)-nicadria22(1900):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20586 louis67(1570)-zozo(1650):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20642 tartu(1670)-ghostdog(1650):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20648 aubonnet(1960)-verson(1810):1/2-1/2
13/01/2020:Tournoi n°20664 vachefolle(2050)-upsalin(1930):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20668 foxie519(1700)-joel(1600):1-0
13/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-les modestes : emmanuel(1990)-breitenbach(2330):0-1
13/01/2020:Eq:Les Corsaires de Lechiquier-les modestes : z1000(2900)-levelmax(2850):1/2-1/2
13/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1790)-harrypotter(1670):1-0
13/01/2020:Coupe Niveau 2 pgo(1720)-intrigue(1700):0-1
13/01/2020:Défi berjay(1750)-intrigue(1760):0-1
13/01/2020:Défi tryphon(1530)-speedyfil(1530):0-1
13/01/2020:Défi herakles(2070)-moisanmickael22(1440):1-0
13/01/2020:Défi herakles(2070)-moisanmickael22(1440):1-0
13/01/2020:Défi maximeg(1860)-bilitis(1930):1/2-1/2
13/01/2020:Défi anumisme(1450)-lecevenol(1280):0-1
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1460)-max2007(1210):1-0
13/01/2020:Défi pierre1(1690)-albescab(1790):0-1
13/01/2020:Heureux mariés c13e(1700)-pgo(1750):1/2-1/2
13/01/2020:Gisèle 44 pgo(1760)-intrigue(1690):1-0
13/01/2020:20 20 H tiounet(1620)-pgo(1760):1/2-1/2
13/01/2020:20 20 H pgo(1760)-turbo(1460):1-0
13/01/2020:20 20 H turbo(1460)-pgo(1760):0-1
13/01/2020:20 20 H pgo(1760)-tartu(1690):1-0
13/01/2020:20 20 H turbo(1460)-tartu(1690):0-1
13/01/2020:20 20 H tartu(1690)-turbo(1460):1-0
13/01/2020:Memorial Lara LV intrigue(1710)-turbo(1500):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20569 plaisance(1950)-pier13(1800):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20420 jlr(1370)-dingue(1460):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20654 chactas(1520)-intrigue(1690):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20631 joel(1590)-jlr(1450):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20680 verson(1820)-dersou(1930):1/2-1/2
13/01/2020:Tournoi n°20596 willkommen54(2010)-shaka(2110):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20679 verson(1810)-vachefolle(2060):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20509 mokanne(1560)-c13e(1700):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20636 glouton(2040)-dalhmad50(2090):0-1
13/01/2020:CC Jan20 Asc(2/3) gonzok67(1730)-verson(1820):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20636 kiki(2280)-dalhmad50(2090):1/2-1/2
13/01/2020:Tournoi n°20589 katastrofic(1470)-jlr(1410):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20641 quasar999(1730)-verson(1790):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20636 thierry7ardeche(2060)-glouton(2040):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20636 dalhmad50(2090)-nicodemouscron(2110):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20654 tiounet(1620)-verbisdiablo(1619):0-1
13/01/2020:Tournoi n°20640 verbisdiablo(1499)-magyar(1470):1-0
13/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-Mission Impossible : vostok(1560)-joel(1600):0-1
13/01/2020:Eq:Fair play-Mission Impossible : warriorette(1900)-maya24(1650):1-0
13/01/2020:Coupe Niveau 2 tartu(1720)-c13e(1690):0-1
13/01/2020:Coupe Niveau 2 c13e(1700)-tartu(1700):1-0
13/01/2020:Coupe Niveau 3 harrypotter(1690)-verson(1840):1-0
13/01/2020:Coupe Niveau 5 jaquechess(2010)-elghribi(1910):0-1
13/01/2020:Coupe Niveau 5 elghribi(1940)-upsalin(1970):0-1
13/01/2020:Défi kasad(1910)-gortax(2270):0-1
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) laurent69001(1440)-pierrejean(1410):0-1
13/01/2020:Défi didov(1880)-kaspy(1920):0-1
13/01/2020:Défi jimi50(1930)-hubble(1940):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) warriorette(1900)-bofbof(1900):0-1
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) c13e(1730)-simer(1790):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) gilberthellemans(1610)-panchoa(1620):0-1
13/01/2020:Défi verbisdiablo(1499)-malvina(1300):1-0
13/01/2020:Défi pgo(1710)-ghostdog(1650):0-1
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) zanatany(1420)-verbisdiablo(1499):0-1
13/01/2020:Halloween 2019 n°1 chrislee76(2610)-vickort(2270):1-0
13/01/2020:Gisèle 44 tiounet(1620)-pgo(1760):0-1
13/01/2020:20 20 H pgo(1760)-tiounet(1620):1/2-1/2
13/01/2020:20 20 H tartu(1690)-pgo(1760):1/2-1/2
13/01/2020:20 20 H tiounet(1620)-verbisdiablo(1619):0-1
13/01/2020:20 20 H verbisdiablo(1619)-tiounet(1620):1-0
13/01/2020:Memorial Lara LV fly(2040)-pgo(1740):1-0
13/01/2020:Memorial Lara LV fly(2040)-intrigue(1710):1-0
13/01/2020:Suisse Sep19 R9 nimzoindien(1910)-hubble(1940):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20490 pionfou(1700)-c13e(1680):1/2-1/2
13/01/2020:Tournoi n°20629 jbateraijean1er(1810)-comeback(1799):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20656 papillon22(1900)-coyotov(1730):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20509 c13e(1700)-magyar(1520):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20649 arno(1760)-wenoketo(1700):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20639 c13e(1660)-wenoketo(1690):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20653 nicadria22(1880)-hubble(1960):0-1
13/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Mission Impossible : biquet(1860)-apage(2060):1-0
13/01/2020:Coupe Niveau 3 tifointer(1760)-upsalin(1980):0-1
13/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2020)-intrigue(1750):1-0
13/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2030)-upsalin(1990):1-0
13/01/2020:Défi hubble(2000)-ryba(1950):0-1
13/01/2020:Défi artorg(2030)-hubble(2000):0-1
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) maximax(1260)-manonvan(1260):0-1
13/01/2020:Défi youliyouli(1850)-skalfa(1800):1-0
13/01/2020:Défi castor(1420)-ohnopleyel(1470):1-0
13/01/2020:Défi fly(2050)-hubble(1980):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1550)-kiki51(1720):1/2-1/2
13/01/2020:Défi bibisept(1990)-morloch(1870):0-1
13/01/2020:Défi hubble(2000)-artorg(2030):1/2-1/2
13/01/2020:Défi dan84(1550)-moisanmickael22(1430):0-1
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1410)-turbo(1490):1-0
13/01/2020:Défi tousostade(1450)-gambitor(1450):0-1
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1560)-alien(1440):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1560)-alien(1440):1/2-1/2
13/01/2020:Défi kawa750(1610)-cortaz(1820):0-1
13/01/2020:Défi jaimelamer(2120)-artorg(2060):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1360)-christie(1110):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) skalfa(1810)-fragol(1730):1-0
13/01/2020:Défi jbateraijean1er(1810)-verson(1820):0-1
13/01/2020:Défi doudou(1770)-cortaz(1800):1-0
13/01/2020:Défi mokanne(1580)-tousostade(1450):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1650)-pourquoipas(1570):1-0
13/01/2020:Défi cortaz(1800)-lecevenol(1280):1-0
13/01/2020:Défi tbeau44(1690)-wenoketo(1680):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-joel(1600):1-0
13/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pgo(1750)-hberlioz(1660):1-0
13/01/2020:Le vieux Roi 25 roschecx(1710)-harrypotter(1660):1/2-1/2
13/01/2020:TRANSVAL 01 alien(1280)-petitlulu64(1640):1-0
13/01/2020:Noyeux Joëlle fly(2050)-upsalin(1950):1-0
13/01/2020:Noyeux Joëlle upsalin(1950)-alien(1370):1-0
13/01/2020:Grob goedendag(1930)-upsalin(1960):1-0
13/01/2020:Gisèle 44 karkaskat(2140)-tiounet(1620):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20680 dersou(1930)-nicadria22(1900):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20679 fredbauduret(1920)-vachefolle(2060):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20590 pilouface(1510)-magyar(1520):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20644 verson(1780)-xercott(1810):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20664 vachefolle(2050)-louis76(1820):1-0
13/01/2020:Tournoi n°20664 gatzo(2029)-vachefolle(2050):1-0
13/01/2020:Eq:les grenades-cotenstock : saurug(2480)-eloyoy(1960):1-0
13/01/2020:Eq:Pirates du Mat-LES CHATTERBOX : roka(2180)-patau(1740):1-0
14/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Vikings : seb(1750)-alizarine(2370):0-1
14/01/2020:Coupe Niveau 2 alien(1410)-tifointer(1770):0-1
14/01/2020:Coupe Niveau 2 patau(1760)-tifointer(1770):0-1
14/01/2020:Défi moisanmickael22(1499)-lancov(1890):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bertelsen(1670)-patau(1750):0-1
14/01/2020:Défi morloch(1910)-moisanmickael22(1129):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amanotep(1780)-patau(1710):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) djayphil(2070)-pascalou50(1750):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1420)-joelcouturier(1300):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) kawa750(1600)-vvvv(1690):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) onjoue(2020)-vachefolle(2070):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1440)-poireau(1560):1/2-1/2
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1600)-lyly(1490):1/2-1/2
14/01/2020:Défi feudevorant(1910)-carabas(2150):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pascalou50(1730)-onjoue(2020):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) oliver5(1490)-nuitetoilee(1390):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) joelcouturier(1290)-anumisme(1380):1-0
14/01/2020:Défi sangoan212(1499)-patau(1740):1-0
14/01/2020:Défi vvvv(1720)-roschecx(1730):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) holyhour(1790)-anumisme(1360):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1440)-poireau(1560):0-1
14/01/2020:CMC Niveau 1 morice(1269)-alien(1469):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20537 breitenbach(2300)-dodogod(2090):0-1
14/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1800)-jlr(1460):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) christie(1120)-anumisme(1420):0-1
14/01/2020:Défi titit1(1150)-anumisme(1390):0-1
14/01/2020:Défi anumisme(1380)-titit1(1150):1-0
14/01/2020:Halloween 2019 n°1 vickort(2270)-rons(2610):0-1
14/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame qsdmlk(1660)-tiounet(1610):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20605 qsdmlk(1670)-jlr(1420):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20617 patau(1740)-legrillon(1740):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20335 myka(1800)-jogador49(2010):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20616 riton(1179)-badgirl(999):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20577 jlr(1420)-legrillon(1700):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20621 pilouface(1490)-gonzok67(1700):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20632 augustin(1350)-dingue(1380):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20649 doudou(1770)-arno(1760):1-0
14/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-LA CITE ARDENTE : harrypotter(1720)-climax(1760):0-1
14/01/2020:Défi elghribi(1970)-didov(1880):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ramo(1740)-matsonic(1780):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1750)-tiounet(1620):1-0
14/01/2020:Tournoi échelle division 2 patau(1720)-pgo(1740):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20518 glouton(1970)-jmarcboury(1930):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20656 patau(1710)-papillon22(1900):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20657 glouton(2040)-jmarcboury(1900):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20637 zozo(1690)-jlr(1500):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1360)-daingni(1069):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pascalou50(1740)-hberlioz(1680):0-1
14/01/2020:Défi morloch(1880)-rocketman(2110):0-1
14/01/2020:Défi colyoun(1390)-joelcouturier(1300):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1710)-hberlioz(1640):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) intrigue(1750)-patau(1750):1/2-1/2
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) erod(1280)-supergirl(1000):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) badgirl(999)-steflam(1540):0-1
14/01/2020:Gisèle 44 intrigue(1690)-pgo(1760):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20604 aramis(1720)-ghostdog(1640):1/2-1/2
14/01/2020:Tournoi n°20611 glouton(2040)-breitenbach(2270):0-1
14/01/2020:Coupe Niveau 4 kasad(1970)-upsalin(2030):0-1
14/01/2020:Défi jbateraijean1er(1790)-maximeg(1830):1-0
14/01/2020:Défi degun(1930)-jbateraijean1er(1790):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) goedendag(1910)-bertelsen(1630):1-0
14/01/2020:Défi bidoche(1670)-pgo(1700):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1680)-bertelsen(1630):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amour(1020)-anumisme(1370):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-pasq60(1310):1-0
14/01/2020:Grob upsalin(1960)-salut(1900):1/2-1/2
14/01/2020:Memorial Lara LV pgo(1740)-karkaskat(2130):0-1
14/01/2020:Suisse Sep19 R7 bubblegum(1890)-blackbishop(1910):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20628 verson(1870)-emmanuel(1960):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20670 simer(1740)-verson(1830):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20632 augustin(1350)-jlr(1480):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20673 verson(1820)-desaintfegor(1890):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20539 verson(1820)-c13e(1730):0-1
14/01/2020:Défi mvagusta(1730)-intrigue(1760):0-1
14/01/2020:Défi tartu(1640)-papymiche(1690):0-1
14/01/2020:Défi kasad(1960)-maxzur(1570):0-1
14/01/2020:Le vieux Roi 26 roschecx(1730)-tiounet(1660):1-0
14/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame tartu(1690)-epervier14(1490):0-1
14/01/2020:Bananier et pommes sautées supergirl(1000)-brettsinclair(1730):0-1
14/01/2020:Grob salut(1900)-bofbof(1880):1-0
14/01/2020:Gisèle 44 karkaskat(2140)-pgo(1760):1-0
14/01/2020:Gisèle 44 tiounet(1620)-karkaskat(2140):0-1
14/01/2020:Gisèle 44 tiounet(1620)-intrigue(1690):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20339 c13e(1700)-tartu(1680):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20590 pilouface(1510)-oliver5(1490):1-0
14/01/2020:Défi vvvv(1790)-viki(1820):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1450)-teacup(1620):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pascalou50(1750)-alain64(2210):0-1
14/01/2020:Défi rocinante(1490)-voyageur14(1420):1-0
14/01/2020:Défi zozo(1680)-vvvv(1690):1-0
14/01/2020:Défi beru(1710)-felin(1700):1-0
14/01/2020:Défi tartu(1690)-fr7d(1570):0-1
14/01/2020:Défi marcol(1090)-supergirl(1000):1-0
14/01/2020:Défi gambitor(1470)-cocola34(1439):1-0
14/01/2020:Défi ghostdog(1670)-cortaz(1800):1-0
14/01/2020:Défi daingni(1069)-calisege2008(1410):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-fragol(1700):1-0
14/01/2020:Gisèle 44 pgo(1760)-tiounet(1620):1-0
14/01/2020:Memorial Lara LV karkaskat(2130)-pgo(1740):1-0
14/01/2020:Memorial Lara LV karkaskat(2130)-intrigue(1710):1-0
14/01/2020:Memorial Lara LV intrigue(1710)-karkaskat(2130):0-1
14/01/2020:Tournoi échelle division 3 stripchess3(1590)-sebastien(1460):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20324 tartu(1720)-c13e(1690):1/2-1/2
14/01/2020:Tournoi n°20513 c13e(1700)-sebastien(1550):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20575 arno(1790)-baranowsky(1750):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20643 katastrofic(1440)-zanatany(1440):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20564 sebastien(1560)-nogean(1690):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20611 berniz(2160)-petitjoueur(2210):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20651 wenoketo(1700)-kawa750(1610):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20616 mc2108(1170)-riton(1179):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20507 clemm(1710)-donjon(1680):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20536 beruriernoir77(1989)-manulatus(1970):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20676 sebastien(1510)-verbisdiablo(1619):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20617 jyf(1830)-vvvv(1700):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20679 verson(1820)-fredbauduret(1920):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20669 katastrofic(1430)-jlr(1500):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20669 verbisdiablo(1499)-katastrofic(1430):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20669 katastrofic(1430)-kiki37(1490):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20676 verbisdiablo(1619)-artistepeintre(1530):1-0
14/01/2020:Coupe Niveau 4 kasad(1910)-jogador49(2030):0-1
14/01/2020:Coupe Niveau 5 elghribi(1880)-alain64(2260):0-1
14/01/2020:Défi anumisme(1420)-lecevenol(1280):0-1
14/01/2020:Défi den(1890)-tartu(1660):1-0
14/01/2020:Défi tryphon(1520)-steflam(1510):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+72H/c 100J Max ) coincoin18(2180)-harpadol(2080):1-0
14/01/2020:Défi felin(1700)-beru(1710):1-0
14/01/2020:Défi maluel(1640)-lecevenol(1290):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1660)-rocinante(1490):1-0
14/01/2020:Défi colyoun(1360)-lecevenol(1280):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1430)-maximax(1260):1-0
14/01/2020:Défi elghribi(1930)-bilitis(1950):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-samjf(1250):1-0
14/01/2020:Défi gobois(1690)-verbisdiablo(1499):0-1
14/01/2020:Défi verbisdiablo(1499)-turbo(1480):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cavalierfou(1600)-verbisdiablo(1499):0-1
14/01/2020:Grob goedendag(1930)-salut(1900):1-0
14/01/2020:Memorial Lara LV fly(2040)-turbo(1500):1-0
14/01/2020:Memorial Lara LV intrigue(1710)-fly(2040):1/2-1/2
14/01/2020:Tournoi échelle champions upsalin(1970)-fly(2030):1-0
14/01/2020:Tournoi échelle division 2 jygi(2250)-sebastien(1510):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20496 wenoketo(1670)-c13e(1680):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20667 dalhmad50(2090)-onjoue(2030):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20626 pierrejean(1400)-dingue(1390):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20623 willkommen54(2020)-dalhmad50(2060):0-1
14/01/2020:CC Jan20 Asc(2/3) patau(1750)-gonzok67(1730):1-0
14/01/2020:Eq:Pirates du Mat-les modestes : jetjet91330(2120)-sp52(2350):0-1
14/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Les Gens du Sud : goedendag(1930)-roka(2170):1/2-1/2
14/01/2020:Eq:Vikings-CHESS MASTER : vvvv(1680)-seb(1760):1-0
14/01/2020:Coupe Niveau 3 kasad(1960)-fly(1970):0-1
14/01/2020:Coupe Niveau 4 elghribi(1950)-c13e(1730):0-1
14/01/2020:Coupe Niveau 4 elghribi(1920)-fly(2050):1/2-1/2
14/01/2020:Coupe Niveau 3 silveur(1980)-domenico(1800):1-0
14/01/2020:Coupe Niveau 2 patau(1750)-tifointer(1760):1-0
14/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1800)-elghribi(1930):0-1
14/01/2020:Défi casisimed(1399)-gambitor(1470):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cioran(2380)-gortax(2270):1-0
14/01/2020:Défi pierrejean(1410)-cocola34(1369):0-1
14/01/2020:Défi johndyson(2430)-stripchess3(1610):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) moisanmickael22(1149)-c13e(1700):0-1
14/01/2020:Défi zayka(1950)-hubble(1990):0-1
14/01/2020:Défi ryba(1950)-hubble(2000):1/2-1/2
14/01/2020:Défi rocinante(1490)-pierrejean(1410):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1420)-turbo(1490):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) max2007(1150)-anumisme(1380):1-0
14/01/2020:Défi moisanmickael22(1500)-maximeg(1860):0-1
14/01/2020:Défi moisanmickael22(1500)-maximeg(1860):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chobi(1750)-albescab(1770):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-francus(1800):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1740)-jpjay(1810):0-1
14/01/2020:Jaune est la révolution 8 salut(1900)-karkaskat(2130):0-1
14/01/2020:Grob bofbof(1880)-salut(1900):1/2-1/2
14/01/2020:20 20 H verbisdiablo(1619)-tartu(1690):1-0
14/01/2020:Zukertort salut(1910)-stripchess3(1560):1-0
14/01/2020:Memorial Lara LV pgo(1740)-fly(2040):0-1
14/01/2020:Tournoi échelle division 1 salut(1920)-elghribi(1960):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20565 rvsinovitch(2010)-gognol(1940):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20370 ficherre(2250)-coups42(2500):1/2-1/2
14/01/2020:Tournoi n°20553 jetjet91330(2120)-thierry7ardeche(2070):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20644 xercott(1810)-wenoketo(1680):1-0
14/01/2020:Tournoi n°20644 xercott(1810)-mojo(1840):0-1
14/01/2020:Tournoi n°20660 patau(1700)-simer(1740):0-1
14/01/2020:Coupe Niveau 4 doriphore(2010)-kasad(1910):1-0
14/01/2020:Coupe Niveau 5 domenico(1800)-upsalin(1940):0-1
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cavalierfou(1640)-anumisme(1360):1-0
14/01/2020:Défi crocro34(1440)-pierrejean(1410):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) domenico(1790)-asvel69(1730):1-0
14/01/2020:Défi vvvv(1740)-roquefort(1860):0-1
14/01/2020:Défi chomi64(1900)-lancov(1890):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bofbof(1890)-warriorette(1920):0-1
14/01/2020:Défi kerenor(1680)-colyoun(1360):1-0
14/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ryba(1950)-tunellavage(1690):0-1
14/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame stripchess3(1600)-qsdmlk(1660):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20618 panchoa(1640)-magyar(1490):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20504 pionisole(1360)-debutdesoiree(1199):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20642 ghostdog(1650)-albescab(1790):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20657 hubble(1960)-glouton(2040):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20657 glouton(2040)-degun(1930):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20622 1thibou(1880)-birdy(1780):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20622 birdy(1780)-vvvv(1740):0-1
15/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Les Rebelles : aphatsum(2740)-retraite53(2400):1/2-1/2
15/01/2020:Coupe Niveau 2 patau(1700)-tifointer(1760):0-1
15/01/2020:Défi superman(1780)-youliyouli(1830):1-0
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pseudo(1010)-anumisme(1420):0-1
15/01/2020:Défi debutdesoiree(1549)-youliyouli(1840):1-0
15/01/2020:Tournoi échelle division 2 patau(1740)-domenico(1850):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20653 verson(1820)-manulatus(1960):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20649 arno(1760)-verson(1820):1/2-1/2
15/01/2020:Tournoi n°20665 arno(1760)-fooy33(1740):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20553 thierry7ardeche(2070)-stefanmate(2080):1/2-1/2
15/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-Du sucre et des vices : chesslife(1780)-harrypotter(1700):1/2-1/2
15/01/2020:Défi ephixe(1750)-c13e(1710):0-1
15/01/2020:Défi youliyouli(1830)-arno(1750):1-0
15/01/2020:Défi roquefort(1870)-arno(1770):1-0
15/01/2020:Défi sergio69(1580)-jmr(1660):0-1
15/01/2020:Défi mayaapof(1600)-longjohn(1570):1-0
15/01/2020:Défi cortaz(1800)-tiounet(1620):1-0
15/01/2020:Défi cortaz(1800)-tiounet(1620):1-0
15/01/2020:Gisèle 44 pgo(1760)-karkaskat(2140):0-1
15/01/2020:Tournoi échelle division 2 verson(1860)-pgo(1760):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20673 verson(1830)-nicadria22(1910):1/2-1/2
15/01/2020:Tournoi n°20636 dalhmad50(2090)-thierry7ardeche(2050):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20656 kawa750(1610)-papillon22(1900):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20665 fooy33(1740)-verson(1850):0-1
15/01/2020:Coupe Niveau 3 upsalin(1950)-verson(1850):1-0
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1350)-lilou(1400):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) warriorette(1900)-chessgaston(2200):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) aubonnet(1930)-bassdark(2040):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1410)-turbo(1490):1-0
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1370)-lilou(1420):0-1
15/01/2020:Défi jpjay(1840)-morloch(1870):0-1
15/01/2020:Défi moisanmickael22(1440)-herakles(2070):0-1
15/01/2020:Défi moisanmickael22(1440)-herakles(2070):0-1
15/01/2020:Défi moisanmickael22(1440)-herakles(2070):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ragg(1580)-ziviol(1430):1-0
15/01/2020:Défi kawa750(1650)-zozo(1650):1-0
15/01/2020:Bananier et pommes sautées intrigue(1750)-legrillon(1730):0-1
15/01/2020:Memorial Lara LV turbo(1500)-karkaskat(2130):0-1
15/01/2020:Memorial Lara LV turbo(1500)-fly(2040):0-1
15/01/2020:Tournoi échelle division 2 zozo(1640)-stripchess3(1560):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20653 fab(1900)-nicadria22(1880):1/2-1/2
15/01/2020:Tournoi n°20654 jlr(1510)-tiounet(1700):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20611 breitenbach(2270)-berniz(2160):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20602 picasso(1930)-spizdee(1820):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20602 tinenfant(1820)-nicadria22(1850):1/2-1/2
15/01/2020:Tournoi n°20640 lilomars(1340)-jlr(1510):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20668 joel(1600)-jlr(1510):0-1
15/01/2020:Coupe Niveau 4 kasad(1950)-touff(2090):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) verson(1820)-nimzoindien(1870):0-1
15/01/2020:Défi aramis(1720)-kawa750(1650):0-1
15/01/2020:Défi speedyfil(1550)-c13e(1710):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cloclo(1790)-fragol(1730):1-0
15/01/2020:Défi arno(1740)-cortaz(1800):0-1
15/01/2020:Défi cortaz(1800)-verson(1830):1-0
15/01/2020:Défi verbisdiablo(1499)-tiounet(1660):1-0
15/01/2020:Défi vvvv(1730)-luz(1700):1-0
15/01/2020:Heureux mariés c13e(1700)-stripchess3(1640):1-0
15/01/2020:TRANSVAL 01 petitlulu64(1640)-alien(1280):1-0
15/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame epervier14(1490)-stripchess3(1600):0-1
15/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame petitlulu64(1660)-turbo(1430):1-0
15/01/2020:Eq:O fou d hello-Les Gens du Sud : junior1966(1370)-harrypotter(1710):0-1
15/01/2020:Eq:LES CHATTERBOX-Danielsen City : onetwoyve(1890)-eanouis(2090):0-1
15/01/2020:Coupe Niveau 5 jogador49(1990)-kasad(1980):1-0
15/01/2020:Coupe Niveau 4 elghribi(1950)-guig47(2120):0-1
15/01/2020:Coupe Niveau 5 c13e(1650)-jogador49(1950):1/2-1/2
15/01/2020:Défi( 5J+72H/c 100J Max ) link(1200)-sipharki(999):1-0
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amour(1020)-pasq60(1300):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) maximax(1220)-anumisme(1360):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1450)-maximax(1260):1-0
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) algors(1720)-jipepe(1640):1-0
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) holyhour(1770)-lilomars(1340):1-0
15/01/2020:Défi regor(1990)-bilitis(1950):1-0
15/01/2020:Défi verbisdiablo(1499)-jipepe(1610):1-0
15/01/2020:TRANSVAL 2 pionisole(1440)-stripchess3(1600):1-0
15/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame turbo(1430)-petitlulu64(1660):0-1
15/01/2020:Bananier et pommes sautées supergirl(1000)-jogador49(1910):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20603 mokanne(1560)-vulcain14(1520):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20656 francus(1800)-kawa750(1600):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20658 jlr(1510)-pionisole(1490):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20658 pionisole(1490)-joel(1580):1-0
15/01/2020:Eq:les modestes-Danielsen City : eanouis(2120)-breitenbach(2330):0-1
15/01/2020:Eq:les modestes-Danielsen City : eanouis(2120)-breitenbach(2330):0-1
15/01/2020:Coupe Niveau 2 stripchess3(1620)-patau(1710):0-1
15/01/2020:Coupe Niveau 4 elghribi(1960)-verson(1860):0-1
15/01/2020:Défi buzz84(1500)-jlr(1390):1-0
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) manonvan(1250)-perepeinard34(1420):0-1
15/01/2020:Défi kawa750(1610)-cavalierfou(1630):1-0
15/01/2020:Défi voyageur14(1410)-castor(1410):0-1
15/01/2020:Défi fr7d(1570)-moonsound(1299):1-0
15/01/2020:Défi challenger2015(1670)-pourquoipas(1540):1-0
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) penelope45(1280)-kerenor(1610):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1680)-pascalou50(1740):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) asiyade(1809)-verson(1830):1-0
15/01/2020:Défi pgo(1740)-verbisdiablo(1499):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) turbo(1500)-perepeinard34(1410):0-1
15/01/2020:Le vieux Roi 26 roschecx(1730)-morice(1840):1/2-1/2
15/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame turbo(1430)-stripchess3(1600):0-1
15/01/2020:le ROI est mort 12 turbo(1490)-petitlulu64(1650):0-1
15/01/2020:Grob youliyouli(1810)-goedendag(1930):0-1
15/01/2020:20 20 H pgo(1760)-sebastien(1510):1-0
15/01/2020:20 20 H pgo(1760)-verbisdiablo(1619):0-1
15/01/2020:20 20 H verbisdiablo(1619)-pgo(1760):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20683 dersou(1940)-verson(1860):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20631 zanatany(1440)-jlr(1450):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20605 katastrofic(1430)-kawa750(1650):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20683 verson(1860)-papillon22(1930):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20606 jlr(1410)-katastrofic(1440):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20606 sebastien(1450)-katastrofic(1430):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20614 jlr(1410)-debutdesoiree(1660):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20624 emmanuel(1980)-desaintfegor(1890):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20628 gognol(1910)-verson(1780):0-1
15/01/2020:Coupe Niveau 3 jogador49(1880)-upsalin(1960):1/2-1/2
15/01/2020:Coupe Niveau 6 elghribi(1960)-upsalin(1960):0-1
15/01/2020:Défi moisanmickael22(1129)-fabio985(1870):0-1
15/01/2020:Défi retinolls(1930)-arno(1780):1-0
15/01/2020:Défi superman(1780)-pgo(1740):0-1
15/01/2020:Défi payne42(1650)-wenoketo(1580):1-0
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) matlepuma(1320)-holyhour(1780):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) swallow(2040)-swallow2(2080):0-1
15/01/2020:Bouddha beste stripchess3(1580)-connecticcut(1740):0-1
15/01/2020:Le vieux Roi 26 pgo(1720)-stripchess3(1560):1-0
15/01/2020:Grob salut(1900)-goedendag(1930):0-1
15/01/2020:20 20 H sebastien(1510)-turbo(1460):1-0
15/01/2020:Tournoi échelle division 1 tifointer(1760)-elghribi(1890):0-1
15/01/2020:Tournoi échelle division 1 elghribi(1960)-fly(2040):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20636 nicodemouscron(2100)-kiki(2280):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20604 albescab(1750)-aramis(1720):1/2-1/2
15/01/2020:Tournoi n°20683 dersou(1930)-papillon22(1920):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20654 intrigue(1700)-verbisdiablo(1619):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20547 loco11(1810)-vvvv(1700):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20572 jaimelamer(2110)-petitjoueur(2200):1-0
15/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-Mission Impossible : maya24(1630)-tjspret(1790):1-0
15/01/2020:Coupe Niveau 4 tifointer(1790)-kasad(1960):1-0
15/01/2020:Coupe Niveau 1 dingue(1420)-sebastien(1550):0-1
15/01/2020:Coupe Niveau 5 fly(2020)-upsalin(1950):1-0
15/01/2020:Coupe Niveau 2 intrigue(1750)-tifointer(1770):0-1
15/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1810)-mick13(1780):0-1
15/01/2020:Coupe Niveau 4 elghribi(1940)-fly(2050):0-1
15/01/2020:Coupe Niveau 3 upsalin(1970)-clematis(1880):1-0
15/01/2020:Coupe Niveau 5 upsalin(1960)-fly(2010):1-0
15/01/2020:Défi mayaapof(1630)-gonzok67(1790):0-1
15/01/2020:Défi alain84(1750)-jpjay(1810):1-0
15/01/2020:Défi max2007(1220)-sebastien(1420):1-0
15/01/2020:Défi pourquoipas(1540)-tbeau44(1700):0-1
15/01/2020:Défi payne42(1650)-maluel(1670):1-0
15/01/2020:Défi morloch(1860)-fly(2020):1-0
15/01/2020:Défi cortaz(1800)-albescab(1790):1-0
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-jepi(1300):1-0
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cavalierfou(1640)-gambitor(1480):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1460)-zanatany(1420):1-0
15/01/2020:Défi verbisdiablo(1499)-roxane(1510):1-0
15/01/2020:Noël 2019 n°6 daniel1(1710)-stefanmate(2070):0-1
15/01/2020:TRANSVAL 2 turbo(1480)-sebastien(1550):0-1
15/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame petitlulu64(1660)-tartu(1690):1-0
15/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame lecevenol(1270)-petitlulu64(1660):0-1
15/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame petitlulu64(1660)-qsdmlk(1660):1-0
15/01/2020:Bananier et pommes sautées jogador49(1910)-supergirl(1000):1-0
15/01/2020:Jaune est la révolution 8 karkaskat(2130)-fly(2040):1-0
15/01/2020:Gisèle 44 karkaskat(2140)-fly(2030):1-0
15/01/2020:Gisèle 44 intrigue(1690)-fly(2030):0-1
15/01/2020:Gisèle 44 karkaskat(2140)-intrigue(1690):1-0
15/01/2020:Gisèle 44 intrigue(1690)-karkaskat(2140):0-1
15/01/2020:Tetraktus 35 emmanuel(1960)-karkaskat(2160):0-1
15/01/2020:Memorial Lara LV fly(2040)-karkaskat(2130):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20519 scipio(1540)-sebastien(1530):0-1
15/01/2020:Tournoi n°20656 coyotov(1730)-patau(1720):1-0
15/01/2020:Tournoi n°20673 desaintfegor(1890)-dersou(1920):1/2-1/2
15/01/2020:Tournoi n°20662 desaintfegor(1890)-francus(1810):1-0
15/01/2020:Eq:Vikings-Fair play : moutarde18(2040)-lejardinier(2050):0-1
15/01/2020:Eq:O fou d hello-les grenades : zax(2060)-debutdesoiree(1740):1-0
15/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Les Gens du Sud : roka(2170)-goedendag(1930):1-0
15/01/2020:Coupe Niveau 4 stefanmate(2090)-elghribi(1930):1-0
15/01/2020:Coupe Niveau 3 senegaulois(1920)-domenico(1800):0-1
15/01/2020:Coupe Niveau 2 tifointer(1760)-panchoa(1640):1-0
15/01/2020:Coupe Niveau 3 mayaapof(1610)-senegaulois(1920):1-0
15/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1800)-panchoa(1650):1-0
15/01/2020:Coupe Niveau 6 elghribi(1970)-alain64(2210):1/2-1/2
15/01/2020:Défi castor(1450)-kiki38(1530):0-1
15/01/2020:Amical( 5J+36H/c 30J Max ) mick(1920)-marieange88(1630):1-0
15/01/2020:Défi hubble(1940)-regor(1990):1/2-1/2
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) warriorette(1910)-bofbof(1890):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) youliyouli(1840)-jetjet91330(2140):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) temistocles(1430)-patau(1750):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) benjamin(1879)-patau(1750):1-0
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1680)-tryphon(1530):1-0
15/01/2020:Défi roxane(1510)-jlr(1500):0-1
15/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pasq60(1310)-manonvan(1270):0-1
15/01/2020:Défi trueman(1940)-u27940(1940):1-0
15/01/2020:Grob goedendag(1930)-youliyouli(1810):1-0
15/01/2020:Grob bofbof(1880)-youliyouli(1810):0-1
16/01/2020:Eq:Vikings-LES CHATTERBOX : ghostdog(1670)-onetwoyve(1880):1-0
16/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2050)-kasad(1930):1-0
16/01/2020:Coupe Niveau 5 kasad(1970)-fly(1990):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) kawa750(1640)-retinolls(1950):0-1
16/01/2020:Défi( 30J+12H/c 30J Max ) pier13(1810)-indya(1860):1-0
16/01/2020:Défi bassdark(2050)-morloch(1880):1-0
16/01/2020:TRANSVAL 2 stripchess3(1600)-alien(1320):1-0
16/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame stripchess3(1600)-petitlulu64(1660):1-0
16/01/2020:Bananier et pommes sautées ptitefrez(2060)-supergirl(1000):1-0
16/01/2020:CMC Niveau 3 zeus87(2000)-aphatsum(2300):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20541 nogean(1670)-panchoa(1620):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20450 vesperale(1520)-legrillon(1690):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20660 aramoor77(1800)-patau(1700):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20674 loco11(1810)-scarfield(1800):0-1
16/01/2020:Coupe Niveau 3 patau(1840)-kasad(1910):1-0
16/01/2020:Coupe Niveau 5 breitenbach(2330)-kasad(1980):1-0
16/01/2020:Coupe Niveau 7 breitenbach(2300)-hogar(2890):0-1
16/01/2020:Coupe Niveau 5 jogador49(1950)-upsalin(1970):1/2-1/2
16/01/2020:Défi doudou(1830)-daingni(1489):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1370)-supergirl(1000):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20596 bruno93(2230)-emmanuel(2010):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20657 upsalin(1940)-glouton(2040):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20537 breitenbach(2290)-rvsinovitch(2010):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20599 fredbauduret(1910)-emmanuel(1980):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20586 zozo(1660)-ycar(1670):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20674 loco11(1810)-jaquechess(1970):0-1
16/01/2020:Coupe Niveau 3 patau(1800)-emmanuel69(1780):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1680)-roschecx(1720):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1890)-patau(1760):1-0
16/01/2020:Défi cioran(2400)-maitreabord(2720):0-1
16/01/2020:Défi vvvv(1690)-ramo(1740):1-0
16/01/2020:Défi tinenfant(1830)-moisanmickael22(1500):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1420)-matlepuma(1320):0-1
16/01/2020:Défi coups42(2520)-aristote62(2350):1/2-1/2
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) angerpat(1440)-patau(1750):1-0
16/01/2020:Défi lecevenol(1290)-anumisme(1370):0-1
16/01/2020:Défi koi34(1830)-vvvv(1690):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1740)-upsalin(1970):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) joel(1580)-pierrejean(1400):1-0
16/01/2020:Le vieux Roi 26 tiounet(1660)-roschecx(1730):0-1
16/01/2020:Tetraktus 35 onjoue(2000)-emmanuel(1960):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20683 desaintfegor(1910)-verson(1860):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20629 comeback(1799)-quasar999(1770):0-1
16/01/2020:CC Jan20 Asc(3/3) supergirl(1040)-jpmr(1630):0-1
16/01/2020:CC Jan20 Asc(2/3) verson(1820)-patau(1750):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20644 mojo(1840)-verson(1780):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20667 nicodemouscron(2110)-onjoue(2020):1/2-1/2
16/01/2020:Tournoi n°20674 verson(1820)-loco11(1810):1-0
16/01/2020:Défi goedendag(1950)-moulric(1920):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alain34(2190)-tiounet(1680):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) asvel69(1760)-verbisdiablo(1619):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20602 tinenfant(1820)-picasso(1930):0-1
16/01/2020:Coupe Niveau 3 senegaulois(1920)-morice(1840):0-1
16/01/2020:Coupe Niveau 3 senegaulois(1940)-verson(1780):1-0
16/01/2020:Défi epervier14(1470)-katastrofic(1410):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pasq60(1310)-anumisme(1370):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-buzz84(1540):1-0
16/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame epervier14(1490)-qsdmlk(1660):0-1
16/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame turbo(1430)-epervier14(1490):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20573 artistepeintre(1570)-magyar(1500):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20600 jlr(1420)-pro2000(1629):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1420)-titit1(1150):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) dave04(1410)-amanotep(1790):1-0
16/01/2020:Défi tiounet(1650)-patau(1740):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) rocinante(1490)-anumisme(1360):0-1
16/01/2020:Défi turbo(1470)-rocinante(1490):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) lilomars(1310)-anumisme(1420):1-0
16/01/2020:Défi rocinante(1490)-malvina(1300):1-0
16/01/2020:Défi zozo(1670)-wenoketo(1680):1-0
16/01/2020:sorim2019 jyf(1860)-fly(1990):0-1
16/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame tiounet(1610)-petitlulu64(1660):0-1
16/01/2020:le ROI est mort 12 petitlulu64(1650)-tiounet(1700):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20492 baranowsky(1780)-arno(1800):1/2-1/2
16/01/2020:CC Jan20 Asc(3/3) sebastien(1510)-supergirl(1040):1-0
16/01/2020:CC Jan20 Asc(3/3) supergirl(1040)-sebastien(1510):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20610 kawa750(1650)-legrillon(1740):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20638 pionfou(1660)-lamagouille(1530):1-0
16/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1800)-elghribi(1890):0-1
16/01/2020:Défi prince(1830)-linselleschti(1610):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1360)-roidechecs(1290):0-1
16/01/2020:Défi anumisme(1380)-roidechecs(1290):1-0
16/01/2020:Défi kawa750(1630)-dave04(1420):1/2-1/2
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) dan84(1540)-dancordo(1499):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ecjc(2050)-asiyade(1809):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1370)-verbisdiablo(1499):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) samjf(1270)-anumisme(1380):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) dan84(1540)-dancordo(1499):1-0
16/01/2020:Défi roidechecs(1290)-anumisme(1370):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1870)-verson(1850):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) goedendag(1930)-titit1(1140):1-0
16/01/2020:Défi kawa750(1650)-joel(1580):1-0
16/01/2020:le ROI est mort 11 qsdmlk(1630)-mathador93(1490):1-0
16/01/2020:Grob upsalin(1960)-goedendag(1930):0-1
16/01/2020:Gisèle 44 pgo(1760)-verbisdiablo(1619):0-1
16/01/2020:20 20 H mathador93(1440)-pgo(1760):0-1
16/01/2020:Memorial Lara LV pgo(1740)-mathador93(1440):1-0
16/01/2020:Memorial Lara LV mathador93(1440)-pgo(1740):1-0
16/01/2020:Memorial Lara LV turbo(1500)-mathador93(1440):1-0
16/01/2020:Memorial Lara LV mathador93(1440)-turbo(1500):0-1
16/01/2020:Memorial Lara LV tiounet(1660)-mathador93(1440):1-0
16/01/2020:Memorial Lara LV mathador93(1440)-tiounet(1660):1-0
16/01/2020:Tournoi échelle champions upsalin(1950)-blackbishop(1960):1/2-1/2
16/01/2020:Tournoi échelle division 3 tiounet(1620)-jlr(1550):1-0
16/01/2020:Suisse Sep19 R9 tyakyx(2230)-zax(2070):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20658 joel(1580)-jlr(1510):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20655 jbateraijean1er(1800)-verson(1830):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20570 scarfield(1800)-leet(1680):1/2-1/2
16/01/2020:Tournoi n°20560 gonzok67(1740)-albescab(1710):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20646 doudou(1770)-vvvv(1690):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20492 manulatus(1930)-baranowsky(1800):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20556 legrillon(1720)-fab(1890):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20623 willkommen54(2020)-burgman(2090):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20579 stefanmate(2100)-shaka(1980):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20581 chessgaston(2210)-stefanmate(2120):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20688 verson(1830)-nicadria22(1880):1-0
16/01/2020:Eq:LES CHATTERBOX-Vikings : ratzi(2160)-jazzzz(1990):0-1
16/01/2020:Coupe Niveau 5 hilts(2220)-kasad(1970):1-0
16/01/2020:Coupe Niveau 3 tartu(1690)-kasad(1960):1-0
16/01/2020:Coupe Niveau 6 guig47(2120)-volatile(2460):0-1
16/01/2020:Coupe Niveau 5 alain64(2240)-mudra(2220):0-1
16/01/2020:Coupe Niveau 3 verson(1850)-pionfou(1660):1-0
16/01/2020:Coupe Niveau 4 intrigue(1710)-elghribi(1970):0-1
16/01/2020:Défi jpjay(1810)-arno(1770):0-1
16/01/2020:Défi fabio985(1860)-jmr(1590):1-0
16/01/2020:Défi roustan(1169)-anumisme(1400):0-1
16/01/2020:Défi aigle31000(1320)-joelcouturier(1270):1-0
16/01/2020:Défi payne42(1660)-gilberthellemans(1590):0-1
16/01/2020:Défi jmr(1580)-cortaz(1800):0-1
16/01/2020:Défi mauro(1900)-chomi64(1910):0-1
16/01/2020:Défi morloch(1870)-degun(1940):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) nicodemouscron(2110)-alain34(2180):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) papymiche(1720)-fragol(1730):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verson(1820)-matsonic(1790):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) uji40(1760)-hberlioz(1650):0-1
16/01/2020:Noël 2019 n°3 yab414(1670)-sebastien(1450):1-0
16/01/2020:20 20 H mathador93(1440)-tiounet(1620):1-0
16/01/2020:20 20 H tiounet(1620)-epervier14(1420):1-0
16/01/2020:20 20 H sebastien(1510)-mathador93(1440):0-1
16/01/2020:Memorial Lara LV karkaskat(2130)-fly(2040):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20670 gognol(1900)-simer(1750):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20536 beruriernoir77(2049)-mage(1890):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20676 verbisdiablo(1619)-kastraki(1670):1-0
16/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-LA CITE ARDENTE : micmoun(2050)-ryba(1860):1-0
16/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Vikings : alizarine(2370)-seb(1750):1-0
16/01/2020:Eq:O fou d hello-les grenades : shaka(2080)-yab414(1690):1-0
16/01/2020:Coupe Niveau 1 vesperale(1570)-alien(1150):0-1
16/01/2020:Coupe Niveau 7 lemonde(2380)-fly(2050):1-0
16/01/2020:Coupe Niveau 4 upsalin(1970)-verson(1840):1-0
16/01/2020:Défi didov(1880)-den(1880):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) upsalin(1950)-hberlioz(1690):1/2-1/2
16/01/2020:Amical( 5J+72H/c 100J Max ) yseoline(1339)-xav77(1799):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1560)-alien(1440):1-0
16/01/2020:Défi marcrode(1420)-roquefort(1870):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pionfou(1660)-jpmr(1620):0-1
16/01/2020:Défi retinolls(1970)-dave04(1420):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) masam(1199)-bsam(1489):1-0
16/01/2020:Défi moulric(1920)-sergiodevienne(1800):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tichaton(1480)-chessgaston(2200):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bofbof(1890)-sylvia13(1610):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1430)-manonvan(1280):1-0
16/01/2020:Jaune est la révolution 8 dragon(1870)-karkaskat(2130):1-0
16/01/2020:Gisèle 44 fly(2030)-karkaskat(2140):0-1
16/01/2020:Gisèle 44 fly(2030)-tiounet(1620):1-0
16/01/2020:20 20 H turbo(1460)-sebastien(1510):0-1
16/01/2020:20 20 H turbo(1460)-epervier14(1420):1-0
16/01/2020:Tournoi échelle division 1 domenico(1850)-salut(1920):0-1
16/01/2020:Tournoi n°20573 magyar(1500)-kastraki(1640):1-0
16/01/2020:Tournoi n°20536 manulatus(1970)-mage(1890):0-1
16/01/2020:Coupe Niveau 3 c13e(1780)-kasad(1900):1-0
16/01/2020:Coupe Niveau 3 tifointer(1760)-domenico(1810):0-1
16/01/2020:Défi popetto(2250)-bournivergne(2250):1/2-1/2
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1560)-alien(1440):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1440)-poireau(1560):1/2-1/2
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cathy17(1060)-pascalou50(1740):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pasq60(1320)-mdc(1810):1-0
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) buzz84(1520)-rocinante(1480):0-1
16/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pionfou(1670)-samjf(1260):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20547 shaka(1859)-loco11(1810):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20572 jaimelamer(2110)-glouton(2030):1-0
17/01/2020:Coupe Niveau 6 bigbobo(2360)-guig47(2120):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chobi(1760)-tifointer(1760):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20565 stefanmate(2060)-beruriernoir77(1939):1-0
17/01/2020:Coupe Niveau 1 dingue(1420)-vesperale(1570):1-0
17/01/2020:Coupe Niveau 1 jlr(1390)-vesperale(1570):1-0
17/01/2020:Défi anumisme(1410)-roustan(1169):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1360)-manonvan(1250):1-0
17/01/2020:CC Oct19 Asc(1/4) doriphore(2020)-cioran(2460):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20638 lamagouille(1530)-raymar(1630):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20674 jogador49(1950)-loco11(1810):1-0
17/01/2020:Défi ramo(1740)-cortaz(1820):0-1
17/01/2020:Défi trueman(1930)-arno(1770):1-0
17/01/2020:Noël 2019 n°5 brettsinclair(1700)-ephixe(1740):1-0
17/01/2020:Bananier et pommes sautées supergirl(1000)-ptitefrez(2060):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20382 aramis(1660)-yyyg(1460):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20522 zozo(1650)-yyyg(1600):1-0
17/01/2020:Coupe Niveau 2 tifointer(1760)-verson(1780):0-1
17/01/2020:Coupe Niveau 5 upsalin(1960)-breitenbach(2290):1/2-1/2
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) temistocles(1430)-youpla14(1670):1-0
17/01/2020:Défi pgo(1750)-daingni(1389):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1410)-turbo(1480):0-1
17/01/2020:Défi verbisdiablo(1499)-roidechecs(1290):1-0
17/01/2020:TRANSVAL 01 yyyg(1610)-zozo(1650):1-0
17/01/2020:Le vieux Roi 26 yyyg(1590)-pgo(1720):0-1
17/01/2020:Le vieux Roi 26 stripchess3(1560)-intrigue(1780):1-0
17/01/2020:Tournoi échelle division 2 tifointer(1760)-verson(1840):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20675 intrigue(1700)-zanatany(1410):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20673 nicadria22(1910)-desaintfegor(1890):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20685 joel(1580)-kawa750(1650):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20689 papillon22(1930)-glouton(2000):1-0
17/01/2020:Eq:Mission Impossible-LES CHATTERBOX : afeyte(1710)-onetwoyve(1890):0-1
17/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-Pirates du Mat : chronik(2120)-roka(2170):1/2-1/2
17/01/2020:Coupe Niveau 4 upsalin(1950)-blackbishop(1960):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) marcol(1060)-anumisme(1420):0-1
17/01/2020:Défi boisdechene(1630)-pourquoipas(1510):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) breitenbach(2290)-aubonnet(1960):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) goedendag(1920)-aubonnet(2010):0-1
17/01/2020:le ROI est mort 12 tiounet(1700)-petitlulu64(1650):0-1
17/01/2020:Tetraktus 36 tartu(1610)-pgo(1750):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20679 degun(1930)-verson(1810):1/2-1/2
17/01/2020:Tournoi n°20494 dalhmad50(2030)-francis95(2010):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20681 wenoketo(1680)-joel(1610):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20553 nicodemouscron(2110)-bobo(2210):0-1
17/01/2020:Coupe Niveau 4 verson(1850)-domenico(1850):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1360)-amour(1010):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) gilberthellemans(1600)-sylvia13(1640):1-0
17/01/2020:Défi gilberthellemans(1620)-kawa750(1630):0-1
17/01/2020:Défi verbisdiablo(1499)-dan84(1540):1-0
17/01/2020:Défi chess54(1560)-maxzur(1570):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) xercott(1790)-dragon(1840):1/2-1/2
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1710)-hberlioz(1700):1-0
17/01/2020:Jaune est la révolution 8 xey(1910)-stefanmate(2100):0-1
17/01/2020:Memorial Lara LV connecticcut(1780)-pgo(1740):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20645 aramis(1720)-verson(1820):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20651 vb83(1590)-kawa750(1610):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20504 alien(1170)-jlr(1400):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20557 jlr(1430)-magyar(1500):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20614 vb83(1530)-jlr(1410):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20631 mayaapof(1610)-wenoketo(1690):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20662 dersou(1910)-picasso(1960):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20689 verson(1850)-bofbof(1880):1-0
17/01/2020:Eq:cotenstock-Fair play : papillon22(1900)-hinnol(1840):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vb83(1520)-maxzur(1590):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) badgirl(999)-stripchess3(1630):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tiounet(1620)-vb83(1590):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) christian(1720)-gortax(2280):1-0
17/01/2020:Défi lecevenol(1270)-anumisme(1360):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pgo(1760)-ghostdog(1710):1-0
17/01/2020:Défi verbisdiablo(1499)-speedyfil(1550):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-daingni(1059):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) zanatany(1390)-lemonde94(999):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) verson(1860)-nimzoindien(1880):0-1
17/01/2020:Le vieux Roi 25 harrypotter(1660)-roschecx(1710):1/2-1/2
17/01/2020:Le vieux Roi 25 harrypotter(1660)-tiounet(1640):1/2-1/2
17/01/2020:Le vieux Roi 25 harrypotter(1660)-pgo(1720):1/2-1/2
17/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame petitlulu64(1660)-lecevenol(1270):1-0
17/01/2020:20 20 H epervier14(1420)-tartu(1690):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20277 scarfield(1840)-c13e(1800):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20687 verson(1850)-ghostdog(1720):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20685 joel(1600)-wenoketo(1680):1-0
17/01/2020:CC Jan20 Asc(3/3) jpmr(1630)-supergirl(1040):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20685 kawa750(1650)-wenoketo(1640):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20689 verson(1860)-papillon22(1930):0-1
17/01/2020:Coupe Niveau 7 vickort(2330)-levelmax(2900):0-1
17/01/2020:Défi beru(1740)-berjay(1750):0-1
17/01/2020:Défi zayka(1970)-feudevorant(1910):0-1
17/01/2020:Amical( 5J+36H/c 30J Max ) cavalierfou(1630)-supergirl(1020):1-0
17/01/2020:Défi aramis(1710)-pgo(1730):1/2-1/2
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1710)-artistepeintre(1570):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amanotep(1790)-artistepeintre(1520):1-0
17/01/2020:Défi daingni(1069)-castor(1400):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-uji40(1760):0-1
17/01/2020:Défi kawa750(1650)-wenoketo(1640):1-0
17/01/2020:Défi fisher(1640)-wenoketo(1640):1-0
17/01/2020:Noël 2019 n°2 epervier14(1460)-pionisole(1480):0-1
17/01/2020:TRANSVAL 2 lecevenol(1310)-sebastien(1550):0-1
17/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame qsdmlk(1660)-stripchess3(1600):0-1
17/01/2020:le ROI est mort 12 sebastien(1470)-turbo(1490):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20655 simer(1740)-myka(1760):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20625 snarf(1690)-tiounet(1610):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20651 wenoketo(1690)-vb83(1600):1/2-1/2
17/01/2020:Tournoi n°20676 tartu(1640)-artistepeintre(1530):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20531 scarfield(1770)-c13e(1770):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20668 foxie519(1700)-wenoketo(1680):1-0
17/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-Les Corsaires de Lechiquier : bubblegum(1860)-mimiewb(2610):0-1
17/01/2020:Eq:Vikings-Les Rebelles : bonamur(2000)-doudou(1790):0-1
17/01/2020:Coupe Niveau 1 panchoa(1590)-jlr(1420):1-0
17/01/2020:Coupe Niveau 3 upsalin(1960)-panchoa(1660):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vvvv(1680)-manonvan(1240):1/2-1/2
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) debutdesoiree(1650)-champignac(1720):1-0
17/01/2020:Défi castor(1430)-jm29(1550):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) debutdesoiree(1669)-linselleschti(1620):1-0
17/01/2020:Défi linselleschti(1620)-debutdesoiree(1549):0-1
17/01/2020:Défi burgman(2100)-moisanmickael22(1500):1-0
17/01/2020:Défi katastrofic(1430)-pierrejean(1410):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) swallow(2040)-swallow2(2080):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) fly(2030)-elghribi(1940):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1700)-tiounet(1620):1-0
17/01/2020:Coucou stripchess3(1600)-pgo(1720):0-1
17/01/2020:Noyeux Joëlle stripchess3(1560)-connecticcut(1740):0-1
17/01/2020:Bananier et pommes sautées jogador49(1910)-fly(2030):1-0
17/01/2020:Tetraktus 36 tiounet(1620)-tartu(1610):0-1
17/01/2020:Tetraktus 36 tiounet(1620)-volatile(2460):0-1
17/01/2020:Tournoi échelle burgman(2080)-volatile(2450):0-1
17/01/2020:Tournoi échelle champions elghribi(1960)-upsalin(1950):0-1
17/01/2020:Eq:Vikings-Les Rebelles : doudou(1790)-bonamur(2000):0-1
17/01/2020:Coupe Niveau 6 jogador49(1950)-elghribi(1920):1-0
17/01/2020:Coupe Niveau 4 elghribi(1960)-jogador49(1960):1-0
17/01/2020:Coupe Niveau 6 mudra(2250)-blackbishop(1960):1-0
17/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2030)-elghribi(1950):1-0
17/01/2020:Défi koi34(1830)-6nations(1710):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1580)-alien(1430):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1430)-poireau(1580):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1400)-nuitetoilee(1410):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1580)-alien(1430):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pierrejean(1410)-joel(1610):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1430)-poireau(1580):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) baloo(1390)-badgirl(999):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1560)-alien(1440):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chobi(1710)-ycar(1670):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1580)-alien(1430):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1700)-rocinante(1500):0-1
17/01/2020:Défi cortaz(1800)-vvvv(1680):1-0
17/01/2020:Défi turbo(1480)-moisanmickael22(1500):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) zukchess(1700)-pionfou(1650):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) linselleschti(1610)-fragol(1730):1-0
17/01/2020:Défi maximeg(1850)-cortaz(1800):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tigris8536(1629)-supergirl(1040):1-0
17/01/2020:Tournoi n°20039 alien(1150)-paul2012(1500):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20312 legrillon(1710)-c13e(1700):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20506 wenoketo(1660)-c13e(1700):0-1
17/01/2020:Tournoi n°20693 coyotov(1710)-verson(1860):0-1
17/01/2020:Eq:Du sucre et des vices-les fous de bassans : kasad(1980)-gonzok67(1760):0-1
17/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-Les Corsaires de Lechiquier : blitzman(2700)-chronik(2120):1-0
17/01/2020:Eq:Vikings-LES CHATTERBOX : onetwoyve(1880)-ghostdog(1670):1-0
17/01/2020:Coupe Niveau 3 harrypotter(1700)-coyotov(1720):1/2-1/2
17/01/2020:Défi cortaz(1810)-maximeg(1840):1-0
17/01/2020:Défi patau(1710)-jbateraijean1er(1790):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) maya24(1640)-scarfield(1750):0-1
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) fly(2030)-den(1890):1-0
17/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) stripchess3(1590)-burgman(2060):0-1
17/01/2020:Défi castor(1410)-epervier14(1440):0-1
17/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame petitlulu64(1660)-stripchess3(1600):1-0
18/01/2020:Tournoi échelle division 3 badgirl(999)-c13e(1670):0-1
18/01/2020:Suisse Sep19 R9 retraite53(2480)-apage(2090):1-0
18/01/2020:Coupe Niveau 6 abc47(2150)-domenico(1800):1-0
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) dancordo(1499)-dan84(1540):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) minon(2070)-bofbof(1860):1-0
18/01/2020:CC Jan20 Asc(2/3) verson(1820)-gonzok67(1730):1-0
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) geld108(1510)-mano(1520):1-0
18/01/2020:Tournoi échelle division 3 c13e(1670)-tiounet(1620):1-0
18/01/2020:Tournoi n°20632 jlr(1470)-dingue(1380):1-0
18/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Vikings : blutch70(2200)-ratzi(2160):1-0
18/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-Fair play : ciboulette(2110)-verson(1820):1-0
18/01/2020:Coupe Niveau 3 c13e(1700)-silveur(1950):1-0
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) zozo(1650)-matsonic(1780):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) noos(1670)-tiounet(1680):0-1
18/01/2020:Défi pourquoipas(1570)-wenoketo(1700):0-1
18/01/2020:Défi michel(1190)-moisanmickael22(1430):1-0
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1380)-marcol(1090):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) cavalierfou(1620)-turbo(1460):1-0
18/01/2020:Tournoi n°20321 baranowsky(1810)-jogador49(2030):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20602 picasso(1930)-nicadria22(1850):1/2-1/2
18/01/2020:Tournoi n°20634 verson(1820)-quasar999(1710):1-0
18/01/2020:Tournoi n°20688 nicadria22(1880)-scarfield(1790):1-0
18/01/2020:Eq:LechiquierDesHurlus-Les Gens du Sud : verson(1860)-christian(1670):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jepi(1320)-manonvan(1290):1-0
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) viki(1820)-matsonic(1780):0-1
18/01/2020:Défi regor(1990)-hubble(1940):0-1
18/01/2020:Défi zozo(1670)-wenoketo(1680):1-0
18/01/2020:Défi oxteball(1480)-tiounet(1660):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) fragol(1700)-chobi(1740):1-0
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-angerpat(1440):1-0
18/01/2020:Défi verbisdiablo(1499)-midas(1720):1-0
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bofbof(1890)-warriorette(1910):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) nicadria22(1880)-maximeg(1850):0-1
18/01/2020:Le vieux Roi 27 tiounet(1620)-zozo(1690):0-1
18/01/2020:Tetraktus 36 salut(1910)-pgo(1750):0-1
18/01/2020:Tournoi échelle champions zax(2080)-ramses2(2560):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20665 verson(1830)-arno(1760):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20523 myka(1790)-kiki24(2030):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20594 vvvv(1720)-gaynormand(1790):1-0
18/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Les Seigneurs de l Atlantide : blutch70(2250)-burgman(2070):1-0
18/01/2020:Défi wenoketo(1700)-cortaz(1810):0-1
18/01/2020:Défi moisanmickael22(1430)-tinenfant(1820):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jlr(1540)-julia(1500):1-0
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) baloo(1380)-verbisdiablo(1499):0-1
18/01/2020:Tetraktus 36 pgo(1750)-tiounet(1620):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20522 zozo(1650)-lebelgicain(1660):1-0
18/01/2020:Tournoi n°20683 papillon22(1920)-desaintfegor(1900):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20343 koi34(1810)-c13e(1710):1/2-1/2
18/01/2020:Tournoi n°20670 legros(1850)-verson(1820):1-0
18/01/2020:CC Nov19 Asc(3/4) tinenfant(1840)-stripchess3(1600):1-0
18/01/2020:Tournoi n°20498 c13e(1700)-intrigue(1670):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20644 verson(1780)-leet(1700):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20658 wenoketo(1680)-pionisole(1490):1-0
18/01/2020:Tournoi n°20695 pionisole(1520)-jlr(1560):1-0
18/01/2020:Eq:Vikings-CHESS MASTER : pascalou50(1730)-c69(1480):1-0
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) turbo(1500)-perepeinard34(1430):1-0
18/01/2020:Défi moonsound(1299)-kerenor(1680):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1360)-badgirl(999):1-0
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) payne42(1650)-jepi(1249):0-1
18/01/2020:Défi pourquoipas(1570)-kawa750(1620):0-1
18/01/2020:Défi daingni(1199)-roger72(1490):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amour(1010)-pascalou50(1720):0-1
18/01/2020:Défi cortaz(1790)-tiounet(1620):1-0
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) youpla14(1640)-tiounet(1610):1/2-1/2
18/01/2020:Le vieux Roi 26 morice(1840)-roschecx(1730):1-0
18/01/2020:Tournoi échelle division 3 sebastien(1470)-oscar(2360):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20468 tjspret(1820)-c13e(1800):1-0
18/01/2020:Tournoi n°20120 doriphore(2000)-dodogod(2100):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20681 katastrofic(1400)-jlr(1540):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20457 vvvv(1790)-luckyluc(2010):1-0
18/01/2020:Tournoi n°20681 c13e(1690)-katastrofic(1400):1-0
18/01/2020:Tournoi n°20532 sebastien(1560)-vulcain14(1510):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20596 nicodemouscron(2100)-willkommen54(2010):1-0
18/01/2020:Tournoi n°20643 zanatany(1440)-jlr(1520):1-0
18/01/2020:Tournoi n°20670 simer(1750)-legros(1850):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20697 desaintfegor(1920)-verson(1850):1-0
18/01/2020:Coupe Niveau 2 sebastien(1460)-harrypotter(1670):0-1
18/01/2020:Coupe Niveau 4 c13e(1780)-verson(1830):0-1
18/01/2020:Coupe Niveau 3 upsalin(1950)-elghribi(1960):1/2-1/2
18/01/2020:Défi malvina(1280)-anumisme(1380):0-1
18/01/2020:Défi ralexus2008(1000)-ralexus2008(1000):1/2-1/2
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) stripchess3(1600)-zanatany(1390):1-0
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) samjf(1290)-anumisme(1330):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pionfou(1660)-samjf(1290):1-0
18/01/2020:Tetraktus 36 tiounet(1620)-petitlulu64(1660):0-1
18/01/2020:Tournoi échelle élite franroc(2170)-zincou75(2080):0-1
18/01/2020:CC Jan20 bruno93(2340)-tinenfant(1840):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20650 bylka(1820)-cramsnellac(1820):1-0
18/01/2020:Tournoi n°20617 legrillon(1720)-jyf(1820):1-0
18/01/2020:Tournoi n°20498 c13e(1700)-magyar(1520):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20615 gilcello(1860)-scarfield(1750):0-1
18/01/2020:Eq:LES CHATTERBOX-Royal Kids : tartu(1630)-ephixe(1770):0-1
18/01/2020:Coupe Niveau 2 intrigue(1690)-c13e(1690):0-1
18/01/2020:Coupe Niveau 3 tifointer(1750)-elghribi(1960):1-0
18/01/2020:Coupe Niveau 3 intrigue(1710)-upsalin(1950):1/2-1/2
18/01/2020:Coupe Niveau 2 tiounet(1620)-tartu(1600):1-0
18/01/2020:Défi tunellavage(1730)-superman(1750):1-0
18/01/2020:Défi ambroisie(1920)-morloch(1870):0-1
18/01/2020:Défi maluel(1640)-turbo(1500):1-0
18/01/2020:Défi tian(1300)-castor(1410):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) minon(2050)-jeanluc88(2230):0-1
18/01/2020:Défi tiounet(1730)-c13e(1750):1-0
18/01/2020:Défi speedyfil(1550)-tian(1300):1-0
18/01/2020:octobre19 c13e(1700)-brettsinclair(1740):0-1
18/01/2020:TRANSVAL 2 alien(1320)-epervier14(1410):1-0
18/01/2020:Tournoi échelle division 2 cramsnellac(1820)-jygi(2250):0-1
18/01/2020:Tournoi n°20375 c13e(1720)-arno(1740):0-1
18/01/2020:CC Oct19 Asc(2/4) tinenfant(1870)-c13e(1800):1-0
18/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-Mission Impossible : tjspret(1790)-maya24(1630):1-0
18/01/2020:Eq:cotenstock-Fair play : artorg(2060)-francis94(2020):0-1
18/01/2020:Eq:Vikings-Les Rebelles : pascalou50(1740)-skyfall(2030):0-1
18/01/2020:Eq:Vikings-CHESS MASTER : c69(1480)-pascalou50(1730):1-0
18/01/2020:Coupe Niveau 3 shaka(2070)-daniel1(1710):1/2-1/2
18/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) pascalou50(1720)-djayphil(2070):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) koi34(1830)-matsonic(1790):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amour(1010)-pascalou50(1720):0-1
18/01/2020:Défi moisanmickael22(1500)-burgman(2100):0-1
18/01/2020:Défi jaquechess(1970)-regor(1990):0-1
18/01/2020:Défi doudou(1800)-cortaz(1800):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1700)-pascalou50(1710):1-0
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1690)-upsalin(1980):0-1
18/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amour(1010)-anumisme(1330):0-1
18/01/2020:20 20 H pgo(1760)-epervier14(1420):1-0
18/01/2020:Memorial Lara LV karkaskat(2130)-turbo(1500):1-0
18/01/2020:Memorial Lara LV connecticcut(1780)-intrigue(1710):1/2-1/2
19/01/2020:Tournoi n°20339 c13e(1690)-sam94(1530):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20450 florencia1260(1690)-vesperale(1520):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20547 shaka(2090)-daniel1(1710):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20555 c13e(1700)-danivarl(1470):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20547 daniel1(1710)-vvvv(1720):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20628 emmanuel(1970)-xey(1920):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20624 desaintfegor(1890)-manulatus(1960):1/2-1/2
19/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Mission Impossible : fabian67(2100)-philou(1950):1-0
19/01/2020:Coupe Niveau 2 jlr(1480)-tifointer(1760):0-1
19/01/2020:Défi den(1900)-morloch(1870):0-1
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1670)-perepeinard34(1420):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) minon(2080)-bofbof(1860):1-0
19/01/2020:Le vieux Roi 25 stripchess3(1600)-pgo(1720):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20570 geantvert(1730)-kawa750(1640):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) badgirl(999)-anumisme(1360):0-1
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1460)-pseudo(1020):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20660 simer(1740)-myka(1770):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20683 verson(1860)-jogador49(1970):0-1
19/01/2020:Défi ecjc(2030)-berniechev(2050):0-1
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) daingni(1069)-anumisme(1370):1-0
19/01/2020:Tournoi échelle division 2 holyhour(1810)-bim(2160):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20645 verson(1820)-scarfield(1770):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20638 raymar(1630)-jlr(1500):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20648 nicadria22(1880)-aubonnet(1960):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20552 scarfield(1810)-doriphore(2000):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20519 jlr(1420)-wenoketo(1600):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20631 jlr(1460)-wenoketo(1680):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20665 verson(1830)-holyhour(1790):1-0
19/01/2020:Coupe Niveau 4 domenico(1830)-upsalin(1970):0-1
19/01/2020:Coupe Niveau 4 domenico(1850)-upsalin(1940):1/2-1/2
19/01/2020:Coupe Niveau 4 upsalin(1980)-verson(1850):1-0
19/01/2020:Défi bilitis(1940)-u27940(1950):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) sylvia13(1600)-verbisdiablo(1619):0-1
19/01/2020:Défi verbisdiablo(1499)-zozo(1670):1-0
19/01/2020:Défi verbisdiablo(1499)-steflam(1560):1-0
19/01/2020:Défi tiounet(1620)-longjohn(1540):1-0
19/01/2020:Noyeux Joëlle stripchess3(1560)-intrigue(1760):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20679 degun(1930)-fredbauduret(1920):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20499 nogean(1620)-sebastien(1550):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20676 kastraki(1670)-sebastien(1510):1-0
19/01/2020:CC Jan20 bruno93(2340)-lemonde(2400):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20615 gilcello(1860)-myka(1760):0-1
19/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-Danielsen City : capitaine(2220)-hilts(2150):1-0
19/01/2020:Eq:LechiquierDesHurlus-Les Gens du Sud : christian(1670)-verson(1860):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) mage(1840)-biquet(1870):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bastet(1000)-anumisme(1370):0-1
19/01/2020:Défi anumisme(1360)-roidechecs(1290):0-1
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bertelsen(1630)-hberlioz(1690):0-1
19/01/2020:Défi kaspy(1890)-moisanmickael22(1129):0-1
19/01/2020:Défi tartu(1660)-jimi50(1910):0-1
19/01/2020:Défi achille85(2070)-hubble(1980):0-1
19/01/2020:Défi bim(2160)-kaby771(2050):0-1
19/01/2020:Défi penelope45(1290)-anumisme(1370):0-1
19/01/2020:Défi dancordo(1499)-turbo(1480):0-1
19/01/2020:Défi jmr(1660)-max2007(1220):0-1
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1370)-serjo(1350):1-0
19/01/2020:Défi roidechecs(1310)-anumisme(1340):0-1
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amour(1010)-pasq60(1300):0-1
19/01/2020:Halloween 2019 n°1 sebastien(1440)-tumultusgallicus(1480):1-0
19/01/2020:20 20 H verbisdiablo(1619)-turbo(1460):1-0
19/01/2020:20 20 H sebastien(1510)-tartu(1690):0-1
19/01/2020:20 20 H tartu(1690)-sebastien(1510):1-0
19/01/2020:Tetraktus 27 payne42(1730)-cioran(2450):0-1
19/01/2020:Tetraktus 36 tartu(1610)-karkaskat(2160):0-1
19/01/2020:Tournoi échelle division 2 daniel1(1710)-zozo(1650):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20481 fbeley(1900)-erviaf(1810):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20595 fbeley(1930)-bonamur(1950):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20652 ovo(2000)-hubble(1950):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20653 manulatus(1950)-hubble(1950):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20589 jm29(1580)-katastrofic(1470):0-1
19/01/2020:CC Jan20 tinenfant(1840)-bruno93(2340):1-0
19/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-Danielsen City : bubblegum(1870)-pasctin(1990):0-1
19/01/2020:Coupe Niveau 2 harrypotter(1740)-yab414(1610):1-0
19/01/2020:Coupe Niveau 6 hallon(2430)-vodouz(2180):1-0
19/01/2020:Coupe Niveau 3 elghribi(1920)-senegaulois(1960):1-0
19/01/2020:Défi hubble(2010)-woozie(2050):0-1
19/01/2020:Défi cortaz(1800)-tranquille(2240):0-1
19/01/2020:Défi bertelsen(1640)-cortaz(1810):1-0
19/01/2020:Défi anumisme(1330)-roidechecs(1310):0-1
19/01/2020:Grob youliyouli(1810)-bofbof(1880):1-0
19/01/2020:Le vieux Roi 27 zozo(1690)-pgo(1780):1-0
19/01/2020:soyez sympa francis94(1990)-pioupiou22(1890):0-1
19/01/2020:Memorial Lara LV karkaskat(2130)-connecticcut(1780):0-1
19/01/2020:Memorial Lara LV connecticcut(1780)-karkaskat(2130):1/2-1/2
19/01/2020:Memorial Lara LV intrigue(1710)-connecticcut(1780):0-1
19/01/2020:Tetraktus 36 karkaskat(2160)-tiounet(1620):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20026 chomi64(1870)-vangogh(2090):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20661 jlr(1510)-edriss(1510):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20633 bruno93(2320)-alain64(2230):0-1
19/01/2020:CC Jan20 lemonde(2400)-bruno93(2340):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20562 roustan(1169)-pasq60(1300):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20687 verson(1860)-simer(1750):1/2-1/2
19/01/2020:Tournoi n°20693 coyotov(1720)-patau(1710):1-0
19/01/2020:Coupe Niveau 2 patau(1750)-tifointer(1760):1/2-1/2
19/01/2020:Défi cortaz(1780)-pgo(1750):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1410)-joelcouturier(1300):1-0
19/01/2020:Défi ramo(1720)-berjay(1750):1-0
19/01/2020:Défi steflam(1510)-maluel(1670):0-1
19/01/2020:Défi titine(1310)-anumisme(1380):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) turbo(1460)-perepeinard34(1430):1/2-1/2
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) manonvan(1260)-mathildedn(1400):1-0
19/01/2020:Gisèle 44 jyf(1840)-pgo(1760):1-0
19/01/2020:Tetraktus 36 pgo(1750)-karkaskat(2160):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20401 c13e(1760)-arno(1730):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20529 bofbof(1870)-yann56(1480):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20529 magyar(1520)-yann56(1480):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20689 bofbof(1880)-papillon22(1930):0-1
19/01/2020:Eq:Fair play-Vikings : rv60(2070)-moutarde18(2000):1-0
19/01/2020:Eq:cotenstock-Fair play : hinnol(1840)-papillon22(1900):0-1
19/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-Mission Impossible : ryba(1940)-tyakyx(2240):0-1
19/01/2020:Coupe Niveau 3 upsalin(1960)-patau(1710):0-1
19/01/2020:Défi wenoketo(1650)-cortaz(1780):0-1
19/01/2020:Défi anumisme(1360)-lecevenol(1280):1-0
19/01/2020:Défi anumisme(1400)-bigoudi(1020):1-0
19/01/2020:Défi bigoudi(1020)-anumisme(1400):0-1
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1420)-maximax(1220):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) grognasse(1520)-francis94(2030):0-1
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1740)-cortaz(1810):0-1
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) warriorette(1910)-bofbof(1880):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) vvvv(1680)-manonvan(1280):1-0
19/01/2020:Memorial Lara LV mathador93(1440)-karkaskat(2130):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20659 maunaloa(1039)-katastrofic(1430):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20659 sebastien(1480)-katastrofic(1430):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20603 vulcain14(1520)-magyar(1520):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20676 kastraki(1670)-tartu(1640):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20655 simer(1750)-jbateraijean1er(1800):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20646 vvvv(1690)-c13e(1660):1-0
19/01/2020:CC Jan20 lemonde(2400)-tinenfant(1840):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20617 vvvv(1700)-legrillon(1730):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20669 sebastien(1490)-katastrofic(1430):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20637 panchoa(1640)-sam94(1570):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20695 wenoketo(1630)-pionisole(1520):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20695 patau(1690)-wenoketo(1630):1-0
19/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Les Gens du Sud : philou(1950)-ryba(1950):1-0
19/01/2020:Coupe Niveau 3 elghribi(1940)-c13e(1760):1-0
19/01/2020:Coupe Niveau 2 tifointer(1760)-pgo(1720):0-1
19/01/2020:Coupe Niveau 4 domenico(1830)-elghribi(1920):0-1
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1690)-mequinho(1850):0-1
19/01/2020:Défi regor(1990)-morloch(1880):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1420)-turbo(1470):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jbateraijean1er(1810)-desaintfegor(1900):0-1
19/01/2020:Défi jpjay(1810)-jbateraijean1er(1790):1-0
19/01/2020:Défi elghribi(1910)-morloch(1870):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) loki51(1770)-comte57(1680):1-0
19/01/2020:Défi algors(1720)-vvvv(1740):1-0
19/01/2020:Défi trueman(1950)-chomi64(1890):0-1
19/01/2020:Défi hubble(1940)-elghribi(1890):0-1
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bofbof(1850)-warriorette(1910):1-0
19/01/2020:Défi doudou(1760)-tunellavage(1690):0-1
19/01/2020:Défi lecevenol(1270)-katastrofic(1470):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) panchoa(1650)-hberlioz(1660):1-0
19/01/2020:Défi bigoudi(1030)-mc2108(1170):0-1
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-temistocles(1430):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) gambitor(1510)-cavalierfou(1560):0-1
19/01/2020:Défi jmr(1610)-fabio985(1860):0-1
19/01/2020:le ROI est mort 11 epervier14(1350)-mathador93(1490):1/2-1/2
19/01/2020:Le vieux Roi 26 yyyg(1590)-stripchess3(1560):0-1
19/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame tartu(1690)-stripchess3(1600):1-0
19/01/2020:Bananier et pommes sautées intrigue(1750)-jogador49(1910):0-1
19/01/2020:le ROI est mort 12 turbo(1490)-epervier14(1430):1-0
19/01/2020:Gisèle 44 jyf(1840)-tiounet(1620):0-1
19/01/2020:20 20 H epervier14(1420)-tiounet(1620):1/2-1/2
19/01/2020:Tournoi n°20584 arno(1780)-xercott(1790):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20654 verbisdiablo(1619)-jlr(1520):1-0
19/01/2020:Tournoi n°20659 lyly(1480)-pionisole(1490):0-1
19/01/2020:Tournoi n°20686 pilouface(1500)-intrigue(1710):1/2-1/2
19/01/2020:Coupe Niveau 4 kasad(1950)-elghribi(1980):0-1
19/01/2020:Coupe Niveau 3 upsalin(1980)-domenico(1850):0-1
19/01/2020:Défi tartu(1660)-genpolf(1790):1-0
19/01/2020:Défi fly(2020)-arno(1750):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1580)-alien(1430):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) warriorette(1910)-bofbof(1840):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1700)-bofbof(1830):0-1
19/01/2020:Défi mc2108(1180)-ralexus2008(1000):0-1
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) gui004(1260)-amour(1000):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bofbof(1840)-warriorette(1910):1-0
19/01/2020:Défi framar(1840)-koi34(1820):0-1
19/01/2020:Défi bigoudi(1020)-ma7(1100):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-doudou(1800):1-0
19/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) berjay(1750)-verbisdiablo(1499):0-1
19/01/2020:Défi jimi50(1910)-manulatus(1940):1-0
19/01/2020:Le vieux Roi 25 janolapin(1790)-harrypotter(1660):1/2-1/2
19/01/2020:TRANSVAL 2 stripchess3(1600)-tiounet(1710):0-1
19/01/2020:Tournoi échelle division 2 pgo(1750)-daniel1(1680):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20538 berniechev(2010)-cuda71(1970):0-1
20/01/2020:Eq:LA CITE ARDENTE-cotenstock : micmoun(2050)-alain64(2280):0-1
20/01/2020:Eq:Pirates du Mat-O fou d hello : yab414(1660)-roka(2180):0-1
20/01/2020:Eq:O fou d hello-les grenades : debutdesoiree(1740)-zax(2060):0-1
20/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2060)-domenico(1800):1-0
20/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2010)-domenico(1840):0-1
20/01/2020:Défi badgirl(999)-tootsienet(1000):0-1
20/01/2020:CMC Niveau 2 zeus87(2000)-zincou75(1880):1-0
20/01/2020:Bananier et pommes sautées ptitefrez(2060)-stripchess3(1600):1-0
20/01/2020:Défi colyoun(1360)-tousostade(1410):1-0
20/01/2020:Défi tousostade(1410)-colyoun(1360):0-1
20/01/2020:Défi pgo(1720)-cortaz(1810):1/2-1/2
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jajaf1959(1780)-patau(1720):0-1
20/01/2020:TRANSVAL 01 yyyg(1610)-sebastien(1560):0-1
20/01/2020:Gisèle 44 pgo(1760)-jyf(1840):0-1
20/01/2020:Le vieux Roi 27 pgo(1780)-zozo(1690):0-1
20/01/2020:Tournoi échelle division 2 sebastien(1540)-zozo(1690):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20620 verson(1860)-mage(1870):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20674 verson(1830)-jaquechess(1970):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20695 patau(1690)-dave04(1450):1-0
20/01/2020:Eq:Les Seigneurs de l Atlantide-cotenstock : hinnol(1840)-vostok(1560):1-0
20/01/2020:Eq:LA CITE ARDENTE-Les Seigneurs de l Atlantide : bigbobo(2380)-capitaine(2210):1/2-1/2
20/01/2020:Coupe Niveau 3 harrypotter(1670)-tifointer(1780):0-1
20/01/2020:Coupe Niveau 4 harrypotter(1690)-elghribi(1960):0-1
20/01/2020:Coupe Niveau 4 panchoa(1580)-uliczny(1850):1-0
20/01/2020:Coupe Niveau 4 emmanuel69(1780)-uliczny(1850):1-0
20/01/2020:Coupe Niveau 4 tinenfant(1820)-daniel1(1710):0-1
20/01/2020:Coupe Niveau 3 daniel1(1710)-tinenfant(1820):1-0
20/01/2020:Coupe Niveau 1 supergirl(1040)-badgirl(999):0-1
20/01/2020:Coupe Niveau 4 zax(2060)-verson(1850):1-0
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pasq60(1290)-pro2000(1629):1-0
20/01/2020:Défi jpjay(1840)-calcedoine(1820):1-0
20/01/2020:Défi chrispga(1340)-titine(1310):1-0
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ziviol(1420)-roger72(1520):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) moulric(1920)-claudius94(2190):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) turbo(1450)-perepeinard34(1430):1-0
20/01/2020:Défi anumisme(1330)-roidechecs(1320):0-1
20/01/2020:Défi tiounet(1620)-patau(1700):1-0
20/01/2020:Le vieux Roi 25 harrypotter(1660)-zozo(1690):1/2-1/2
20/01/2020:Anglaise4Cavaliers baudoin(1960)-tartu(1720):1-0
20/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame stripchess3(1600)-lecevenol(1270):1-0
20/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame lecevenol(1270)-stripchess3(1600):0-1
20/01/2020:le ROI est mort 12 lecevenol(1270)-petitlulu64(1650):0-1
20/01/2020:Tetraktus 36 volatile(2460)-tartu(1610):1-0
20/01/2020:Tetraktus 36 pgo(1750)-volatile(2460):0-1
20/01/2020:Tournoi échelle division 2 zozo(1650)-harrypotter(1710):0-1
20/01/2020:Suisse Sep19 R9 danivarl(1480)-bira47(1760):1-0
20/01/2020:CC Jan20 bruno93(2340)-ramses2(2570):0-1
20/01/2020:CC Jan20 ramses2(2570)-bruno93(2340):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20612 zozo(1650)-bobbietje(1520):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20568 oliver5(1490)-danivarl(1470):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20641 quasar999(1730)-fooy33(1720):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20693 intrigue(1710)-verson(1860):1/2-1/2
20/01/2020:Coupe Niveau 2 janolapin(1780)-intrigue(1660):1-0
20/01/2020:Défi sylvia13(1660)-fr7d(1550):0-1
20/01/2020:Défi tinenfant(1830)-tartu(1660):1-0
20/01/2020:Défi nicadria22(1880)-pj612(1800):1-0
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1590)-alien(1430):1-0
20/01/2020:Défi tartu(1610)-gobois(1690):1/2-1/2
20/01/2020:Le vieux Roi 27 zozo(1690)-tiounet(1620):0-1
20/01/2020:Tournoi échelle division 3 oscar(2350)-bruno93(2320):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20596 willkommen54(2010)-bruno93(2120):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20620 mage(1870)-bofbof(1890):0-1
20/01/2020:Eq:Royal Kids-O fou d hello : ragg(1620)-skalfa(1800):1/2-1/2
20/01/2020:Coupe Niveau 1 jlr(1390)-alien(1170):1-0
20/01/2020:Coupe Niveau 2 fooy33(1720)-legionnaire(1610):1-0
20/01/2020:Coupe Niveau 2 gonzok67(1730)-legionnaire(1610):1/2-1/2
20/01/2020:Défi zayka(1960)-bilitis(1880):0-1
20/01/2020:Défi roidechecs(1300)-maluel(1640):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) berjay(1750)-patau(1760):0-1
20/01/2020:Défi chomi64(1890)-den(1890):1-0
20/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1880)-jajaf1959(1770):1-0
20/01/2020:Défi challenger2015(1670)-verbisdiablo(1499):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1880)-verson(1870):0-1
20/01/2020:Le vieux Roi 25 janolapin(1790)-pgo(1720):0-1
20/01/2020:Memorial Lara LV turbo(1500)-connecticcut(1780):0-1
20/01/2020:Tournoi échelle division 3 stefanmate(2090)-clematis(1850):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20683 desaintfegor(1900)-dersou(1930):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20626 jlr(1460)-katastrofic(1410):1-0
20/01/2020:Eq:La Crim Team-Danielsen City : lechat(2770)-eanouis(2120):1-0
20/01/2020:Coupe Niveau 2 sebastien(1600)-patau(1750):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1910)-blackbishop(1940):1-0
20/01/2020:Défi ephixe(1770)-riothamus(1730):1-0
20/01/2020:Défi lecevenol(1270)-rocinante(1490):0-1
20/01/2020:Défi maximeg(1850)-nicadria22(1880):1-0
20/01/2020:Défi roidechecs(1280)-pro2000(1499):1-0
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chevalice(1580)-tryphon(1490):1-0
20/01/2020:le ROI est mort 11 lecevenol(1310)-epervier14(1350):1-0
20/01/2020:BoosterPourElosOuvertureDame stripchess3(1600)-tartu(1690):1-0
20/01/2020:Bananier et pommes sautées stripchess3(1600)-legrillon(1730):0-1
20/01/2020:le ROI est mort 12 epervier14(1430)-tiounet(1700):0-1
20/01/2020:20 20 H sebastien(1510)-pgo(1760):0-1
20/01/2020:Le vieux Roi 27 pgo(1780)-tiounet(1620):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20677 mandrak(1630)-verson(1840):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20588 mathildedn(1390)-sebastien(1490):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20606 jlr(1410)-sebastien(1450):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20662 francus(1810)-rvsinovitch(2040):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20667 thierry7ardeche(2070)-dalhmad50(2090):1/2-1/2
20/01/2020:Tournoi n°20693 intrigue(1700)-coyotov(1710):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20690 rvsinovitch(2040)-kiki(2280):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20695 pionisole(1520)-patau(1690):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20703 verson(1870)-nicadria22(1880):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20676 sebastien(1540)-tartu(1640):0-1
20/01/2020:Eq:Vikings-CHESS MASTER : seb(1760)-vvvv(1680):1-0
20/01/2020:Coupe Niveau 2 sebastien(1530)-mick13(1740):0-1
20/01/2020:Coupe Niveau 2 patau(1710)-intrigue(1690):1/2-1/2
20/01/2020:Coupe Niveau 3 verson(1870)-senegaulois(1920):1-0
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1430)-poireau(1580):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chevalice(1590)-tiounet(1680):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) koi34(1820)-aubonnet(1950):0-1
20/01/2020:Défi mathildedn(1400)-rocinante(1500):1-0
20/01/2020:Défi tootsienet(1020)-steflam(1530):0-1
20/01/2020:Défi bigoudi(1040)-riton(1079):0-1
20/01/2020:Défi doudou(1790)-moisanmickael22(1500):1-0
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tichaton(1480)-minon(2050):0-1
20/01/2020:Défi intrigue(1780)-moisanmickael22(1500):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pionisole(1490)-verbisdiablo(1499):0-1
20/01/2020:Défi verbisdiablo(1499)-voyageur14(1420):1-0
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) poireau(1580)-alien(1430):1-0
20/01/2020:Halloween 2019 n°1 rons(2620)-chrislee76(2620):1/2-1/2
20/01/2020:Le vieux Roi 26 stripchess3(1560)-morice(1840):0-1
20/01/2020:Noyeux Joëlle tiounet(1660)-zorglub42(1960):0-1
20/01/2020:Tetraktus 36 tiounet(1620)-salut(1910):1-0
20/01/2020:Tournoi n°19979 jlr(1440)-mayaapof(1670):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20655 leet(1690)-verson(1850):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20655 jbateraijean1er(1800)-leet(1690):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20710 janul13(1440)-zanatany(1400):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20702 verson(1880)-vachefolle(2020):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20613 jlr(1440)-roxane(1500):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20636 thierry7ardeche(2060)-kiki(2280):0-1
20/01/2020:Tournoi n°20624 verson(1780)-manulatus(1960):1/2-1/2
20/01/2020:Coupe Niveau 1 sebastien(1470)-supergirl(1040):1-0
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) steflam(1510)-lilomars(1350):1-0
20/01/2020:Défi tootsienet(1080)-gui004(999):0-1
20/01/2020:Défi tartu(1740)-mauro(1890):1-0
20/01/2020:Défi ohnopleyel(1470)-castor(1420):1-0
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pierre1(1670)-temistocles(1430):1-0
20/01/2020:Défi w07(1080)-w07(1080):0-1
20/01/2020:Défi lilomars(1350)-epervier14(1380):1-0
20/01/2020:Défi elghribi(1940)-chomi64(1930):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tiounet(1650)-hberlioz(1700):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(999)-max2007(1280):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) qsdmlk(1640)-hberlioz(1670):0-1
20/01/2020:Défi gobois(1690)-chevalice(1580):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) 6nations(1710)-verbisdiablo(1499):0-1
20/01/2020:Défi fly(2020)-regor(1990):1-0
20/01/2020:Défi regor(1990)-fly(2020):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) chessgaston(2210)-warriorette(1910):1-0
20/01/2020:Bananier et pommes sautées legrillon(1730)-intrigue(1750):0-1
20/01/2020:Gisèle 44 tiounet(1620)-fly(2030):1/2-1/2
20/01/2020:Le vieux Roi 27 tiounet(1620)-pgo(1780):1-0
20/01/2020:Tournoi échelle division 2 jygi(2260)-patau(1710):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20590 mokanne(1560)-pilouface(1510):1/2-1/2
20/01/2020:Tournoi n°20680 nicadria22(1900)-manulatus(1940):0-1
20/01/2020:CC Jan20 Asc(2/3) gonzok67(1730)-patau(1750):1-0
20/01/2020:Tournoi n°20628 xey(1920)-gognol(1910):1-0
20/01/2020:Eq:Les Rebelles-CHESS MASTER : skyfall(2020)-bassdark(2020):0-1
20/01/2020:Eq:Les Rebelles-CHESS MASTER : bassdark(2020)-skyfall(2020):1-0
20/01/2020:Eq:Les Rebelles-cotenstock : skyfall(2040)-djayphil(2080):0-1
20/01/2020:Eq:Les Rebelles-cotenstock : djayphil(2080)-skyfall(2040):1-0
20/01/2020:Eq:Vikings-Les Rebelles : skyfall(2030)-pascalou50(1740):0-1
20/01/2020:Coupe Niveau 5 oscar(2360)-fly(2060):1-0
20/01/2020:Coupe Niveau 3 patau(1700)-domenico(1810):1-0
20/01/2020:Défi koi34(1820)-moisanmickael22(1430):1-0
20/01/2020:Défi cavalierfou(1550)-ohnopleyel(1470):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alain84(1750)-loki51(1770):1-0
20/01/2020:Défi kawa750(1610)-maya24(1620):0-1
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) warriorette(1920)-bofbof(1830):1-0
20/01/2020:Défi anumisme(1380)-bigoudi(1030):1-0
20/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1460)-manonvan(1280):1-0
20/01/2020:Tournoi échelle division 1 domenico(1800)-ephixe(1780):1-0
21/01/2020:Suisse Sep19 R9 hilts(2160)-domenico(1800):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20671 morice(1800)-koi34(1830):1/2-1/2
21/01/2020:Coupe Niveau 5 tifointer(1760)-upsalin(1930):0-1
21/01/2020:Défi chomi64(1900)-roquefort(1900):0-1
21/01/2020:Défi pseudo(1020)-anumisme(1450):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pseudo(1010)-anumisme(1450):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) verbisdiablo(1499)-panchoa(1660):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bofbof(1880)-maya24(1630):1-0
21/01/2020:TRANSVAL 01 sebastien(1560)-yyyg(1610):1-0
21/01/2020:Tournoi échelle champions fly(2070)-ptitefrez(2040):1-0
21/01/2020:Tournoi échelle division 2 francus(1800)-yab414(1690):0-1
21/01/2020:Eq:O fou d hello-les grenades : yab414(1690)-shaka(2080):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) scarfield(1790)-oxteball(1490):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1770)-aubonnet(2040):0-1
21/01/2020:Défi madal222(1700)-cortaz(1800):0-1
21/01/2020:Tetraktus 36 jogador49(1970)-tiounet(1620):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20648 desaintfegor(1890)-aubonnet(1960):0-1
21/01/2020:CC Jan20 Asc(2/3) patau(1750)-verson(1820):1/2-1/2
21/01/2020:Tournoi n°20616 supergirl(1020)-achille(1009):0-1
21/01/2020:Coupe Niveau 4 verson(1830)-kasad(1960):1-0
21/01/2020:Défi genpolf(1790)-zozo(1690):1/2-1/2
21/01/2020:Défi superman(1780)-tinenfant(1840):1-0
21/01/2020:Défi bim(2130)-morloch(1880):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+12H/c 10J Max ) nimzoindien(1880)-breitenbach(2290):1/2-1/2
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) oliver5(1490)-temistocles(1440):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1710)-upsalin(1980):1/2-1/2
21/01/2020:Défi buzz84(1530)-moisanmickael22(1500):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1710)-berjay(1740):1-0
21/01/2020:Tournoi échelle division 1 ephixe(1770)-upsalin(1930):0-1
21/01/2020:Suisse Sep19 R9 aslente(2210)-uliczny(1820):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20686 artistepeintre(1530)-intrigue(1710):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20458 bonamur(1910)-manulatus(1910):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20670 verbisdiablo(1709)-legros(1850):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20677 fab(1880)-mandrak(1630):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20633 oscar(2350)-bruno93(2320):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20639 tartu(1700)-jlr(1480):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20652 hubble(1950)-oranmore(1970):0-1
21/01/2020:Eq:Pirates du Mat-Les Rebelles : pionroi(2810)-orchidee(2480):1-0
21/01/2020:Coupe Niveau 4 kasad(1970)-elghribi(1960):0-1
21/01/2020:Défi moisanmickael22(1430)-payne42(1640):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-titit1(1150):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) supergirl(1000)-baloo(1390):0-1
21/01/2020:Défi fisher(1620)-verbisdiablo(1499):0-1
21/01/2020:Défi tiounet(1620)-daingni(1499):0-1
21/01/2020:Défi daingni(1429)-zozo(1690):1-0
21/01/2020:Le vieux Roi 27 zozo(1690)-qsdmlk(1650):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20702 verson(1840)-papillon22(1940):0-1
21/01/2020:Eq:Pirates du Mat-les modestes : pilinapolgar(2530)-alizarine(2450):0-1
21/01/2020:Eq:Pirates du Mat-les modestes : retraite53(2430)-pilinapolgar(2530):1-0
21/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1840)-verson(1850):1-0
21/01/2020:Défi fredoparis(1710)-6nations(1710):1-0
21/01/2020:Défi ambroisie(1880)-goedendag(1920):0-1
21/01/2020:Tournoi échelle division 3 jlr(1540)-sebastien(1540):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20547 daniel1(1710)-scarfield(1760):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20696 francus(1790)-verson(1860):0-1
21/01/2020:Coupe Niveau 4 kasad(1960)-elghribi(1950):0-1
21/01/2020:Coupe Niveau 4 elghribi(1950)-domenico(1840):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) goedendag(1990)-tunellavage(1680):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1720)-alain84(1740):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pascalou50(1770)-moris54(1940):0-1
21/01/2020:Défi pourquoipas(1580)-doudou(1810):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) amanotep(1750)-berjay(1760):0-1
21/01/2020:Défi verbisdiablo(1499)-baloo(1390):1-0
21/01/2020:Défi cortaz(1830)-tiounet(1630):0-1
21/01/2020:Le vieux Roi 27 zozo(1690)-sebastien(1550):0-1
21/01/2020:Tournoi échelle division 2 domenico(1850)-verson(1870):1/2-1/2
21/01/2020:Tournoi n°20597 snarf(1690)-gonzok67(1730):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20681 joel(1600)-jlr(1540):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20616 badgirl(999)-supergirl(1040):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20492 silveur(1950)-baranowsky(1780):1-0
21/01/2020:CC Jan20 tinenfant(1840)-lemonde(2400):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20634 snarf(1690)-simer(1750):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20698 berniz(2150)-dalhmad50(2120):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20501 sebastien(1550)-panchoa(1580):0-1
21/01/2020:Eq:Les Gens du Sud-les grenades : harrypotter(1670)-ecjc(1980):1/2-1/2
21/01/2020:Eq:LES CHATTERBOX-Royal Kids : ephixe(1770)-tartu(1630):1/2-1/2
21/01/2020:Eq:Vikings-Les Rebelles : ghostdog(1670)-plaisance(1900):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1350)-sebastien(1540):1-0
21/01/2020:Défi roidechecs(1310)-cocola34(1419):0-1
21/01/2020:Défi jojo91(1520)-tropa(1500):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1420)-turbo(1490):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) roustan(1039)-anumisme(1340):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) samjf(1290)-anumisme(1330):1-0
21/01/2020:Défi hubble(1980)-zayka(1940):1-0
21/01/2020:Défi anumisme(1370)-bigoudi(1030):1-0
21/01/2020:Défi voyageur14(1420)-verbisdiablo(1499):0-1
21/01/2020:Défi anumisme(1350)-malvina(1270):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1320)-roustan(1109):1-0
21/01/2020:Défi jepi(1320)-herakles(2080):0-1
21/01/2020:le ROI est mort 12 turbo(1490)-lecevenol(1270):0-1
21/01/2020:Tetraktus 37 tiounet(1710)-turbo(1440):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20637 sam94(1570)-zozo(1690):1-0
21/01/2020:Eq:les grenades-Les Seigneurs de l Atlantide : pgcbies(2820)-mrmatchnul(2330):1-0
21/01/2020:Coupe Niveau 5 fly(2000)-vickort(2330):1-0
21/01/2020:Défi zayka(1950)-morloch(1860):1-0
21/01/2020:Défi nicadria22(1860)-tiounet(1710):1-0
21/01/2020:Défi tartu(1640)-jconetti(1680):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) bigoudi(1020)-anumisme(1340):0-1
21/01/2020:Défi steflam(1570)-jannat20(999):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) samjf(1290)-zukchess(1680):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) manonvan(1290)-perepeinard34(1450):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) ziviol(1420)-adrienne(1160):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pasq60(1310)-anumisme(1330):0-1
21/01/2020:sorim2019 jyf(1860)-salut(1940):1/2-1/2
21/01/2020:Anglaise4Cavaliers baudoin(1960)-youliyouli(1810):0-1
21/01/2020:Le vieux Roi 27 qsdmlk(1650)-pgo(1780):0-1
21/01/2020:Le vieux Roi 27 zozo(1690)-stripchess3(1630):0-1
21/01/2020:Le vieux Roi 27 qsdmlk(1650)-tiounet(1620):0-1
21/01/2020:Tetraktus 36 salut(1910)-tartu(1610):1-0
21/01/2020:Tournoi échelle division 1 ephixe(1760)-salut(1910):0-1
21/01/2020:Tournoi échelle division 2 verson(1850)-sebastien(1550):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20686 intrigue(1710)-jlr(1540):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20680 manulatus(1940)-dersou(1920):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20677 verson(1820)-fab(1880):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20299 thierry7ardeche(2070)-kichmat(2010):1/2-1/2
21/01/2020:Tournoi n°20644 leet(1700)-xercott(1810):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20681 joel(1610)-katastrofic(1400):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20681 joel(1610)-katastrofic(1400):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20685 qsdmlk(1650)-joel(1600):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20616 achille(1009)-badgirl(999):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20692 intrigue(1670)-patau(1690):1/2-1/2
21/01/2020:Coupe Niveau 3 pitouwb(1900)-fly(1980):0-1
21/01/2020:Coupe Niveau 6 upsalin(1980)-vickort(2330):0-1
21/01/2020:Coupe Niveau 4 jaquechess(2010)-jogador49(1870):0-1
21/01/2020:Coupe Niveau 4 tartu(1630)-fly(2020):0-1
21/01/2020:Coupe Niveau 3 tartu(1630)-senegaulois(1940):0-1
21/01/2020:Coupe Niveau 5 upsalin(1930)-vickort(2270):0-1
21/01/2020:Coupe Niveau 3 senegaulois(1960)-elghribi(1920):0-1
21/01/2020:Coupe Niveau 3 ephixe(1780)-domenico(1810):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) florencia1260(1690)-mathos(1240):1-0
21/01/2020:Défi arno(1750)-patau(1750):1-0
21/01/2020:Défi doudou(1810)-tartu(1660):1-0
21/01/2020:Défi vvvv(1720)-berjay(1760):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pionfou(1670)-samjf(1290):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) mick(1920)-minon(2050):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pionfou(1660)-patau(1720):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1340)-manonvan(1280):1-0
21/01/2020:Défi maluel(1670)-dversix(1490):1/2-1/2
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) titine(1330)-kerenor(1680):1-0
21/01/2020:Défi epervier14(1460)-teacup(1620):0-1
21/01/2020:Défi tropa(1520)-buzz84(1520):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) patau(1720)-pionfou(1660):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) gilberthellemans(1620)-christian(1720):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) jpjay(1810)-patau(1740):1-0
21/01/2020:Défi berjay(1750)-midas(1720):1-0
21/01/2020:Défi pourquoipas(1560)-fisher(1640):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pionfou(1670)-temistocles(1420):1-0
21/01/2020:Défi wenoketo(1640)-tiounet(1620):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1350)-roustan(1009):1-0
21/01/2020:Défi superman(1780)-maximeg(1860):1-0
21/01/2020:Défi cortaz(1820)-maximeg(1850):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) hberlioz(1690)-patau(1700):0-1
21/01/2020:TRANSVAL 01 epervier14(1380)-yyyg(1610):1-0
21/01/2020:TRANSVAL 01 yyyg(1610)-epervier14(1380):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20603 magyar(1520)-mokanne(1560):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20591 verson(1820)-clemm(1740):1-0
21/01/2020:Tournoi n°20646 legrillon(1740)-doudou(1770):0-1
21/01/2020:Tournoi n°20674 scarfield(1800)-verson(1820):0-1
21/01/2020:Eq:les fous de bassans-Les Gens du Sud : verson(1840)-echecetmat(1920):1-0
21/01/2020:Coupe Niveau 4 fly(2060)-zax(2080):1/2-1/2
21/01/2020:Coupe Niveau 3 domenico(1810)-senegaulois(1950):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) c13e(1680)-stripchess3(1660):1-0
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) alien(1380)-maitressesse(1490):0-1
21/01/2020:Défi sangoan212(1499)-patau(1740):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) fly(2030)-stripchess3(1600):1/2-1/2
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) perepeinard34(1410)-maitressesse(1530):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pierrejean(1400)-joel(1580):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) tichaton(1480)-chessgaston(2200):0-1
21/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) pascalou50(1720)-hberlioz(1690):0-1
21/01/2020:Gisèle 44 tiounet(1620)-mathador93(1440):1-0
22/01/2020:Eq:Fair play-Mission Impossible : fabian67(2090)-francis94(2020):1-0
22/01/2020:Coupe Niveau 4 upsalin(1960)-fly(2030):1-0
22/01/2020:Défi( 5J+36H/c 30J Max ) anumisme(1350)-samjf(1280):1-0