azerty1 (29 Jours) --- matiou1985 (7 Jours)

1.d4 . d5   2.Cb1c3 . Cg8f6   3.Fc1g5 . Cb8d7   4.Dd1d3 . h6   5.Fg5h4 . e6   6.e4 . dxe4   7.Cc3xe4 . Ff8e7   8.Ce4xf6 . Fe7xf6   9.Fh4xf6 . Dd8xf6   10.Cg1f3 . OO   11.OOO . c5   12.d5 . Cd7e5   13.Cf3xe5 . Df6xe5   14.d6 . Fc8d7   15.Ff1e2 . a6   16.Fe2f3 . Ta8b8   17.Rb1 . b5   18.Td1e1 . c4   19.Te1xe5 . cxd3   20.cxd3 . Tb8b6   21.Th1d1 . Tb6xd6   22.Te5c5 . Tf8c8   23.d4 . Tc8xc5   24.dxc5 . Td6xd1   25.Ff3xd1 . Fd7c6   26.f3 . Rf8   27.Rc2 . Re7   28.b4 . Rf6   29.Rd3 . Re5   30.g3 .