TournoiRebelles1A
ELO
1
2
3
4
POINTS
SB
PERF
2660
6
12
2857
2510
4
4
2551
2370
2
0
2369
2280
0
0
2043