Parties en cours
Tournoi n°19771
aramis(28J)(15J13H)
yann56(-1J)(29...Rxg7)
Tournoi n°19771
yann56(-1J)(15J15H)
jlr(1J)(20.Cd5c3)