D83: Grünfeld: gambit Grünfeld

Choisissez l' ouverture désirée :


D83 Gruenfeld: Gruenfeld gambit( 1.d4 Cg8f6 2.c4 g6 3.Cb1c3 d5 4.Fc1f4 Ff8g7 5.e3 OO)

D83 Gruenfeld: Gruenfeld gambit, Capablanca variation( 1.d4 Cg8f6 2.c4 g6 3.Cb1c3 d5 4.Fc1f4 Ff8g7 5.e3 OO 6.Ta1c1)

D83 Gruenfeld: Gruenfeld gambit, Botvinnik variation( 1.d4 Cg8f6 2.c4 g6 3.Cb1c3 d5 4.Fc1f4 Ff8g7 5.e3 OO 6.Ta1c1 c5 7.dxc5 Fc8e6)Ce fichier est basé sur un travail de Franz Hemmer franz@hemsoft.ping.dk