A02: Bird

Choisissez l' ouverture désirée :


A02 Bird's opening( 1.f4)

A02 Bird: From gambit( 1.f4 e5)

A02 Bird: From gambit, Lasker variation( 1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Ff8xd6 4.Cg1f3 g5)

A02 Bird: From gambit, Lipke variation( 1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Ff8xd6 4.Cg1f3 Cg8h6 5.d4)

A02 Bird's opening, Swiss gambit( 1.f4 f5 2.e4 fxe4 3.Cb1c3 Cg8f6 4.g4)

A02 Bird: Hobbs gambit( 1.f4 g5)Ce fichier est basé sur un travail de Franz Hemmer franz@hemsoft.ping.dk